Přejít k obsahu
51 Kč
Strašické hrady (
)
AUTOR: Jan Anderle, Vladimír Švábek
ISBN: 978-80-87170-09-0
Rok vydání: 2009
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Strašice leží v podhůří Brd poblíž cesty spojující Prahu se západní Evropou. V okolí byly odedávna naleziště železné rudy. To možná byly důvody, proč se o Strašice začali zajímat na počátku 14. století jihočeští Rožmberkové. Publikace se věnuje více či méně stručně lokalitám na Strašicku, které byly opevněné nebo, kde se opevnění tradovalo. Při nedávném výzkumu bylo nalezeno dosud neznámé tvrziště na okraji lesa jižně od Strašic.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
359 Kč
Teorie práva (
)
AUTOR: Aleš Gerloch
ISBN: 978-80-7380-233-2
Rok vydání: 2009
Vydání: 5. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Autor v knize po úvodním výkladu pojetí práva, kde se naznačují různé dimenze tohoto složitého jevu, přechází k výkladu objektivního pozitivního práva. Ústřední roli zde má problematika právních norem a vůbec normativity v právu, neboť všechny další okruhy otázek (prameny práva, tvorba práva, typy právní kultury, subjekty práva, systém práva, interpretace práva) s ní souvisejí. Poté přechází k rozboru pojmu subjektivní právo a právní povinnost a relace subjektivního a objektivního práva z hlediska právních vztahů, právní odpovědnosti, aplikace práva a mechanismů ochrany subjektivních práv. Analýza práva a státu ústí v první (svým způsobem dílčí) syntézu v koncepci právního státu. Vývoj právního myšlení, přiblížení hlavních myšlenkových proudů v právní teorii minulosti a současnosti představuje tematiku následujících kapitol. Druhou, závěrečnou syntézu znamenají témata o právní axiologii a o úloze a působení práva ve společnosti.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
51 Kč
Tvrz a zámek v Životicích u Nepomuku (
)
AUTOR: Tomáš Karel, Jiří Úlovec
ISBN: 978-80-87170-08-3
Rok vydání: 2009
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Víska Životice se rozkládá asi ve vzdálenosti 8 kilometrů od Nepomuku. Publikace popisuje historii a vývoj zdejší trvze a zámku, který patří k nejlépe restaurovaným památkovým objektům okresu Plzeň-jih.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
68 Kč
Tvrze Bezděkov a Hradiště u Kasejovic (
)
AUTOR: Vladimír Červenka, Milan Novobilský, Petr Rožmberský
ISBN: 978-80-87170-10-6
Rok vydání: 2009
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Publikace popisuje historii a vývoj dvou tvrzí na jižním Plzeňsku. Jedna kapitola je věnována i vsi Zahorčičky, které jsou dnes také součástí obce Hradiště.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
229 Kč
Učebnice jazyka C (
)
AUTOR: Pavel Herout
ISBN: 978-80-7232-383-8
Rok vydání: 2009
Vydání: 6. vyd.
Vydavatel: Kopp
Předkládaná publikace provede zájemce krůček po krůčku úskalími jazyka C a postupně nabídne stále širší pohled na možnosti, které může jazyk C poskytnout. Kromě podrobného výkladu všech rysů jazyka C ilustrovaných na řadě příkladů se zde mimo jiné dočtete i o nejčastějších chybách, které dělají začínající programátoři. Také zde naleznete návody, jak psát přehledné programy nebo jak spolupracovat na velkém programu se svými kolegy bez rizika zbytečných nepříjemností.
ostatní
počítače a informatika

<5
Koupit
Detail
358 Kč
Vstřikování plastů (
)
AUTOR: Lubomír Zeman
ISBN: 978-80-7300-250-3
Rok vydání: 2009
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Monografie obsahuje základní poznatky vedoucí k objasnění procesů probíhajících při vstřikování termoplastů. Po seznámení se s termoplasty pro vstřikování je mezi základními pojmy uvedeno smrštění, jeho definice, faktory ovlivňující smrštění, jeho vliv na deformace výstřiků, rozměrová přesnost, včetně praktických závěrů. Pozornost je dále věnována základním předpokladům pro vstřikování výstřiků z termoplastů s definovanými vlastnostmi, tj. seřizování a optimalizace vstřikovacího procesu. Je diskutována také problematika sušení a kondicionace, včetně problematiky odvzdušnění vstřikovacích forem. Text je doplněn množstvím problematiku ilustrujících obrázků a celou řadou přehledných tabulek.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
408 Kč
Ziel B2/1 Packet KB+AB+CD (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-3-19-211674-2
Rok vydání: 2009
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Hueber
Učebnice němčiny.
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
421 Kč
Základy obchodního práva (
)
AUTOR: Zbyněk Švarc a kol.
ISBN: 978-80-7380-144-1
Rok vydání: 2009
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Aktualizované a rozšířené vydání publikace podává celkový výklad základních institutů obchodního práva, aby nejen studenti neprávnických vysokých škol, jimž je především určena, ale i širší laická veřejnost, získali přehled o současné úpravě vztahů vznikajících v oblasti podnikání. Autoři se zabývají jak veřejnoprávními aspekty těchto vztahů (právní podmínky podnikání v tuzemsku, řešení obchodních sporů, ochrana hospodářské soutěže), tak aspekty soukromoprávními (právní postavení obchodních společností a družstev, smluvní vztahy při podnikání, včetně odpovědnosti v těchto vztazích, nekalá soutěž).
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
350 Kč
Základy občanského práva (
)
AUTOR: Vladimír Plecitý, Josef Vrabec, Josef Salač
ISBN: 978-80-7380-145-8
Rok vydání: 2009
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Publikace podává přehled o základních institutech občanského práva, vysvětluje pojmy tohoto právního odvětví a poskytuje výklad problematiky, která je předmětem úpravy občanského zákoníku. Autoři se snažili o stručný a srozumitelný výklad, což přibližuje publikaci nejen studentům občanského práva hmotného v bakalářském studijním programu, ale i širší laické veřejnosti, která zde může najít odpověď na řadu otázek běžného života. Jedná se především o problematiku vlastnického práva a vlastnických vztahů, věcných břemen, zástavního práva, ale také problematiku závazkového práva, některé nejtypičtější smlouvy podle občanského zákoníku, problematiku odpovědnosti za škodu a vydání bezdůvodného obohacení až po dědické právo.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
253 Kč
Základy teorie plasticity (
)
AUTOR: František Plánička, Zdeněk Kuliš
ISBN: 978-80-01-04225-0
Rok vydání: 2009
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Učební texty jsou určeny posluchačům 4. ročníku Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze oboru Aplikovaná mechanika pro předmět Teorie plasticity.
skripta
technika

<5
Koupit
Detail
376 Kč
Berliner Platz 1 (
)
AUTOR: Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling
ISBN: 978-3-468-47830-7
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Langenscheidt
Učebnice němčiny.
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
376 Kč
Berliner Platz 2 (
)
AUTOR: Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling
ISBN: 978-3-468-47850-5
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Langenscheidt
Učebnice němčiny.
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
382 Kč
Berliner Platz 3 (
)
AUTOR: Anne Koker, Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann
ISBN: 978-3-468-47870-3
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Langenscheidt
Učebnice němčiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
451 Kč
Cambridge English for Engineering (
)
AUTOR: Mark Ibbotson
ISBN: 978-0-521-71518-8
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Cambridge
Učebnice angličtiny pro inženýry.
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
316 Kč
Diagnostika elektrických zařízení (
)
AUTOR: Václav Mentlík a kol.
ISBN: 978-80-7300-232-9
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Kniha předkládá obecná hlediska a zákonitosti diagnostiky elektrických zařízení. Pojednává o diagnostických signálech a to jak o fenomenologických metodách, tak o strukturálních analýzách využitelných při sledování vývoje parametrů prvků i systémů elektrických zařízení. Dále se věnuje specifikům diagnostiky transformátorů a točivých elektrických strojů všech moderních technologií jako je aplikace fuzzy logiky, genetických algoritmů, neuronových sítí i expertních systémů.
ostatní
technika

<5
Koupit
Detail
60 Kč
Dvory plaských cisterciáků (
)
AUTOR: Petr Rožmberský
ISBN: 978-80-87170-07-6
Rok vydání: 2008
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Plaský klášter se nachází 25 km severně od Plzně u řeky střely. Byl založen knížetem Vladislavem II. v roce 1144. Z německého Langheimu sem byli povoláni mniši cisterciáckého řádu. Podle řádových regulí mniši kultivovali řídce osídlené území. Postupně zde vznikla celá soustava hospodářských dvorů. Publikace se zabývá v jednotlivých kapitolách těmito skupinami dvorů: grangie k roku 1250, hospodářské dvory budované v letech 1250 ? 1618, dvory získané při konfiskacích po roce 1623, dvory přikoupené, barokní grangie. Mapka na str. 49 vyznačuje dvory stojící (plné černé) a dvory zaniklé. Významnou stavbou je dobře zachovaný areál dvora přímo v sousedství konventu v Plasích ? tzv. Rinthof. Mezi dochované stavebně nejhodnotnější dvory patří Hubenov a Kalec, které navrhoval architekt. J. B. Santini a dále Býkov, Lednice a Rohy. Zde byly reprezentativní budovy sloužící opatům, v nichž bývaly budovány i domácí kaple. Klášter byl zrušen během reforem císaře Josefa II. r. 1785. Hospodařilo se zde však dále pod různými majiteli. V poslední době je většina dvorů opravována a využívána hospodářsky i rekreačně.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
170 Kč
Dějiny staveb 2008 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-06-9
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2008.
sborník
historie

Vyprodáno
Detail
447 Kč
Ekonomie (
)
AUTOR: Petr Musil a kol.
ISBN: 978-80-7380-126-7
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Předkládaná publikace seznamuje se základními pojmy a principy ekonomie. Na jejich základě jsou ilustrovány souvislosti fungování hospodářství, které se bezprostředně dotýkají každého z nás, aniž si to v každodenním koloběhu života uvědomujeme. Čtenáři se nabízí možnost lépe porozumět světu hospodářství, jeho zákonitostem a proměnám. Struktura a posloupnost umožňuje pochopení a osvojení si nejdůležitějších ekonomických poznatků a teorií, od mikroekonomické sféry národního hospodářství až k makroekonomickým souvislostem jeho fungování, včetně vztahu k vnějšímu prostředí. Vzhledem k systematickému výkladu základních okruhů kniha poslouží nejen studentům ekonomických oborů, ale všem, kteří hledají odpověď na otázky, jež s ekonomií a jejími dopady na každodenní život souvisí.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
154 Kč
Elektromagnetické aktuátory (
)
AUTOR: Daniel Mayer, Bohuš Ulrych
ISBN: 978-80-7300-216-9
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd
Vydavatel: BEN
Publikace pojednává o elektromagnetických aktuátorech, tj. měničích převádějících elektromagnetickou energii na energii mechanickou. Jsou vysvětleny fyzikální principy působení různých typů elektromagnetických aktuátorů, jejich základní charakteristiky a možnosti jejich diagnostiky. Podrobně jsou popsány metody jejich matematického modelování v ustáleném i přechodném stavu. Posléze jsou podrobně uvedeny postupy a výsledky simulačních analýz provedených pro několik typických konfigurací aktuátorů. Publikace je určena projektantům a konstruktérům elektromechanických zařízení a studentům inženýrského studia na elektrotechnických fakultách.
ostatní
průmysl a zemědělství

<5
Koupit
Detail
337 Kč
Elektrotechnická schémata a zapojení 1 (
)
AUTOR: Štěpán Berka
ISBN: 978-80-7300-229-9
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Unikátní publikace "Elektrotechnická schémata a zapojení 1" obsahuje zapojení základních elektrických obvodů (vypínačů, světelných okruhů - žárovek i zářivek, rozváděčů, stykačů, jističů, elektroměrů, domovních dorozumívacích systémů apod.). Z důvodu přehlednosti, srozumitelnosti a názornosti jsou všechna elektrická zapojení a schémata kreslena barevně, a doplněna množstvím ilustračních obrázků.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail

Reklama a propagace

Patička