Přejít k obsahu
254 Kč
Dějiny staveb 2013 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-31-1
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2013.
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
525 Kč
Elektromagnetická kompatibilita výkonových elektronických systémů (
)
AUTOR: Václav Kůs, Jiří Skála, Jiří Hammerbauer
ISBN: 978-80-7300-476-7
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Publikace vychází z knihy "Vliv polovodičových měničů na napájecí soustavu" vydanou již v roce 2002. V uvedené knize byla pozornost věnována zejména klasickým polovodičovým měničům a jejich vlivu na napájecí soustavu. Jsou zde probírány i vlivy nepřímých měničů kmitočtu. Avšak malá pozornost je věnována měničům malých výkonů, spínaným napájecím zdrojům - tedy zařízením, které se v současnosti vyskytují nejvíce. Základní tezí knihy bylo vyšetřování vlivu polovodičových měničů na napájecí soustavu. Kniha je určena širokému okruhu čtenářů. Autoři doufají, že odpovědi zde najdou jak pracovníci ze závodů, kteří musí problematiku EMC řešit jako jeden z mnoha problémů, tak specialisté na problematiku EMC polovodičových měničů.
ostatní
průmysl a zemědělství

<5
Koupit
Detail
299 Kč
Finanční matematika pro každého (
)
AUTOR: Jarmila Radová, Petr Dvořák, Jiří Málek
ISBN: 978-80-247-4831-3
Rok vydání: 2013
Vydání: 8. vyd.
Vydavatel: Grada
Kniha vysvětluje základní matematické postupy, které jsou spojeny s nejvýznamnějšími finančními produkty a instrumenty. Hlavními výhodami jsou stručnost a výstižnost knihy. Jde o spolehlivého průvodce jak pro začátečníky, kteří se chtějí seznámit se základními finančními výpočty, tak pro pokročilejší hledající vysvětlení i složitějších finančně-matematických postupů. První část knihy vysvětluje matematické metody a postupy využívané v oblasti financí, druhá část je zaměřena na jejich konkrétní aplikaci u všech důležitých bankovních a finančních produktů (např. běžné účty, spoření, hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry, směnečné obchody, faktoring a forfaiting, dluhopisy apod). Výklad, demonstrovaný na řadě konkrétních příkladů, umožní snadnou praktickou aplikaci jak při finančním rozhodování v podnikání, tak při správě soukromých financí.
ostatní
přírodní vědy

Vyprodáno
Detail
68 Kč
Hrad Frumštejn a zámek Hunčice (
)
AUTOR: Petr Rožmberský, Václav Chmelíř, Jan Anderle
ISBN: 978-80-87170-26-7
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Popisované lokality leží asi 12 km severozápadně od Plzně poblíž hlavní silnice na Karlovy Vary. Publikace mapuje jejich historii a vývoj od založení až do současnosti.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
299 Kč
IAS/IFRS a hodnocení výkonnosti podniku (
)
AUTOR: Jana Hinke
ISBN: 978-80-87197-64-6
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Alfa
Publikace pojednává o vlivu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví na výši a strukturu vykazovaného výsledku hospodaření za účelem hodnocení výkonnosti podniku, což je důležitá činnost pro řízení a rozhodování podniků v tržním hospodářství.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
349 Kč
IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku (
)
AUTOR: Jana Hinke
ISBN: 978-80-87197-65-3
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Alfa
Publikace reaguje na aktuální problémy s věrným a pravdivým zobrazením finanční pozice podniku a analyzuje vliv koncepce Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ? IAS/IFRS.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
399 Kč
Klinická propedeutika v urgentní medicíně (
)
AUTOR: Viliam Dobiáš
ISBN: 978-80-247-4571-8
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Kniha je první publikací, která se věnuje principům získání anamnézy a zásadám fyzikálního vyšetření v přístrojových, personálních, materiálních a prostorových podmínkách neodkladné přednemocniční péče. Určena je všem, kteří potřebují stanovit správnou diagnózu v terénu jen na základě rozhovoru s pacientem, za použití vlastních rukou, smyslů a s minimálním vybavením. Umožňuje naučit se získat komplexní anamnézu zejména u onemocnění interních, neurologických, gynekologických a úrazech, základy fyzikálního vyšetření při různých onemocněních a úrazech bez ohledu na lékařskou specializaci nebo věk a pohlaví nemocného.
ostatní
lékařství

Vyprodáno
Detail
507 Kč
Podnikové finance v teorii a praxi (
)
AUTOR: Milan Hrdý , Michaela Krechovská
ISBN: 978-80-7478-011-0
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Wolters Kluwer
Autoři vycházejí z obecných teoretických základů, které respektují soudobé mezinárodní pojetí podnikových financí s přihlédnutím k prostředí České republiky zejména v oblasti základních právních forem podnikání, majetkové struktury podniku, finančních zdrojů, zrušení a zániku podniku. Publikace je určena široké odborné veřejnosti, která v ní najde jak teoretické, tak i praktické poznatky z oblasti řízení podnikových financí. Vedle teoretických poznatků obsahuje kniha také výsledky vědecko-výzkumné činnosti obou autorů z posledních let.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
229 Kč
Projektové řízení podle PMI (
)
AUTOR: Petr Řeháček
ISBN: 978-80-86929-90-3
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ekopress
Ústředním tématem monografie je projektové řízení pojednává o projektovém řízení z pohledu metodiky organizace PMI. Seznamuje čtenáře s různými možnými přístupy k projektovému řízení, zabývá se přístupem k projektovému řízení podle procesů, zahajovacím procesem projektu, procesem plánování projektu, procesem realizace projektu, procesem operativního řízení projektu (průběžné procesy projektu) a uzavíracím procesem projektu.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
51 Kč
Tvrze kozelského polesí (
)
AUTOR: Jan Anderle
ISBN: 978-80-87170-28-1
Rok vydání: 2013
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Publikace se zabývá středověkými památkami v rozsáhlém lesním masivu východně od Plzně mezi Starým Plzencem a Mirošovem. Oblast nebyla v posledních staletích zemědělsky využívána, proto se zde dochovaly relikty středověké krajiny: tvrziště, zaniklé vesnice, zaniklé rybníky, středověké cesty. Jsou zde ale v nebývalé míře dochovány i pravěké památky i zbytky krajinných úprav z novověku. Díky tomu představuje území unikátní soubor archeologických památek. Podrobně jsou popsány tvrze Javor, Mydlná, Neslívy a Kamýk. Všechny lokality vznikly kolem poloviny 13. století a zanikly nejspíše násilně v 15. století. Jedna kapitola je věnována životu a dílu archeologa Františka Xavera France, který se zabýval výzkumem památek v tomto regionu. Na jeho počest byla vybudována naučná stezka, jejíž zastavení jsou stručně popsána v poslední kapitole.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
68 Kč
Štědrý hrádek (
)
AUTOR: Martin Cikán, Petr Rožmberský
ISBN: 978-80-87170-27-4
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Ves Štědrá leží v Karlovarském kraji 5 km západně od města Žlutice. Koncem 14. stol. vzniklo 1,5 km východně od vsi nové panské sídlo ? hrad nad hlubokým údolím Boreckého potoka. Nazýván byl Štědrý hrádek. V jeho držení se vystřídalo několik šlechtických rodů. Počátkem 16. století byl hrádek opuštěn. Jádro hradu zaujímá ostroh se skalním sukem, oddělený od předhradí širokým příkopem. O skálu se opírala čelní hradba, která se částečně zachovala. Na skále stávala zřejmě obranná věž typu bergfrit. Pod skálou na severní straně je cisterna. V ní proběhl r. 2005 archeologický výzkum. Lichoběžníkové nádvoří hradu bylo na západní straně zakončeno palácem, ze kterého se dodnes dochovaly dva sklepní prostory. Přístupová cesta vedla po jižní straně skály po mostě. V 15. století byl hrádek dobyt ve válkách Jindřicha z Plavna s králem Václavem. Předhradí bylo později v 15 století doplněno mohutnou střeleckou baštou. Ke hradu se dostaneme nejsnadněji ze vsi Borek po hřebeni přes předhradí nebo údolím kolem mlýna.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
499 Kč
Aplikovaný elektromagnetizmus (
)
AUTOR: Daniel Mayer
ISBN: 978-80-7232-436-1
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Kopp
Kniha je moderní učebnicí makroskopické teorie elektromagnetického pole. Po uvedení Maxwellových rovnic v integrálním a diferenciálním tvaru jsou probírány různé metody jejich řešení a aplikovány na inženýrské problémy. Je kladen důraz na numerické metody, s využitím soudobých softwarových produktů. Kromě klasické Faradayovy-Maxwellovy teorie je pojednáno i o netradičních problémech, například o řešení elektromagnetického pole v anizotropním prostředí. Teoretické části jsou ilustrovány četnými vyřešenými a komentovanými příklady. Kniha je určena všem teoreticky zaměřeným elektroinženýrům a zejména pak studentům bakalářských a inženýrských studijních programů na elektrotechnických fakultách.
ostatní
technika

<5
Koupit
Detail
170 Kč
Dějiny staveb 2011 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-19-9
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2011.
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
937 Kč
Finanční právo (
)
AUTOR: Milan Bakeš a kol.
ISBN: 978-80-7400-440-7
Rok vydání: 2012
Vydání: 6. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Šesté, upravené a aktualizované vydání vysokoškolské učebnice finančního práva přináší ucelený pohled na obecnou i zvláštní část finančního práva v jejich komplexnosti a vzájemné provázanosti. Představuje užitečnou pomůcku k porozumění významnému a neustále se rozvíjejícímu úseku platného českého práva. Přináší nejnovější informace a poznatky z řady oblastí a úseků finančního práva, zejména: daňového práva hmotného a procesního, nové soustavy orgánů finanční správy a celní správy, nové úpravy peněžního oběhu a platebního styku a práva finančního trhu .
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
51 Kč
Neznámé hrady severního Plzeňska (
)
AUTOR: Petr Rožmberský, Milan Novobilský, Petr Mikota
ISBN: 978-80-87170-22-9
Rok vydání: 2012
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Na přelomu 70. a 80. let objevil amatérský badatel RNDr. Josef Miler, zakladatel a dlouholetý předseda Klubu Augusta Sedláčka, na území okresu Plzeň-sever několik historické vědě dosud neznámých hradů. Nedochovalo se z nich více, než pozůstatky zemních opevňovacích prací ? příkopů a valů. Právě tyto, pro laika v terénu téměř nepostřehnutelné útvary, cvičené oko Josefa Milera neomylně rozpoznalo. Pokoušel se o těchto místech zjistit v archivech něco více, ale přímé zprávy, které by objasňovaly jména a dobu, po kterou na těchto záhadných hradech kypěl život, řekly nám něco o jejich podobě, majitelích, či událostech, které vedly k jejich opuštění, se nedochovaly.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
429 Kč
Podnikové informační systémy (
)
AUTOR: Josef Basl, Roman Blažíček
ISBN: 978-80-247-4307-3
Rok vydání: 2012
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Grada
Třetí, výrazně přepracované, aktualizované a rozšířené vydání uznávané publikace zohledňuje dynamický vývoj v oblasti podnikových informačních systémů a zejména nové požadavky kladené na informační systémy ze strany podniků. Autoři přibližují aktuální rysy a trendy informační společnosti s ohledem na nové ekonomické podmínky a požadavky vyplývající z nároků na udržitelnost. Zcela netradičním způsobem jsou v knize do oblasti podnikových informačních systémů aplikovány principy a nástroje TOC (Theory of Constraint), a to s ohledem na efektivnost IS, jejich inovace, řešení projektů a dosažení "business" přínosů IS v podnicích. Tématice inovací IS/ICT v podnicích se publikace věnuje zcela novým způsobem.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
191 Kč
Pravděpodobnostní modely v managementu. Teorie zásob a statistický popis poptávky (
)
AUTOR: Ladislav Lukáš
ISBN: 978-80-200-2005-5
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Academia
V úlohách manažerského rozhodování je možno pod zásobou chápat nejrůznější komodity, od klasických produktů určených pro finální či výrobní spotřebu, přes zásoby přírodních zdrojů, až třeba po zásobu lidských zdrojů. Z jednotného hlediska jsou probrány všechny základní jednoproduktové modely, deterministické, stochastické, statické a dynamické, které jsou v podnicích nejšíře využívány. Pozornost je věnována i dalším modelům, víceproduktovým, s nestacionární deterministickou poptávkou vedoucí na úlohu dynamického programování, a různým modifikacím dynamických stochastických modelů.
odborná publikace
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
210 Kč
Teorie obrábění, tváření a nástroje (
)
AUTOR: Milan Forejt, Miroslav Píška
ISBN: 80-214-2374-9
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd. dotisk
Vydavatel: CERM
Učebnice obsahuje vybrané kapitoly z teorií tváření a obrábění doplněné o osvědčené konstrukční řešení tvářecích a řezných nástrojů z pohledu současného poznání ve vědním oboru strojírenské technologie. Obsah učebnice je v souladu s osnovou základního předmětu "Teorie obrábění, tváření a nástroje" na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, ale má i širší využití v předmětech technologického projektování bakalářského a magisterského studijního programu.
skripta
technika

Vyprodáno
Detail
495 Kč
Tvorba strategie a strategické plánování (
)
AUTOR: Jiří Fotr a kol.
ISBN: 978-80-247-3985-4
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Kvalitní strategie a strategické plánování představují jeden ze základních pilířů dlouhodobé firemní prosperity. Tato kniha pomůže manažerům, kteří rozhodují o volbě strategie a tvorbě strategických plánů i pracovníkům, kteří se podílejí na přípravě těchto plánů, zvýšit kvalitu tvorby strategie i strategických plánů s důrazem na investiční program a strategický finanční plán, jejich realizaci, kontrolu, řízení rizik a zvládání krizových situací.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
189 Kč
Učebnice jazyka C - 2. díl (
)
AUTOR: Pavel Herout
ISBN: 978-80-7232-367-8
Rok vydání: 2012
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: Kopp
Kniha velmi těsně navazuje na Učebnici jazyka C od stejného autora.. Obsahuje řadu informací, návodů a zkušeností, které ocení nejspíše programátoři, kteří jazyk C používají již víceméně suverénně. Stěžejní části knihy tvoří detailní rozbory všech možných činností se soubory a pak také popisy standardních knihoven. Proto je vhodná pro ty, programátory, kteří občas narazí na něco, co by potřebovali vědět, ne jen tušit, případně nemají čas bádat nad něčím, co je již prozkoumáno a popsáno.
ostatní
počítače a informatika

<5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička