Přejít k obsahu
684 Kč
České právní dějiny (
)
AUTOR: Ladislav Vojáček, Karel Schelle, Vilém Knoll
ISBN: 978-80-7380-257-8
Rok vydání: 2010
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Publikace je nejnovějším zpracováním národních právních dějin. Jedná se o doposud nejkomplexnější zpracování dané problematiky. Kniha obsahuje podrobné pojednání o státních a právních dějinách na území České republiky od nejstarších dob do rozpadu Československa. Kniha je rozdělena do sedmi částí. V první je popsán vznik státu a práva na našem území. V následujících dvou částech se čtenář setká s problematikou feudálního státu a práva do roku 1620. Hlavní pozornost autoři věnovali pochopitelně období pro rozvoj moderního státu a práva nejdůležitějšímu, tedy letům 1620?1948. Poslední dvě části obsahují rozbor vývoje v období tzv. socialistického Československa, tedy totalitního státu a práva.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
429 Kč
Berliner Platz 1 NEU (
)
AUTOR: Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Theo Scherling
ISBN: 978-3-12-606028-8
Rok vydání: 2009
Vydavatel: Langenscheidt
Učebnice němčiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
86 Kč
Daňové zákony 2009, úplná znění k 1.1.2009 (
)
AUTOR: Hana Marková
ISBN: 978-80-247-2803-2
Rok vydání: 2009
Vydání: 17. vyd.
Vydavatel: Grada
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů v platném znění k 1. 1. 2009.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
240 Kč
Finance podniku (
)
AUTOR: Milan Hrdý, Michaela Horová
ISBN: 978-80-7357-492-5
Rok vydání: 2009
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Wolters Kluwer
Publikace se pokouší o ucelený přehled o principech podnikových financí, které řeší především otázky efektivního zhodnocování vloženého kapitálu podnikem, problematiku majetkové a finanční struktury podniku, finanční aspekty zániku podniku, analýzu a hodnocení efektivnosti podnikových investic, optimalizaci řízení oběžného majetku, otázku ochrany proti riziku ve formě pojištění apod.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
545 Kč
Finanční a daňové právo (
)
AUTOR: Petra Jánošíková, Petr Mrkývka, Ivan Tomažič a kol.
ISBN: 978-80-7380-155-7
Rok vydání: 2009
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Publikace seznamuje čtenáře se základními principy, které jsou nutné k dobré orientaci jak ve finančním právu, tak ve finanční vědě. Obsahově je členěna do dvou částí, které tvoří samostatné celky ? finanční a daňové právo. Každá část vychází z tradičního členění na část obecnou a zvláštní. Kniha je pro snazší orientaci doplněna názornými grafy, tabulkami, boxy a nechybí ani přehled nejdůležitějších pojmů, kontrolní otázky či rejstřík. Publikace vychází z právního stavu platného k 30. říjnu 2008. Přihlíží však ke změnám platným od 1. ledna 2009 a v některých oblastech nastiňuje i další možnosti vývoje tuzemské právní úpravy.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
299 Kč
Hluk a chvění (
)
AUTOR: Richard Nový
ISBN: 78-80-01-04347-9
Rok vydání: 2009
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Kniha se zabývá vyzařováním zvuku z hypotetických a konkrétních zdrojů zvuku, šířením zvuku v ideálním a reálném prostředí a hlukovou expozicí člověka ve vztahu k hygienickým únosným akustickým limitům.Je zde uveden ucelený přehled o příčinách vyzařování zvuku a současně je předkládán soubor konkrétních protihlukových opatření, která lze uplatnit při konstruování strojních zařízení. Kapitoly jsou doplněny příklady, na kterých je dokumentován nejenom výpočetní postup, ale i vztah k platným legislativním opatřením na ochranu proti hluku a vibracím.Svým srozumitelným zpracováním je monografie určena technikům, konstruktérům a projektantům strojních zařízení a dobře poslouží i pracovníkům v oblasti stavebnictví, komunální hygieny a bezpečnosti práce. Jistě ji využijí i studenti strojních fakult vysokých škol.
skripta
technika

<5
Koupit
Detail
60 Kč
Hrad Rýzmberk (
)
AUTOR: Zdeněk Procházka
ISBN: 978-80-87170-11-3
Rok vydání: 2009
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Hrad Rýzmberk leží severně od Kdyně v hornatém, zalesněném masivu. Vždy se těšil zájmu turistůa předkládaná publikace jim bude dobrým průvodcem.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
257 Kč
Java grafické a uživatelské prostředí (
)
AUTOR: Pavel Herout
ISBN: 978-80-7232-328-9
Rok vydání: 2009
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Kopp
Kniha navazuje na Učebnici jazyka Java od stejného autora. Dozvíte se zde, jak naprogramovat grafické uživatelské rozhraní. To znamená, že budete schopni naprogramovat aplikaci (nebo aplet), která bude ovladatelná pomocí oken, myši a klávesnice. Tím budou vaše programy plně odpovídat současným požadavkům uživatelů. Popsané znalosti využijete i v případě, že používáte nějaký RAD program. Budete totiž rozumět kódu, který tento program automaticky vygeneruje, a kód případně opravit. Dále jsou velmi podrobně vysvětleny všechny základní prvky grafického uživatelského rozhraní, včetně práce s grafikou a obrázky. To, co činí tuto knihu na našem trhu výjimečnou, je podrobný rozbor, jak začlenit do programu češtinu se všemi jejími zvláštnostmi.
ostatní
počítače a informatika

<5
Koupit
Detail
495 Kč
Jitro Árijců (
)
AUTOR: Ivo T. Budil
ISBN: 978-80-7387-274-8
Rok vydání: 2009
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Triton
Francouzský romantický spisovatel a diplomat Arthur Gobineau (1816?1882) získal nelichotivou pověst tvůrce vědecké rasové teorie. Jeho teze o nadřazenosti árijské rasy údajně ovlivnily nacistickou rasistickou ideologii. Kniha líčí barvitý životní příběh Arthura Gobineaua v širším kontextu dramatických historických proměn francouzské společnosti v průběhu devatenáctého století. Na základě důkladného rozboru hlavních Gobineauových literárních spisů a postojů autor zpochybňuje mnohé předsudky a stereotypy spjaté s hodnocením Gobineauova díla a předkládá alternativní výklad zrodu moderního rasismu, který tak tragicky poznamenal dějiny západní civilizace.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
210 Kč
Matlab pro začátečníky (
)
AUTOR: Karel Zaplatílek, Bohuslav Doňar
ISBN: 80-7300-175-6
Rok vydání: 2009
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: BEN
Kniha pro každého, kdo potřebuje rychle a s co nejmenší námahou pochopit základy práce s programovým systémem MATLAB. Systém je určen pro ty, kdo potřebují na počítači řešit matematické problémy, jednoduše pracovat s 2D a 3D grafikou, programovat vlastní aplikace, měřit apod. Kniha tvoří stručnou uživatelskou příručku s mnoha příklady a obrázky a je psána tak, aby s ní mohl pracovat zejména začátečník či příležitostný uživatel. Rozsáhlý přehled příkazů, povelů a možností na konci knihy umožní snadnou orientaci v jinak mohutném a rozsáhlém systému MATLAB.
ostatní
počítače a informatika

>5
Koupit
Detail
146 Kč
Mikroekonomie repetitorium středně pokročilý kurz (
)
AUTOR: Libuše Macáková a kol.
ISBN: 80-86175-68-3
Rok vydání: 2009
Vydání: 6. vyd.
Vydavatel: Melandrium
Publikace nabízí přehled základních otázek středně pokročilého kursu mikroekonomie, určeného pro studenty inženýrského (resp. magisterského) stupně studia na vysokých školách ekonomického zaměření. Obsah publikace je určen strukturou a hloubkou znalostí vyžadovaných při studiu středně pokročilého kursu mikroekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Struktura koresponduje se strukturou zkouškových otázek z mikroekonomie: první část je věnována principům rozhodování jednotlivců a formování poptávky, druhá část principům rozhodování firem a formování nabídky a modelům jednotlivých tržních struktur. Další část je věnována trhům výrobních faktorů a poslední část všeobecné rovnováze, tržním selháním a úloze státu.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
343 Kč
Němčina v hospodářství + CD (
)
AUTOR: Věra Höppnerová, Jaroslava Kernerová
ISBN: 978-80-86929-40-8
Rok vydání: 2009
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: Ekopress
Tato učebnice je určena všem, kdo si chtějí osvojit základy německého hospodářského jazyka, a to jak studujícím ekonomických oborů, tak i pracovníkům národního hospodářství. Rozvíjí především dovednost četby ekonomických textů a komunikace o odborné problematice, dále poslechu s porozuměním a písemného projevu. Po jejím probrání budou studenti jazykově vybaveni tak, že budou moci studovat na vysokých školách ekonomického zaměření v německy mluvících zemích. Tím dosahují jazykové úrovně certifikátu Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache (B1 až C1).
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
123 Kč
Obchodní zákoník a další zákony (podle stavu k 16.2. 2009) (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7208-734-1
Rok vydání: 2009
Vydavatel: Sagit
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
99 Kč
Oceňování - podle stavu k 12.1.2009 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7208-726-6
Rok vydání: 2009
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Sagit
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
20 Kč
Periodická soustava prvků (
)
AUTOR: Bohumír Kotlík, Květoslava Růžičková
ISBN: null
Rok vydání: 2009
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Fragment
Periodická tabulka prvků bude vašim nepostradatelným pomocníkem nejen v hodinách chemie. Díky laminovaným deskám se tabulka nepoškodí a zůstane dlouhou dobu jako nová.
ostatní
přírodní vědy

Vyprodáno
Detail
125 Kč
Praktikum podnikové ekonomiky pro bakalářské studium (
)
AUTOR: Hana Mikovcová, Hana Scholleová
ISBN: 978-80-7380-209-7
Rok vydání: 2009
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Publikace je určena pro zájemce o praktické aplikace teoretických poznatků z oblasti podnikové ekonomiky a marketingu. Prioritně je určena pro studenty bakalářského studia všech vysokých škol ekonomického zaměření.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
129 Kč
Rozpočet a financování. Majetek státu (podle stavu k 9.2.2009) (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7208-733-4
Rok vydání: 2009
Vydavatel: Sagit
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
139 Kč
Ruština pro ekonomy II. Odborné texty (
)
AUTOR: Mark Anfilov, Marie Horvátová
ISBN: 978-80-245-1499-4
Rok vydání: 2009
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Oeconomica
"Ruština pro ekonomy II" navazuje na předcházející díl "Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy". Každá lekce vychází z textu, následuje soubor cvičení, ve kterých se procvičuje nová slovní zásoba, studenti se seznamuji s gramaticko-lexikálními jevy, jež jsou uplatnitelné v rámci odborného stylu. Probíraná témata: Banky a finance, Burzy a trh s cennými papíry, Stát a ekonomika, Daně a rozpočet, Makroekonomika, hrubý domácí produkt, Ekonomický růst a životní prostředí.
ostatní
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
176 Kč
Sociologie zdraví, nemoci a rodiny (
)
AUTOR: Sylva Bártlová, Stanislav Matulay
ISBN: 978-80-8063-306-6
Rok vydání: 2009
Vydavatel: Osveta
Kniha se zabývá otázkami, se kterými sa budou setkávat všeobecné sestry, ale i ostatní zaměstnanci paramedických oborů při studiu sociologické problematiky na vysokých školách. Cílem publikace je ve stručnosti seznámit sestry a ostatných nelékařské zdravotnické pracovníky s vývojem sociologického myslení a jeho základnými směry, sociologickou problematikou zdraví a choroby a problematikou rodiny.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
468 Kč
Statika stavebních konstrukcí II. (
)
AUTOR: Jaroslav Kadlčák, Jiří Kytýr
ISBN: 978-80-214-3428-8
Rok vydání: 2009
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: VUTIUM
Ve druhém dílu učebnice je zaměřena pozornost na rovinné a prostorové staticky neurčité prutové konstrukce, u nichž nelze reakce vnějších i vnitřních vazeb a také složky vnitřních sil stanovit z pouhých statických podmínek rovnováhy. K jejich řešení je nutno použít rovněž podmínek deformačních, a tím respektovat vliv přetvoření konstrukce na statický a deformační stav konstrukce. Probíraná látka je rozdělena do čtyř částí se čtrnácti kapitolami. Látka je podána přehledně s důrazem na logickou stavbu a navazuje na základní poznatky i pojetí z prvního dílu. Významné pojmy nebo věty jsou v textu zvýrazněny. Důležité vztahy a rovnice jsou označeny zvláštním symbolem. Na konci každé kapitoly jsou připojeny kontrolní otázky.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail

Reklama a propagace

Patička