Přejít k obsahu
98 Kč
Vůle k víře: studie k filosofii náboženství (
)
AUTOR: Eduard Neupauer
ISBN: 978-80-261-0269-4
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Klíčovým bodem předkládané studie je teorie explanace a explanačních znalostí, vzhledem k pojmu ?víry? v současném filozofickém diskursu. Náboženské skutečnosti chápeme v rámci našich explanačních znalostí , v rámci kterých postupně docházíme k radikální skepsi, skrze kterou očekáváme naději na vůli k víře.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
197 Kč
Základy konstruování: učební podklady pro cvičení (
)
AUTOR: Václav Vaněk a kol.
ISBN: 978-80-261-0383-7
Rok vydání: 2014
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
Skripta jsou určena nejen studentům Katedry konstruování na Fakultě strojní, ale rovněž i všem zájemcům, kteří se chtějí blíže seznámit s oborem konstruování. Cílem textu je stručnou a srozumitelnou formou seznámit čtenáře se základními konstrukčními projekty a poskytnout nezbytné základní poznatky pro jejich realizaci. Ve skriptech jsou uváděny následující tři projekty: přímočarý dvojčinný motor, svařované ozubené kolo a otočný upínací hrot soustruhu.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail
94 Kč
Základy metodologie výzkumu (
)
AUTOR: Ludvík Eger a Dana Egerová
ISBN: 978-80-261-0418-6
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Publikace pojednává o metodologii výzkumu. V první části autoři čtenáře seznamují se strategií a designem výzkumu. Objasňují základní pojmy a rozebírají první kroky vedoucí k vymezení nezbytných aspektů nutných k ucelenému výzkumu, např. etiku a pramennou základnu. V druhé části skript autoři nastiňují jednotlivé metody, jejich výhody, nevýhody. Instruují, jak správně nakládat se získanými daty, z nichž je dále možné vycházet při obsahové analýze.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
115 Kč
Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie (
)
AUTOR: Jana Vacíková
ISBN: 978-80-261-0343-1
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Člověk jako předmět výzkumu se jevil stále složitějším a komplexnějším, dílčí pravdy byly rychle střídány pochybnostmi a z nich vyplývajícími otázkami. Odpovědi na ně nacházejí přírodní vědy s pomocí věd společenských, a to především teologie, která v posledním století začala postupně adekvátně reagovat na výzvy současnosti a oprosti la se tak od církevní strnulosti z let minulých.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
176 Kč
Čínské tradiční vědění z pohledu Západu (
)
AUTOR: Jitka Bílková
ISBN: 978-80-261-0261-8
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace se soustřeďuje na některé aspekty čínské tradiční vědy do poloviny 19. století a jejich reflexi v dílech vybraných britských a amerických vědců. Nabízí kritickou analýzu, která s využitím zejména Sivinova rozboru zprostředkovává osobitost a specifiku rozsáhlé oblasti čínského vědění v souvislostech jeho myšlenkového a společensko-historického prostředí.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
264 Kč
Archeologie a letecké laserové skenování krajiny (
)
AUTOR: Martin Gojda, Jan John a kol.
ISBN: 978-80-261-0194-9
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace představuje první ucelenou zprávou o začlenění leteckého lidarového průzkumu do naší archeologie. Autoři jejím prostřednictvím chtějí rozproudit zájem o výzkum a ochranu pravěké a historické krajiny prostřednictvím nejmodernější metody dálkového průzkumu.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
130 Kč
Kuděj 2013/1 (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 2013-1
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
130 Kč
Kuděj 2013/2 (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 2013-2
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
77 Kč
Manuál pro zpracování diplomové práce (
)
AUTOR: Jiří Frei, Soňa Loudová
ISBN: 978-80-261-0167-3
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Cílem příručky je pomoci studentům při tvorbě a zpracování diplomové práce. Veškeré návody a doporučení jsou koncipovány tak, aby je mohli využít především studenti Fakulty zdravotnických studií ZČU. Vycházet z tohoto textu ale mohou samozřejmě i ostatní studenti, kterým však není návodem, ale zejména inspirací pro tvorbu jejich práce.
skripta
ostatní

>5
Koupit
Detail
108 Kč
Předpoklady pohybu (
)
AUTOR: Otto Kott
ISBN: 978-80-261-0215-1
Rok vydání: 2013
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Text skript vychází z předmětů neuroanatomie, neurofyziologie a neurologie. Pokouší se o propojení základních poznatků výše uvedených oblastí k získání představy o funkci hybného sytému jako celku a jeho poruchách. Věnuje se tedy např. mechanickým vlastnostem kosterního svalu, receptorům a řízení hybnosti na spinální a korové úrovni.
skripta
lékařství

>5
Koupit
Detail
209 Kč
Rušení klášterů na Plzeňsku. Kladruby, Plasy a Chotěšov (
)
AUTOR: Jakub Krček
ISBN: 978-80-261-0250-2
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Publikace nabízí nový pohled na problematiku josefínské redukce řeholního života, která je často v katolicky orientované historiografii vykládána značně emotivně a v případě zpracování dějin klášterů navíc dosti jednostranně.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
264 Kč
Shepherds of the Black-headed People (
)
AUTOR: Kateřina Šašková, Lukáš Pecha, Petr Charvát (eds.)
ISBN: 978-80-261-0237-3
Rok vydání: 2013
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
2. nezměněné vydání monografie v anglickém jazyce je věnováno vývoji vztahu mezi náboženstvím a královským úřadem ve starověké Mezopotámii. Pokrývá celé období od počátku 3. tisíciletí př. n. l. po 7. století př. n. l., a v příspěvku archeologickém končí až obdobím novověkým. Za zvláště cennou lze považovat publikaci výsledků workshopu o archaických textech a pečetích ze sumerského města Uru na počátku 3. tisíciletí př. n. l. Jde o vůbec první příležitost, kdy se ke zkoumání těchto mimořádně významných památek ze samých počátků mezopotamské civilizace sdružili badatelů domácí i zahraniční a shrnuli současný stav bádání v této oblasti. Velmi obsáhlého osvětlení se dočkala problematika královského úřadu asyrského včetně jeho propojení s institucemi a doktrínami náboženskými.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
330 Kč
Tenkrát na západě (Čech): kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje (
)
AUTOR: Jiří Stočes, Eva Mušková a kol.
ISBN: 978-80-261-0328-8
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Tato kolektivní monografie dějin kultury a každodennosti je jedním z výstupů projektu Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje. Záměrně se orientuje na různé lokality, témata (vnímání smrti , lidová tradice, vývoj sňatečnosti apod.), různým časovým horizontům (od středověku až 20. století ). Neoficiálním cílem autorů je podnítit další podobné studie mapující území Západních Čech, které má nejen z historické perspektivy rozhodně stále co nabídnout.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
190 Kč
Universal logic through the looking-glass: reflections on logical pluralism in the light of culture (
)
AUTOR: Tzu-Keng Fu
ISBN: 978-80-261-0279-3
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ZČU
Publikace přináší analýzu interdisciplinárního studia tzv. univerzální logiky. Kniha popisuje nové přístupy k projektu univerzální logiky z interdisciplinárního úhlu pohledu a sestává ze čtyř částí. První část se zaměřuje na abstraktní logická zkoumání. Druhá část pojednává o výzkumu logického překladu, který úzce sleduje techniky převzaté v abstraktní logice. Třetí část prezentuje logický pluralismus. Čtvrtá část se týká logiky napříč kulturami, tématem, které je zřídkakdy diskutováno při studiu formální logiky.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
238 Kč
Velká Británie a konference v Locarnu (
)
AUTOR: Roman Kodet, Lukáš Novotný
ISBN: 978-80-261-0265-6
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Když v roce 1918 skončila první světová válka, toužila většina lidí po pocitu bezpečí a věřila, že se něco podobného už nebude opakovat. Otázkou však zůstávalo, jak kýženého pocitu bezpečí dosáhnout. Cílem monografie je analýza vnímání a přístupu Velké Británie k problému evropské kolektivní bezpečnosti a k pokusům o její vytvoření v první polovině dvacátých let 20. století.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
182 Kč
Zrod německého nacionalismu (
)
AUTOR: Miroslav Šedivý
ISBN: 978-80-261-0320-2
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Německý nacionalismus se zrodil na počátku 19. století a do 40. let se rozrostl do velikosti masového hnutí. Text se věnuje především tomuto období. Ačkoli mnoho historiků tvrdí, že není nutné zmiňovat negativní aspekty nacionalismu, autor se jim nevyhýbá a naopak zastává stanovisko, že bez nich by bylo vnímání daného fenoménu i období neúplné.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
51 Kč
Řešené příklady z chemie (
)
AUTOR: Petr Duchek, Hana Šmídová
ISBN: 978-80-261-0327-1
Rok vydání: 2013
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
Skripta jsou určena nejen studentům Fakulty strojní, ale také všem zájemcům, kteří chtějí otestovat a prohloubit své znalosti z oboru chemie.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
190 Kč
Řešme bolesti zad pohybem (
)
AUTOR: Věra Knappová
ISBN: 978-80-261-0245-8
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Stěžejním bodem publikace je problematika diagnostiky a terapie poruch funkce pohybové soustavy, které vedou ke vzniku bolestivých stavů pohybového aparátu. Pohybové projevy současné populace jsou oproti minulým generacím zredukovány převážně na chůzi, sed a stoj. I pracovní režim spočívá často v jednoduchých repetetivních pohybech, stále se také zvyšuje podíl statické svalové práce. Algické stavy pohybového aparátu jsou dle statistik druhou až třetí příčinou pracovní neschopnosti
odborná publikace
lékařství

<5
Koupit
Detail
54 Kč
Úvod do materiálové chemie: příručka pro zdárné absolvování cvičení a zkoušky (CD) (
)
AUTOR: Marie Netrvalová a kol.
ISBN: 978-80-261-0302-8
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
Cílem materiálů je dostatečně procvičit probíranou látku a pomoci tím sjednotit znalosti studentů přicházejících z různých škol a tím i s různou úrovní znalostí. Úvodní kapitola poskytuje souhrnný přehled základních fyzikálních veličin, jejich jednotek a převodů mezi nimi, jejichž znalost je nutná pro kvantifikaci a kvalifikaci při výpočtech základních chemických i fyzikálních příkladů. Na to navazují kapitoly zabývající se tvorbou organického a anorganického názvosloví, základními výpočty atp
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
137 Kč
A8 WORKBOOK (
)
AUTOR: Joan DeForeest
ISBN: 978-80-261-0091-1
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: UJP ZČU
Učebnice angličtiny pro pokročilé mluvčí. Důraz je kladen jak na rozvoj psaného, tak i mluveného projevu, především pomocí prezentací, diskuzí, tvorby reportů. Vše vždy s nácvikem na nějaké vzorové situaci odkazující na praktické využití.
skripta
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička