Přejít k obsahu
172 Kč
E-LEARNING. Jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků (
)
AUTOR: Dana Egerová
ISBN: 978-80-261-0139-0
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Odborná publikace se věnuje problematice e-learningu, a to především v kontextu podnikového vzdělávání a požadavků znalostní společnosti .
odborná publikace
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
110 Kč
Hrady západních a jižních Čech (
)
AUTOR: Josef Hložek
ISBN: 978-80-261-0077-5
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: UCV ZČU
Publikace popisuje archeologické výzkumy devíti hradním lokalit v Západních a Jižních Čechách, konkrétně se jedná o lokality Bochov, Komberk, Kozí hrádek, Liti ce, Příběnice, Příběničky, Řebřík, Věžka a Vrtba.
odborná publikace
historie

Vyprodáno
Detail
130 Kč
Kuděj 2012/1 (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 2012-1
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
130 Kč
Kuděj 2012/2 (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 2012-2
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
186 Kč
Rozbor výkonnosti firem (
)
AUTOR: Milan Šulák, Lenka Zahradníčková
ISBN: 978-80-261-0146-8
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Skripta jsou primárně určena pro studenty magisterského studia FEK ZČU, ale jistě zaujmou i případné zájemce o danou problematiku. Jsou věnována především tématům měření výkonnosti firem, Balanced Scorecard a ABC/ABM.
skripta
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
141 Kč
Arabská lidová přísloví v minulosti a dnes (
)
AUTOR: Issam Ramadan, Ivan Ramadan
ISBN: 978-80-7043-940-1
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace představuje výběr a přehled nejznámějších arabských přísloví, členěných do jednotlivých témat. Autoři publikace provedli sběr, výběr a překlad přísloví z arabského originálu do českého jazyka a publikaci doplnili odborným etnografickým komentářem. Výsledkem je bilinguální text, obsahující přísloví v českém jazyce, tak v arabském originále a jako takový je vhodný jak pro studenty arabského jazyka, tak pro zájemce o arabskou kulturu a lidovou slovesnost.
odborná publikace
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
130 Kč
Kuděj 2011/1 (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 2011-1
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
130 Kč
Kuděj 2011/2 (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 2011-2
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
209 Kč
Kultická reforma v politických službách judského vazalského státu v 8. a 7. st. (
)
AUTOR: Alena Hanzová
ISBN: 978-80-7043-979-1
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace představuje současnou diskusi v oboru dějin starého Izraele a přehled dosavadních proudů historiografie a archeologie. Obsahem knihy je vznik judského vazalství z textů Hebrejské bible a mimobilických dokumentů. Vývoj vazalské politiky Asýrie a její dopad na region Syropalestiny, konkrétně na politiku Judska. Kniha sleduje politickou a náboženskou proměnu v průběhu 8.-7. st. př. Kr. a její dopad na babylónský exil.
odborná publikace
historie

Vyprodáno
Detail
350 Kč
Projektový management a potřebné kompetence (
)
AUTOR: Jiří Skalický, Milan Jermář, Jaroslav Svoboda
ISBN: 978-80-7043-975-3
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Kniha je určena všem pracovníkům, kteří se zabývají řízením projektů, pro studenty podnikového managementu, zvláště z oboru systémů projektového řízení a pro všechny, kteří potřebují získat znalosti a způsobilosti pro řízení projektů nebo si chtějí základní kompetence rozšířit a získat vědomosti nutné pro mezinárodní certifikaci IPMA pracovníků v řízení projektů (IPMA - International Project Management Association). Projektový management se zde netýká jen samostatných projektů, ale i projektů v programech a portfoliích. Cílem této publikace je, aby se čtenář stal kompetentní osobou pro řízení projektů.
odborná publikace
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
124 Kč
Historie západních Čech v obrazech (DVD) (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 00-7082-182-6
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: UCV ZČU
Přehledový dokument o historii Západních Čech od pravěku až po současnost. Ukazuje významné momenty a místa utvářející charakter této oblasti. Délka dokumentu: 20 minut.
ostatní
historie

Vyprodáno
Detail
253 Kč
Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování (
)
AUTOR: Miroslav Plevný, Miroslav Žižka
ISBN: 978-80-7043-933-3
Rok vydání: 2010
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
V ekonomické oblasti jsou termíny jako matematické modelování a optimalizace často chápány zkresleně. Podrobnější analýza ekonomických procesů je však bez použití vhodného prostředku, čímž je právě model, nezbytná. Přestože pouhé intuitivní řešení založené na zkušenosti může vést (a často vede) k uspokojivým výsledkům, analýza stejného problému založená na řešení vhodného modelu může poskytnout výsledky lepší, často naznačí nové přístupy, které by dlouhou praxí zaběhnutý stereotyp neodhalil.
skripta
počítače a informatika

>5
Koupit
Detail
191 Kč
První krok na sociologické stezce (
)
AUTOR: Jaroslava Hasmanová -Marhánková, Ema Hrešanová
ISBN: 978-80-7043-950-0
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace prezentuje různé strategie, jež si studijící sociálních věd mohou při zpracování své bakalářské práce či diplomové práce zvolit. Jednotlivé přístupy jsou v knize kriticky diskutovány s ohledem na jejich silné a slabé stráky. Publikace se jako celek dotýká především otázek kritérií kvality empirického výzkumu a vědeckého textu v sociálních a humenitních vědách.
odborná publikace
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
195 Kč
Problémy slovanské recepce díla R. M. Rilka (
)
AUTOR: Petr Kučera
ISBN: 978-80-7043-744-5
Rok vydání: 2009
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Tato monografická studie je pokusem o reflexi některých komparatistických , zejména germanoslavistických problémů, které souvisejí s dílem pražského (nejen) německy píšícího básníka, prozaika, esejisty a překladatele R.M. Jilka.
odborná publikace
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
54 Kč
Synergie (ročník V, 1/2009) (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 1803-8301
Rok vydání: 2009
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Revue pro byzantologii a filosofii
časopis
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
20 Kč
Bezpečnostní politika IS (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 978-80-7043-554-0
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: CIV ZČU
Sborník příspěvků ke konferenci Bezpečností politika IS.
sborník
počítače a informatika

>5
Koupit
Detail
338 Kč
Cesty ke vzdělání (
)
AUTOR: Martin Kreidl
ISBN: 978-80-7043-678-3
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
V této práci se autor věnuje otázce socioekonomických nerovností v přístupu ke vzdělání v bývalých socialistických společnostech. Chce ukázat, zda (a jak) se tyto nerovnosti v bývalých socialistických zemích proměnily. Zejména ho zajímá, zda socialistické rovnostářství dosáhlo vyrovnání vzdělávacích příležitostí mezi různými vrstvami společnosti a jaké okolnosti bránily a napomáhaly jejich úspěchu. Ukazuje, jakým způsobem na tyto politiky reagovali samotní aktéři ? zejména rodiče a jejich děti, jejichž vzdělávacích plánů se socialistické rovnostářství přímo dotýkalo.
odborná publikace
pedagogika

Vyprodáno
Detail
124 Kč
Quine: Nejen Gavagai (
)
AUTOR: Ludmila Dostálová, Tomáš Marvan (eds.)
ISBN: 978-80-7043-638-7
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Sborník příspěvků ze semináře katedry filozofie Fakulty filozofické ZČU.
sborník
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
77 Kč
Nauka o krajině a životním prostředí - cvičení (
)
AUTOR: Jan Kopp
ISBN: 80-7043-311-6
Rok vydání: 2005
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Předkládané praktikum by mělo napomoci studentům geografie zvládnout základní metody výzkumu krajiny a životního prostředí. Orientaci v textu usnadňuje jednotná struktura všech kapitol. Jednotlivá témata cvičení jsou nejprve rámcově uvedena do souvislostí. Na úvodní část navazuje modelové zadání. Následně je obsáhle zpracována metodika a příklad řešení. Vesměs jsou uvedeny příklady vycházející z reálných podkladů.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
74 Kč
Matematická geografie v otázkách a odpovědích (
)
AUTOR: Pavel Červený
ISBN: 978-80-7043-280-8
Rok vydání: 2004
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Skripta jsou zaměřena na ty oblasti matematické geografie, které mohou být problematické nebo které je třeba chápat v širších souvislostech. U všech otázek je uvedeno jejich řešení spolu s vysvětlujícím výkladem. Určeno primárně studentům oboru učitelství se zaměřením na geografii nebo přímo studentům geografie.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička