Přejít k obsahu
149 Kč
Laboratorní technika (
)
AUTOR: Taťána Drechslerová, Tereza Plačková, Ilona Bečvářová
ISBN: 978-80-261-0533-6
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Publikace seznamuje čtenáře se základy práce v laboratoři a s používanou laboratorní technikou. Představuje nedocenitelnou pomůcku pro studenty i zájemce, kteří s prací v laboratoři začínají, případně si chtějí osvěžit její základy.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
125 Kč
Marketing na internetu (
)
AUTOR: Ludvík Eger a kol.
ISBN: 978-80-261-0573-2
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Publikace slouží jako úvod k problematice marketingu na internetu. Text obsahuje množství odkazů na webové stránky a příkladů, jež Vám pomohou překročit úroveň začátečníků v oblasti marketingu na internetu. Skripta jsou určena jak pro studenty bakalářských studijních oborů se zaměřením na ekonomické disciplíny, tak pro zájemce z řad veřejnosti.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
179 Kč
Měření a zkoušení elektrických zařízení: využití počítače pro řízení experimentů a sběr dat (
)
AUTOR: Bohumil Skala
ISBN: 978-80-261-0546-6
Rok vydání: 2015
Vydání: 2. upravené vyd.
Vydavatel: FEL ZČU
Skripta představují - kromě klasických metod - i současný přístup k měření na elektrických strojích z pozice moderní (digitální) měřící techniky. Je poukázáno např. na použití PC pro měření, řízení experimentu, sběr dat a v neposlední řadě též na zpracování zkušebního protokolu.
skripta
počítače a informatika

>5
Koupit
Detail
199 Kč
Podniková ekonomika 1 (
)
AUTOR: Petra Taušl Procházková a kol.
ISBN: 978-80-261-0532-9
Rok vydání: 2015
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Studijní opora k předmětu Podniková ekonomika 1. Je určena jak pro studenty prezenční formy studia, tak i pro studenty kombinovaného studia. Publikace si klade za cíl poskytnout čtenářovi dostatečný teoretický přehled k problematice podnikové ekonomiky a zároveň poukázat na vybrané skutečnosti z praktického pohledu prostřednictvím příkladů k procvičení. Zajímavým a užitečným zpestřením jsou v jednotlivých kapitolách otázky k zamyšlení, které mají za úkol čtenáře povzbudit a motivovat k hlubšímu zamyšlení a procvičení zpracovaného tématu.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
132 Kč
Přehled měničů pro elektrické pohony (
)
AUTOR: Martin Pittermann
ISBN: 978-80-261-0598-5
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEL ZČU
Publikace představuje v širších souvislostech problematiku elektrických pohonů. Speciální pozornost, jak už sám název napovídá, je věnována měničům. Text je doplněn četnými příklady z praxe. Publikace je určena jak studentům ZČU, tak zájemcům z řad široké veřejnosti.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail
88 Kč
Příklady z makroekonomie (
)
AUTOR: Miloš Nový
ISBN: 978-80-261-0491-9
Rok vydání: 2015
Vydání: 5. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Skripta ?Příklady z makroekonomie? jsou určena posluchačům kombinovaného studia a studia v rámci CŽV FEK ZČU v Plzni. Jsou členěna do deseti kapitol, jež se zabývají vybranými problémy makroekonomie a obsahují desítky řešených příkladů. Řešené příklady pomáhají studentům lépe se zorientovat v dané problematice.
skripta
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
253 Kč
Rytmicko-melodické modely k doprovodům populárních písní podle akordových značek (
)
AUTOR: Tomáš Kuhn
ISBN: 978-80-261-0569-5
Rok vydání: 2015
Vydání: 2.
Vydavatel: FPE ZČU
Předkládaná publikace mapuje různé druhy klavírní stylizace populárních písní patřící do hudby jazzového okruhu. Je první českou publikací, která systematicky popisuje a předkládá rytmicko-melodické modely, určené k doprovodu populárních písní hraných současně s melodií i bez melodie. Text je rozdělen do dvou částí. První blok obsahuje analytickou část, která je zaměřena na hudební teorii z pohledu sledované látky, tj. klavírní fakturu, harmonii, rytmus ad. vážící se ke zkoumanému tématu. Náplň druhé části tvoří typologie rytmicko-melodických modelů a variací vhodných k doprovodům populárních písní.
odborná publikace
umění

>5
Koupit
Detail
105 Kč
Základy elektrických obvodů v příkladech (
)
AUTOR: Zdeňka Benešová, Marcela Ledvinová
ISBN: 978-80-261-0432-2
Rok vydání: 2015
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: FEL ZČU
Skripta jsou určena především posluchačům 1. a 2. ročníku Fakulty elektrotechnické ZČU jako studijní pomůcka k procvičení nejdůležitějších pojmů a k ověření základních znalostí z elektrických obvodů. Sbírka obsahuje 60 řešených příkladů a 320 jednodušších příkladů neřešených, které lze zpravidla vyřešit s minimálními numerickými výpočty.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail
268 Kč
Základy teorie normálních a abnormálních provozních režimů energetických bloků s tlakovodními reaktory (
)
AUTOR: František Hezoučký, Svatobor Štech
ISBN: 978-80-261-0548-0
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
Učební text není určen jen studentům Fakulty strojní ZČU, nýbrž může dobře sloužit i jako příručka pro výcvik operátorů reaktoru, vedoucích reaktorových bloků, směnových inženýrů a pracovníků režimových skupin na českých a slovenských jaderných elektrárnách.
skripta
technika

>5
Koupit
Detail
120 Kč
Železobetonové konstrukce I: příklady (
)
AUTOR: Jiří Šmejkal
ISBN: 978-80-261-0495-7
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FAV ZČU
Skripta slouží jako pomůcka pro studenty FAV ZČU při zpracování projektů a semestrálních prací z konstrukcí pozemních staveb zaměřených na železobetonové konstrukce. V publikaci jsou na nejčastějších příkladech uvedeny a vysvětleny metody pro navrhováním betonových prvků podle současných trendů a platných norem. Skripta jsou doplněna návrhovými tabulkami, které jsou přehledným souhrnem hlavních vzorců a návrhových postupů. Publikace navazuje na základní skripta pro navrhování železobetonových konstrukcí Železobetonové konstrukce z roku 2010, kde jsou podrobně vysvětleny všechny vzorečky a návrhové postupy.
skripta
přírodní vědy

Vyprodáno
Detail
249 Kč
Castellologica bohemica 14 (
)
AUTOR: Zlata Gersdorfová (ed.)
ISBN: 978-80-261-0453-7
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Castellologica bohemica je sborník věnovaný širokému spektru kastelologické problematiky. Všeobecně se zaměřuje zejména na problematiku opevněných středověkých a raně novověkých sídel, opevněných kostelů a městských fortifikací. Castellologica bohemica 14 navazuje na tradici sborníku založeným předním českým a evropským kastelologem prof. Tomášem Durdíkem. Sborník přináší studie z české i evropské kastelologie a bibliografickou a referativní službu, která se týká problematiky českých opevněných sídel.
sborník
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
176 Kč
Historická dílna VII. (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0315-8
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd
Vydavatel: FPE ZČU
Sborník příspěvků přednesených na semináři Historická dílna na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v roce 2012. Sborník obsahuje příspěvky zaměřené převážně na regionální dějiny západních Čech, často však s přesahy do obecnějších témat.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
176 Kč
Historická dílna VIII. (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-261-0399-8
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Sborník příspěvků přednesených na semináři Historická dílna na Fakultě pedagogické ZČU v Plzni v roce 2013. Sborník obsahuje příspěvky zaměřené převážně na regionální dějiny západních Čech, často však s přesahy do obecnějších témat.
sborník
historie

>5
Koupit
Detail
253 Kč
Jak se žilo v Plzni za císaře ?Procházky? (
)
AUTOR: Eva Mušková
ISBN: 978-80-261-0431-5
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Katalog Jak se žilo v Plzni za císaře ?Procházky? doplňuje stejnojmennou výstavu, která probíhala od 29. dubna do 13. července 2014 v Národopisném muzeu Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni. Cílem výstavy i jejího katalogu bylo postihnout zásadní změny, k nimž došlo v Plzni v době vlády Františka Josefa I. (1848?1916), v Čechách některými posměšně přezdívaného ?starý Procházka?. Hlavní důraz byl přitom kladen na přelom 19. a 20. století .
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
130 Kč
Kuděj 2014/1 (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 2014-1
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
130 Kč
Kuděj 2014/2 (
)
AUTOR: kolektiv
ISBN: 2014-2
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Snaží se o pojetí kulturních dějin v širokém oborovém i časovém vymezení. Články mohou tematicky spadat do antropologie, archeologie, teorie a dějin umění, obecné historie, dějin a filosofie vědy, dějin a teorie literatury, pedagogiky, filosofie, religionistiky a teologie nebo sociálních věd a sociologie. Jednotlivé studie doplňují recenze a anotace, polemiky k různým aktuálním problémům spojeným s historiografií, dále ankety, zprávy o významných akcích apod. Od roku 2015 je časopis zařazen do databáze ERIH PLUS. Vydavatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta filozofická, Katedra filozofie.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
96 Kč
Příklady z mikroekonomie (
)
AUTOR: Miloš Nový
ISBN: 978-80-261-0407-0
Rok vydání: 2014
Vydání: 6. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Skripta ?Příklady z mikroekonomie? jsou určena posluchačům kombinovaného studia a studia v rámci CŽV FEK ZČU v Plzni. Jsou členěna do dvanácti kapitol, jež se zabývají vybranými problémy mikroekonomie a obsahují desítky řešených příkladů. Řešené příklady pomáhají studentům lépe se zorientovat v dané problematice.
skripta
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
190 Kč
Rakousko-Uhersko a Osmanská říše před první svět.válkou (
)
AUTOR: Roman Kodet
ISBN: 978-80-261-0318-9
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Vztahy Rakouska-Uherska a Osmanské říše v letech 1896-1914 prošly řadou proměn a krizí. Jejich vývoj zásadně ovlivňoval postavení habsburské monarchie na poli mezinárodních vztahů. Hlavním cílem této práce bylo analyzovat jednotlivé fáze tohoto procesu a určit do jaké míry ovlivňovaly vzájemné vztahy obecnou politiku obou zemí a posoudit jejich význam.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
270 Kč
Tvůrčí technické dovednosti (
)
AUTOR: Jarmila Honzíková, Margaréta Sojková
ISBN: 978-80-261-0412-4
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Vědecká monografie ?Tvůrčí technické dovednosti? přináší poznatky nejen z teorie tvořivosti a z oblasti psychomotorických dovedností, ale zároveň prezentuje rozsáhlý originální výzkum úrovně praktických činností, psychomotorických dovedností a vztahu praktických technických dovedností a tvořivosti u žáků základní školy a studentů pedagogické fakulty. Autorky monografie se zde zamýšlí nad důležitostí tvůrčích technických dovedností nejen ve vzdělávání, ale i v běžném životě.
odborná publikace
pedagogika

<5
Koupit
Detail
99 Kč
Vybrané kapitoly z mykologie (
)
AUTOR: Jiří Kout
ISBN: 978-80-261-0349-3
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: UCV ZČU
Kniha se zabývá základními mykologickými tématy s ohledem na méně známé skutečnosti. Sedm kapitol rozebírá některé základní informace týkající se říše hub a přidává nové poznatky. Čtenář je nejprve uveden do základní problematiky biologických znalostí o houbách v podobě kapitol Úvod do mykologie a Biologie hub. Umístění hub v přírodě představuje kapitola Ekologie hub. Druhá polovina publikace zabírají taxonomická témata z aktuálního pohledu moderní mykologie z posledních let.
odborná publikace
přírodní vědy

<5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička