Přejít k obsahu
51 Kč
Kunčin hrádek a kostel Všech svatých v Plzni (
)
AUTOR: Petr Rožmberský
ISBN: 978-80-87170-14-4
Rok vydání: 2010
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Publikace se dále podrobně zabývá historií tohoto místa, lokalizuje původní Kunčin hrádek do míst bývalého lomu a věnuje se i podrobně kostelu. Čtenář se dozví hodně zajímavého o minulosti i sočasnosti tohoto malebného koutku Plzně. Druhé vydání přináší některé nové objevy a podrobnější informace o hřbitově, novém kostelním zvonu a o kostelním betlému. Obsahuje rovněž mnoho fotografií.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
541 Kč
Manažerské rozhodování (postupy, metody a nástroje) (
)
AUTOR: Jiří Fotr, Lenka Švecová kolektiv
ISBN: 978-80-86929-59-0
Rok vydání: 2010
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ekopress
Rozhodování představuje jednu ze základních manažerských aktivit, jejíž kvalita ovlivňuje do značné míry výsledky i efektivnost fungování organizačních jednotek v hospodářské sféře i veřejné správě. Manažeři na jednotlivých úrovních řízení by si měli proto osvojit určitý soubor poznatků a dovedností, které jsou důležité pro zabezpečení požadované kvality řešení rozhodovacích problémů, resp. rozhodování. Publikace je určena všem zájemcům o problematiku manažerského rozhodování, kteří chtějí získat, případně zdokonalit svoje znalosti z této oblasti.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
267 Kč
Mentoring. Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví (
)
AUTOR: Tereza Brumovská, Gabriela Seidlová Málková
ISBN: 978-80-7367-772-5
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Portál
Publikace ukazuje profesionální dobrovolnictví ? mentoring ? v jeho historickém vývoji, identifikuje nejen osvědčené modely jeho realizace, ale i současný stav poznání v oblasti výzkumu efektivity mentoringových programů. Prezentuje výsledky zahraničních zkušeností z projektů evaluace mentoringových programů a ukazuje konkrétní postupy i metodologické přístupy realizované v českém prostředí. Detailně sleduje především problematiku hodnocení kvality mentoringového vztahu ve formálním mentoringovém programu. Závěrečné části publikace patří konkrétním návrhům pro realizaci profesionálního dobrovolnictví v praxi. Kniha je určena pro koordinátory, manažery a supervizory mentoringových programů, dobrovolníky, pracovníky s dětmi a mládeží, sociální pracovníky, psychology, rodiče i studenty.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
340 Kč
Mezinárodní obchodní operace (
)
AUTOR: Hana Machková, Eva Černohlávková, Alexej Sato
ISBN: 978-80-247-3237-4
Rok vydání: 2010
Vydání: 5. vyd.
Vydavatel: Grada
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
153 Kč
Mikroekonomie - základní kurs (
)
AUTOR: Libuše Macáková a kolektiv
ISBN: 978-80-86175-70-6
Rok vydání: 2010
Vydání: 11. vyd.
Vydavatel: Melandrium
První původní česká publikace, která obsahuje ucelený výklad základů mikroekonomie. Učebnice je určena posluchačům základního (bakalářského) kursu mikroekonomie ekonomických fakult vysokých škol. Výklad základních ekonomických pojmů a souvislostí standardně vyučovaných na vysokých školách směřuje k zevrubnému vysvětlení tržní poptávky a nabídky. Vychází přitom z charakteristiky rozhodování ekonomických subjektů, především domácností a firem na trzích výrobků a služeb i na trzích výrobních faktorů. V závěru je charakterizována propojenost jednotlivých trhů, předpoklady a překážky efektivního fungování ekonomiky a vliv vlády na tyto procesy. Ve snaze o větší srozumitelnost výkladu je text oživen příklady a aplikacemi, přičemž jsou používány výhradně české reálie.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
220 Kč
Mikroekonomie - základní kurs (
)
AUTOR: Libuše Macáková a kolektiv
ISBN: 978-80-86175-70-6
Rok vydání: 2010
Vydání: 11. vyd.
Vydavatel: Melandrium
První původní česká publikace, která obsahuje ucelený výklad základů mikroekonomie. Učebnice je určena posluchačům základního (bakalářského) kursu mikroekonomie ekonomických fakult vysokých škol. Výklad základních ekonomických pojmů a souvislostí standardně vyučovaných na vysokých školách směřuje k zevrubnému vysvětlení tržní poptávky a nabídky. Vychází přitom z charakteristiky rozhodování ekonomických subjektů, především domácností a firem na trzích výrobků a služeb i na trzích výrobních faktorů. V závěru je charakterizována propojenost jednotlivých trhů, předpoklady a překážky efektivního fungování ekonomiky a vliv vlády na tyto procesy. Ve snaze o větší srozumitelnost výkladu je text oživen příklady a aplikacemi, přičemž jsou používány výhradně české reálie.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
122 Kč
Obchodní zákoník a další zákony (podle stavu k 1.1.2010) (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7208-779-2
Rok vydání: 2010
Vydavatel: Sagit
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
293 Kč
Obchodujeme německy (
)
AUTOR: Věra Hoppnerová, Jarmila Matěnová, Zuzana Gelnarová
ISBN: 978-80-86929-61-3
Rok vydání: 2010
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: Ekopress
Cílem publikace je vybavit studující takovými jazykovými prostředky, aby se bez potíží dohovořili v obchodních jednáních se svými partnery a mohli vést německou obchodní korespondenci. Těžiště učebnice spočívá v rozvíjení ústních komunikativních dovedností, pozornost je však věnována i četbě odborných textů. Četné písemné úkoly pak slouží k nácviku písemného projevu.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
99 Kč
Oceňování: zákon o oceňování majetku, vyhláška o oceňování majetku, další předpisy (podle stavu k 11.1.2010) (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7208-788-4
Rok vydání: 2010
Vydavatel: Sagit
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
287 Kč
Ošetřovatelství v chirurgii I. (
)
AUTOR: Lenka Slezáková a kolektiv
ISBN: 978-80-247-3129-2
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Moderní a dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zaměřená na chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Obsahuje základy chirurgie a dále zpracovává problematiku ošetřovatelství v traumatologii, kardiochirurgii, chirurgii krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, chirurgii gastrointestinálního traktu. Knihu doplňuje obrazová příloha a množství kreseb a schémat v textu. Učebnice splňuje požadavky praxe a bude důležitou učební pomůckou při výuce ošetřovatelství v klinických oborech
ostatní
lékařství

Vyprodáno
Detail
843 Kč
Podniková ekonomika (
)
AUTOR: Miloslav Synek, Eva Kislingerová
ISBN: 978-80-7400-336-3
Rok vydání: 2010
Vydání: 5. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Podniková ekonomika se zabývá podnikem (firmou), jeho cíli a funkcemi, jeho životními fázemi, organizací, hlavními činnostmi a jejich řízením, zkoumá také zvláštnosti jednotlivých druhů podniků. Čerpá poznatky z obecné ekonomické teorie i z celé řady dalších vědních disciplín, jako je teorie řízení, statistika, matematika, finance, účetnictví aj. Podniková ekonomika je nejen teoretickou vědní disciplínou, ale i disciplínou praktickou: podnikatelům, živnostníkům, ekonomům a manažerům dává poučení, jak mají vést svůj podnik, aby pracoval s co nejvyšší výkonností a hospodárností, aby tvořil nové hodnoty a tak obstál v náročném tržním prostředí, a to nejen na národním trhu, ale i trhu Evropské unie, resp. celého světa.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
425 Kč
Pružnost a pevnost I. (
)
AUTOR: Jiří Michalec a kol.
ISBN: 978-80-01-04224-3
Rok vydání: 2010
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Výpočty napětí a deformací výpočtových modelů strojních součástí při základních druzích namáhání.
skripta
technika

Vyprodáno
Detail
153 Kč
Překlad a překládání (
)
AUTOR: Dagmar Knittlová
ISBN: 978-80-244-2428-6
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: UPOL
Publikace představuje novou verzi již osvědčeného učebního textu, který poskytuje studentům magisterských i doktorských filologických programů zevrubný úvod k teorii i praxi překladu. Nově byly doplněny kapitoly věnující pozornost odbornému stylu a jeho překladu a seznamující čtenáře s možnými přístupy k hodnocení kvality překladu, resp. ke kritice překladu, a s kritérii takového hodnocení.
ostatní
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
128 Kč
Rozpočet a financování. Majetek státu (podle stavu k 20.1.2010) (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7208-792-1
Rok vydání: 2010
Vydavatel: Sagit
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
468 Kč
Statika stavebních konstrukcí I. (
)
AUTOR: Jaroslav Kadlčák, Jiří Kytýr
ISBN: 978-80-214-3419-6
Rok vydání: 2010
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: VUTIUM
Učebnice je určena primárně studentům vysokých škol technického směru, zejména stavebního zaměření. Je v ní podán ucelený a systematický výklad vědního oboru Statika stavebních konstrukcí. Látka je rozdělena do tří částí a obsah je podán srozumitelnou, stručnou a přehlednou formou. Učebnice je určena nejen studentům, ale i statikům a projektantům se zaměřením na nosné prutové konstrukce.
ostatní
technika

<5
Koupit
Detail
89 Kč
Stomie (
)
AUTOR: Veronika Zachová a kol.
ISBN: 978-802-247-3256-5
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Jediná ucelená publikace na našem trhu pro sestry, které pečují o pacienty se stomií. Obsahuje přehledné informace o historii, stomických pomůckách, operacích končících stomií, o problémech, které stomiky provázejí. Obsahuje odpovědi na otázky sester, které pečují nejen o potřeby stomiků, ale také zodpovídají dotazy pacientů a jejich příbuzných a poskytují jim psychickou podporu ve složitých situacích. Publikaci doplňují kazuistiky a slovo stomika, který problematiku vnímá z jiného pohledu
ostatní
lékařství

Vyprodáno
Detail
178 Kč
Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy I. (
)
AUTOR: Marie Horvátová
ISBN: 978-80-245-1667-7
Rok vydání: 2010
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Oeconomica
V první části jsou texty z mikro- a makroekonomie, rusko-český slovníček, poznámky. Ty upozorňují na různé gramatické a lexikální jevy charakteristické pro odborný jazyk a procvičují se v následujících cvičeních v oddílu A. Cvičení v oddílu B jsou zaměřena především na obsah textu. Ve druhé části cvičebnice jsou uvedeny základní geografické údaje, územní členění RF, stručná charakteristika některých odvětví ruské ekonomiky a perspektivy rozvoje ruského národního hospodářství.
ostatní
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
176 Kč
Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy III. (
)
AUTOR: Marie Horvátová
ISBN: 978-80-245-1652-3
Rok vydání: 2010
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Oeconomica
Základem skripta jsou odborné texty zaměřené na aktuální problémy současné ekonomiky (mezinárodní ekonomické vztahy, cestovní ruch, mezinárodní doprava, výstavnictví a reklama, maloobchod, agrární reforma aj.). Lekce obsahují R-Č slovníček a gramaticko-lexikálních cvičení. Další cvičení jsou zaměřena na obsahovou stránku textů, rovněž se v nich procvičuje schopnost vyjádření vlastního názoru, souhlasu, nesouhlasu s uvedenými tvrzeními. Zvládnutí terminologie je možno ověřit v překladových cvičeních. Ve druhé části skripta jsou doplňkové materiály určené pro samostatné studium, práci se slovníkem či přípravu referátu.
ostatní
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
269 Kč
Učebnice jazyka Java (
)
AUTOR: Pavel Herout
ISBN: 978-80-7232-398-2
Rok vydání: 2010
Vydání: 5. vyd.
Vydavatel: Kopp
Učebnice jazyka Java je knihou, která Vám pomůže překonat první úskalí tohoto programovacího jazyka. Naleznete v ní to, co pro začátky svého programování v Javě potřebujete. Protože problematika programovacího jazyka Java je značně rozsáhlá, jsou v této knize podrobně vysvětleny aspekty jazyka, který se pravděpodobně již nebude výrazně měnit. Kniha je založena na výkladu pomocí příkladů, jichž zde naleznete více než 200. Kromě nich se setkáte s množstvím poznámek, dobrých rad a varování, které byly sepsány na základě zkušeností s tímto jazykem. Kromě nich v knize naleznete množství odkazů na vzájemné souvislosti, což by Vám mělo pomoci k vytvoření potřebného nadhledu.
ostatní
počítače a informatika

>5
Koupit
Detail
475 Kč
Zázrak porodu (
)
AUTOR: Ina May Gaskin
ISBN: 978-80-86356-48-8
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: One Woman Press
Zapomenutý duchovní aspekt porodu nám připomíná ve své knize americká guru porodních asistentek Ina May Gaskin. Inspirující porodní příběhy, rady pro rodiče o těhotenství a o přípravě k porodu, podrobný popis vedení porodu pro porodní asistentky. Klasický titul pro všechny zájemce, kteří pohlížejí na porod jako na výjimečnou událost v životě rodiny, událost, která vyžaduje citlivý přístup k jedinečnosti každé ženy a její situace
ostatní
lékařství

<5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička