Přejít k obsahu
94 Kč
Základy metodologie výzkumu (
)
AUTOR: Ludvík Eger a Dana Egerová
ISBN: 978-80-261-0418-6
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Publikace pojednává o metodologii výzkumu. V první části autoři čtenáře seznamují se strategií a designem výzkumu. Objasňují základní pojmy a rozebírají první kroky vedoucí k vymezení nezbytných aspektů nutných k ucelenému výzkumu, např. etiku a pramennou základnu. V druhé části skript autoři nastiňují jednotlivé metody, jejich výhody, nevýhody. Instruují, jak správně nakládat se získanými daty, z nichž je dále možné vycházet při obsahové analýze.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
77 Kč
Manuál pro zpracování diplomové práce (
)
AUTOR: Jiří Frei, Soňa Loudová
ISBN: 978-80-261-0167-3
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Cílem příručky je pomoci studentům při tvorbě a zpracování diplomové práce. Veškeré návody a doporučení jsou koncipovány tak, aby je mohli využít především studenti Fakulty zdravotnických studií ZČU. Vycházet z tohoto textu ale mohou samozřejmě i ostatní studenti, kterým však není návodem, ale zejména inspirací pro tvorbu jejich práce.
skripta
ostatní

>5
Koupit
Detail
108 Kč
Předpoklady pohybu (
)
AUTOR: Otto Kott
ISBN: 978-80-261-0215-1
Rok vydání: 2013
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FZS ZČU
Text skript vychází z předmětů neuroanatomie, neurofyziologie a neurologie. Pokouší se o propojení základních poznatků výše uvedených oblastí k získání představy o funkci hybného sytému jako celku a jeho poruchách. Věnuje se tedy např. mechanickým vlastnostem kosterního svalu, receptorům a řízení hybnosti na spinální a korové úrovni.
skripta
lékařství

>5
Koupit
Detail
51 Kč
Řešené příklady z chemie (
)
AUTOR: Petr Duchek, Hana Šmídová
ISBN: 978-80-261-0327-1
Rok vydání: 2013
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
Skripta jsou určena nejen studentům Fakulty strojní, ale také všem zájemcům, kteří chtějí otestovat a prohloubit své znalosti z oboru chemie.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
54 Kč
Úvod do materiálové chemie: příručka pro zdárné absolvování cvičení a zkoušky (CD) (
)
AUTOR: Marie Netrvalová a kol.
ISBN: 978-80-261-0302-8
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
Cílem materiálů je dostatečně procvičit probíranou látku a pomoci tím sjednotit znalosti studentů přicházejících z různých škol a tím i s různou úrovní znalostí. Úvodní kapitola poskytuje souhrnný přehled základních fyzikálních veličin, jejich jednotek a převodů mezi nimi, jejichž znalost je nutná pro kvantifikaci a kvalifikaci při výpočtech základních chemických i fyzikálních příkladů. Na to navazují kapitoly zabývající se tvorbou organického a anorganického názvosloví, základními výpočty atp
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
137 Kč
A8 WORKBOOK (
)
AUTOR: Joan DeForeest
ISBN: 978-80-261-0091-1
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: UJP ZČU
Učebnice angličtiny pro pokročilé mluvčí. Důraz je kladen jak na rozvoj psaného, tak i mluveného projevu, především pomocí prezentací, diskuzí, tvorby reportů. Vše vždy s nácvikem na nějaké vzorové situaci odkazující na praktické využití.
skripta
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
186 Kč
Rozbor výkonnosti firem (
)
AUTOR: Milan Šulák, Lenka Zahradníčková
ISBN: 978-80-261-0146-8
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Skripta jsou primárně určena pro studenty magisterského studia FEK ZČU, ale jistě zaujmou i případné zájemce o danou problematiku. Jsou věnována především tématům měření výkonnosti firem, Balanced Scorecard a ABC/ABM.
skripta
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
253 Kč
Modelování a optimalizace v manažerském rozhodování (
)
AUTOR: Miroslav Plevný, Miroslav Žižka
ISBN: 978-80-7043-933-3
Rok vydání: 2010
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
V ekonomické oblasti jsou termíny jako matematické modelování a optimalizace často chápány zkresleně. Podrobnější analýza ekonomických procesů je však bez použití vhodného prostředku, čímž je právě model, nezbytná. Přestože pouhé intuitivní řešení založené na zkušenosti může vést (a často vede) k uspokojivým výsledkům, analýza stejného problému založená na řešení vhodného modelu může poskytnout výsledky lepší, často naznačí nové přístupy, které by dlouhou praxí zaběhnutý stereotyp neodhalil.
skripta
počítače a informatika

>5
Koupit
Detail
77 Kč
Nauka o krajině a životním prostředí - cvičení (
)
AUTOR: Jan Kopp
ISBN: 80-7043-311-6
Rok vydání: 2005
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Předkládané praktikum by mělo napomoci studentům geografie zvládnout základní metody výzkumu krajiny a životního prostředí. Orientaci v textu usnadňuje jednotná struktura všech kapitol. Jednotlivá témata cvičení jsou nejprve rámcově uvedena do souvislostí. Na úvodní část navazuje modelové zadání. Následně je obsáhle zpracována metodika a příklad řešení. Vesměs jsou uvedeny příklady vycházející z reálných podkladů.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
74 Kč
Matematická geografie v otázkách a odpovědích (
)
AUTOR: Pavel Červený
ISBN: 978-80-7043-280-8
Rok vydání: 2004
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Skripta jsou zaměřena na ty oblasti matematické geografie, které mohou být problematické nebo které je třeba chápat v širších souvislostech. U všech otázek je uvedeno jejich řešení spolu s vysvětlujícím výkladem. Určeno primárně studentům oboru učitelství se zaměřením na geografii nebo přímo studentům geografie.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
119 Kč
Matematika pro distanční studium 2 (
)
AUTOR: Petr Dolanský a kolektiv
ISBN: 80-7082-840-4
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Publikace je určena primárně studentům ekonomických oborů v distančním nebo kombinovaném studiu. Tomu je uzpůsoben i samotný text, který je koncipován co nejsrozumitelněji i pro čtenáře bez zkušeností práce s matematickým textem. Studenti jsou seznámeni s těmito matematickými okruhy: posloupnosti, integrální počet funkce jedné reálné proměnné, analytická geometrie v prostoru, funkce více proměnných, diferenciální a diferenční rovnice a nekonečné řady.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička