Přejít k obsahu
427 Kč
Strategické finanční řízení a investiční rozhodování (
)
AUTOR: Milan Hrdý, Michaela Horová
ISBN: 978-80-86371-55-9
Rok vydání: 2011
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Bilance
Publikace ?Strategické finanční řízení a investiční rozhodování? je sice vysokoškolskou učebnicí pro kombinované a distanční studium, která je určena zejména pro studium problematiky strategického finančního řízení podniku se zaměřením na investiční rozhodování u tzv. dálkových forem studia na všech fakultách ekonomického zaměření v ČR, ale vzhledem k přehledně a podrobně popsaným investičním nástrojům a principům jejich uplatnění bude užitečná i pracovníkům z praxe a individuálním investorům. Ti mohou s výhodou využít k posouzení úrovně svých znalostí příslušné tematiky i kontrolní otázky a příklady, které se nacházejí na konci každé kapitoly.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
849 Kč
Strojnické tabulky (
)
AUTOR: Jiří Leinveber, Pavel Vávra
ISBN: 978-80-7361-081-4
Rok vydání: 2011
Vydání: 5. vyd.
Vydavatel: Albra
Pomocná učebnice pro školy technického zaměření je určena jak studentům technických škol, tak konstruktérům a technologům. Publikace obsahuje aktuální české technické normy. Uvedené strojnické tabulky jsou vydány ve spolupráci s ČNI, zachycují tedy současný stav přechodu ČSN na soustavu mezinárodních norem ISO a EN. Normy obsahují výběr z platných ČSN, norem ISO a EN i dalších závazných předpisů, bez nichž se technik v každodenní práci neobejde a bez nichž není možná plnohodnotná výuka na školách. Spolupráce s ČNI je zárukou toho, že při každém dalším vydání jsou tabulky doplněny o změny, které vznikají při aktualizaci norem.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
371 Kč
Středoškolská matematika v úlohách II (
)
AUTOR: Josef Polák
ISBN: 978-80-7196-419-3
Rok vydání: 2011
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Prometheus
Sbírka úloh je určena pro procvičování a opakování celého středoškolského učiva matematiky. Obsahuje řadu řešených příkladů i úlohy k procvičování s uvedenými výsledky. Vhodně doplňuje Přehled středoškolské matematiky od téhož autora. Sbírku doporučujeme pro přípravu k maturitní zkoušce z matematiky a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Mohou ji využít i studenti prvních ročníků vysokých škol, zejména s matematicko-fyzikálním a technickým zaměřením.
ostatní
přírodní vědy

<5
Koupit
Detail
219 Kč
Trh s elektřinou. Úvod do liberalizované energetiky (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: null
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Asociace energetických manažerů
Autoři se v publikaci soustředili výhradně na oblast energetiky, jako na stabilizovaný poměrně dynamický a plně fungující trh, kde je elektřina chápána především jako komodita. Z toho také vychází zaměření kapitol, které jsou věnovány např.: Organizace obchodu s elektřinou, elektroenergetika a její právní rámec v ČR, smlouvy na trhu s elektrickou eneergií apod.
ostatní
průmysl a zemědělství

Vyprodáno
Detail
350 Kč
Umění zážitku, zážitek umění 1 (
)
AUTOR: Jan Slavík
ISBN: 978-80-7290-498-3
Rok vydání: 2011
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: UK Praha
Publikace má sloužit jako pomůcka při artefiletické praxi, tedy výchovou uměním. Pokouší se o názorný a srozumitelný výklad, jež by měl být, po jeho pochopení, snadno dále reprodukovatelný. Text je určen především studentům pedagogických fakult, čemuž je uzpůsobena také jeho struktura.
ostatní
umění

Vyprodáno
Detail
1069 Kč
Urgentní břišní chirurgie (
)
AUTOR: Moshe Schein, Paul N. Rogers (eds.)
ISBN: 978-80-247-2357-0
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Mimořádně přitažlivé téma pro chirurgické obory, které přicházejí do styku s operacemi v oblasti břicha. K problémům je přistupováno vysoce prakticky, autoři u nich hodnotí zejména následující hlediska: zachování života, snížení nemocnosti, ekonomiku a postup lege artis. Kniha je rozdělena do tří větších celků: 1. před operací (zobrazovací techniky, etický přístup k nemocnému i rodině, antibiotickou profylaxi atd.), 2. vlastní operace a 3. po operaci (výživa, péče, reoperace atd.).
ostatní
lékařství

Vyprodáno
Detail
167 Kč
Veřejné finance a daně v České republice (
)
AUTOR: Vlastimil Pavlásek, Pavlína Hejduková
ISBN: 978-80-7211-395-8
Rok vydání: 2011
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: NAVA
Cílem publikace je srozumitelnou formou vysvětlit problematiku veřejných financí v České republice. Důraz je kladen zejména na problematiku veřejných příjmů, kde dochází v souvislosti s probíhající reformou veřejných financí k častým změnám. Vždyť každý z nás přispívá do veřejných rozpočtů prostřednictvím daní, poplatků a odvodů pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení. Uvedené druhy veřejných příjmů jsou v publikaci podrobně vysvětleny. Autoři se také věnují dalším významným oblastem veřejných financí ? státnímu rozpočtu, financování územní samosprávy, veřejnoprávním organizacím a veřejným výdajům.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
108 Kč
Zákoník práce 2011 (
)
AUTOR: Jaroslav Jakubka
ISBN: 978-80-7263-626-6
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ANAG
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
60 Kč
Zámek Líšťany (
)
AUTOR: Václav Chmelíř
ISBN: 978-80-87170-15-1
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Publikace přináší nové informace o historii, výsledky posledního stavebněhistorického průzkumu a řadu starších fotografií zámku. Popisuje rovněž park a farní kostel, v jehož hrobce jsou pohřbeni bývalí majitelé.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
165 Kč
Úloha manažerského účetnictví při řízení hospodárnosti, účinnosti a efektivnosti (
)
AUTOR: Lilia Dvořáková, Josef Červený
ISBN: 978-80-7211-397-2
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: NAVA
Cílem knihy je představit aktuální stav vědeckých poznatků v oblasti manažerského účetnictví. Teorie i praxe jsou dnes zajedno v tom, že manažerské účetnictví je pevnou součástí moderní koncepce řízení podnikových procesů a výkonů. Tato kniha by měla přispět k porozumění úloze a využití manažerského účetnictví jako systému metod a nástrojů pro řízení hospodárnosti, produktivity a efektivnosti podniků a ostatních ekonomických subjektů.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
199 Kč
Účetnictví 1., Aplikace principů a technik (
)
AUTOR: Jana Hinke, Dana Bárková
ISBN: 978-80-247-3953-3
Rok vydání: 2011
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Grada
Nové vydání úspěšné knížky se zabývá vedením finančního účetnictví podnikatelů dle české právní úpravy, problematiku objasňuje zejména na příkladech a případových studiích. Cílem publikace je napomoci porozumět systému vedení účetnictví od začátku do konce účetního období a pochopit účetní metody a postupy.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
526 Kč
Bankovnictví (
)
AUTOR: Bohuslava Šenkýřová a kol.
ISBN: 978-80-7408-029-6
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: VŠFS Praha
Publikace je zaměřená zejména na problematiku fungování komerčního bankovnictví.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
396 Kč
Daňová teorie a politika (
)
AUTOR: Květa Kubátová
ISBN: 978-80-7357-574-8
Rok vydání: 2010
Vydání: 5. vyd.
Vydavatel: Wolters Kluwer
Publikace poskytuje čtenáři komplexní přehled o problematice daní, od otázek daňové teorie přes uspořádání současných daňových systémů vyspělých zemí až k jejich harmonizaci v EU. Naznačuje hlavní přednosti a nedostatky daňových systémů a jednotlivých daní z hlediska teoretických požadavků na dobré daně.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
375 Kč
Doporučené postupy a algoritmy v nefrologii (
)
AUTOR: Ondřej Viklický a kol.
ISBN: 978-80-247-3227-5
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Autorský kolektiv našich předních nefrologů předkládá aktuální doporučené postupy a standardy v oboru. Tato vynikající didaktická pomůcka je určena pro pre- i postgraduální studium, a to zejména nefrologům, internistům, pediatrům, praktickým lékařům. Je vhodná jak pro nemocniční, tak ambulantní provozy, ocení ji i studenti medicíny.
ostatní
lékařství

Vyprodáno
Detail
85 Kč
Dějiny staveb 2009 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-13-7
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2009.
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
357 Kč
Elektrotechnická schémata a zapojení 2 (
)
AUTOR: Štěpán Berka
ISBN: 978-80-7300-254-1
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Unikátní publikace "Elektrotechnická schémata a zapojení 2" volně navazuje na "Elektrotechnická schémata a zapojení 1". Publikace obsahuje zapojení základních elektrických obvodů (spínače vačkové, plovákové, tlakové, elektronické stmívače, elektroměrové rozváděče apod.). Z důvodu přehlednosti, srozumitelnosti a názornosti jsou všechna elektrická zapojení a schémata kreslena opět barevně, a doplněna množstvím ilustračních obrázků.
ostatní
technika

<5
Koupit
Detail
199 Kč
Geriatrie od A do Z pro sestry (
)
AUTOR: Matthias Schuler,Peter Oster
ISBN: 978-80-247-3013-4
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Ojedinělá publikace z oboru geriatrie je koncipována formou abecedně řazených hesel. Postihuje hlavní problémy, onemocnění a hodnotící techniky používané v práci se starými lidmi. Čtenář získá přehled o průběhu chorob u starého člověka a o problémech, které mohou péči o geriatrického pacienta doprovázet. Hodnotící techniky slouží k posouzení fyzického a psychického stavu nemocného i jeho změn v průběhu hospitalizace nebo pobytu v nemocnici nebo v zařízení sociální péče a k zvýšení informovanosti personálu.
ostatní
lékařství

Vyprodáno
Detail
296 Kč
Jaký jsem učitel (
)
AUTOR: Vladimír Hrabal, Isabella Pavelková
ISBN: 978-80-7367-755-8
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Portál
Publikace seznamuje učitele s možnostmi jeho sebereflexe na základě použití autodiagnostické metody, která mu pomůže odpovědět na tři základní otázky: Jak žáci vnímají můj předmět? ? Který typ žáků je v mém předmětu úspěšný? ? Jak dobře své žáky znám? Autodiagnostická metoda dává učitelům možnost poznat specifiku vlastního pedagogického působení, vlastní učitelskou individualitu a její zdroje a odhalovat neadekvátní přístupy k žákům i cesty k nápravě. S užitkem ji může číst každý ?student, který se na učitelství teprve připravuje, i zralý, zkušený učitel, jenž nechce propadnout rutině.
ostatní
pedagogika

<5
Koupit
Detail
187 Kč
Komunikace vzdělávacích organizací s veřejností na internetu (
)
AUTOR: Ludvík Eger a kol.
ISBN: 978-80-87306-07-9
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ČAS
Monografie je zaměřena na komunikaci vzdělávacích organizací na internetu. Dokumentuje změny v komunikaci organizací na internetu, přináší ukázky dobré praxe a dílčím způsobem tak přispívá k rozvoji pedagogiky a andragogiky a jejich subdisciplín jako je školský management či marketing školy.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
392 Kč
Konstrukce CNC obráběcích strojů (
)
AUTOR: Jiří Marek a kolektiv
ISBN: 978-80-254-7980-3
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: MM Publishing
Autor se věnuje konstrukci CNC strojů z mnoha různých hledisek. Popisuje základní součásti strojů, procesům konstrukce a vývoje. Podrobněji charakterizuje různé typy strojů.
ostatní
průmysl a zemědělství

Vyprodáno
Detail

Reklama a propagace

Patička