Přejít k obsahu
352 Kč
Makroekonomie II pro magisterské studium (
)
AUTOR: Miloš Mach
ISBN: 80-86175-18-9
Rok vydání: 2001
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Melandrium
Publikace určena primárně pro magisterské, popř. inženýrské studium. Věnuje se především těmto oblastem makroekonomie: určení rovnovážné produkce, model IS-LM, fiskální a monetární politika, otevřená ekonomika a determinace rovnovážné produkce, agregátní poptávka a agregátní nabídka, trh práce, nezaměstnanost, Phillipsova křivka, inflace, dlouhodobý ekonomický růst.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
305 Kč
Montáž v elektronice (
)
AUTOR: Pavel Mach, Vlastimil Skočil, Jan Urbánek
ISBN: 80-01-02392-3
Rok vydání: 2001
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Monografie je v České republice první ucelenou publikací o pouzdření a propojování v elektronice. Po charakterizování základních funkcí pouzdra se systematicky zaměřuje na pouzdření v první a druhé úrovni a krátce zmiňuje třetí a další úrovně. Pouzdření v dané úrovni je vždy systematicky probráno jako proces zahrnující technologie připojování, montáže, propojování a vytváření vlastního pouzdra. Publikace je určena studentům doktorského, inženýrského a bakalářského studia vysokých škol, návrhářům elektronických obvodů, výzkumným pracovníkům a všem zájemcům o moderní elektroniku a mikroelektroniku.
ostatní
průmysl a zemědělství

Vyprodáno
Detail
213 Kč
Otopné plochy (
)
AUTOR: Jiří Bašta
ISBN: 80-01-02365-6
Rok vydání: 2001
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Monografie předkládá teoretický rozbor vlastností deskových a článkových otopných těles a konvektorů, nabízí praktické postupy pro dimenzování a projektování otopnách těles pro převážně konvekční otopné soustavy, které jsou u nás ve sféře bydlení nejrozšířenější. Pozornost je věnována takésalávému vytápění a velkým sálavým plochám, temperování otevřených ploch a správnému způsobu výpočtu a konstrukce těchto ploch včetně montážních technologií.
ostatní
technika

>5
Koupit
Detail
264 Kč
Pružnost a pevnost II (
)
AUTOR: Jiří Michalec a kol.
ISBN: 80-01-02375-3
Rok vydání: 2001
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Obsahem skript je úvod do problémů výpočtu pevnosti staticky neurčitých prutových soustav, které jsou namáhány vnějšími silami, účinkem teploty nebo u nich dochází k přídavnému namáhání v důsledku montážních vůlí.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
364 Kč
Technologie I: slévání, tváření, svařování a povrchové úpravy (
)
AUTOR: Jiljí Novotný a kol.
ISBN: 80-01-02351-6
Rok vydání: 2001
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Cílem skript je seznámit s teoretickými základy jednotlivých oborů se vzájemnými souvislostmi jednotlivých technologických pochodů ve výrobním procesu.
ostatní
průmysl a zemědělství

<5
Koupit
Detail
109 Kč
Učebnice jazyka JAVA (
)
AUTOR: Pavel Herout
ISBN: 80-7232-115-3
Rok vydání: 2001
Vydání: 1.vyd.
Vydavatel: Kopp
Učebnice jazyka Java je knihou, která Vám pomůže překonat první úskalí tohoto programovacího jazyka. Naleznete v ní to, co pro začátky svého programování v Javě potřebujete. Protože problematika programovacího jazyka Java je značně rozsáhlá, jsou v této knize podrobně vysvětleny aspekty jazyka, který se pravděpodobně již nebude výrazně měnit. Kniha je založena na výkladu pomocí příkladů, jichž zde naleznete více než 200. Kromě nich se setkáte s množstvím poznámek, dobrých rad a varování, které byly sepsány na základě zkušeností s tímto jazykem. Kromě nich v knize naleznete množství odkazů na vzájemné souvislosti, což by Vám mělo pomoci k vytvoření potřebného nadhledu.
ostatní
počítače a informatika

>5
Koupit
Detail
189 Kč
Základy sociologického výzkumu (
)
AUTOR: Alois Surynek, Růžena Komárková, Eva Kašparová
ISBN: 80-7261-038-4
Rok vydání: 2001
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Management Press
Cílem publikace je poskytnout ucelený pohled na problematiku sociologického a sociálně psychologického výzkumu. Velká pozornost je věnována metodám a technikám těchto výkumů, především z hlediska technologie jejich realizace. Důraz je kladen na kvantitativní výzkum, jehož průběh je nejvíce standardizovaný a z hlediska organizace dosti náročný. Publikace je určen všem zájemcům o tuto problematiku jak z prostředí akademického, tak i laického.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
778 Kč
Analýza signálů a soustav (
)
AUTOR: Pavel Nevřiva
ISBN: 80-7300-004-0
Rok vydání: 2000
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Kniha je určena především pro inženýry, studenty a doktorandy strojírenských, elektrotechnických a jiných oborů, zaměřených na měření, regulaci, informatiku a sdělovací techniku.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
51 Kč
Hrad Vlčtejn (
)
AUTOR: Petr Rožmberský, Milan Novobilský
ISBN: 80-902692-4-9
Rok vydání: 2000
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
V jihozápadních Čechách, především v povodí řeky Úslavy, obývali výrazné buližníkové skály lidé už v pozdní době kamenné. Téměř nepřístupné vrcholy skalisek jim zřejmě poskytovaly jakýs takýs pocit bezpečí. Zůstaly po nich ve skalních škvírách uvízlé střepy hliněných nádob či zlomky jejich kamenných nástrojů. Buližníková skaliska pak po několik tisíc let člověka nezaujala; až ve středověku byla některá z nich vybrána ze strategických hledisek pro stavby hradů. Jedním z hradů na buližníkové skále (521 m nad mořem) je i hrad Vlčtejn, jehož zřícenina se nachází asi 16 kilometrů jihovýchodně od Plzně a 5 kilometrů severozápadně od města Blovic na plochém temeni návrší, pozvolně se sklánějícím na tři strany. Od západu se ke hradu přicházelo z roviny. Staveniště hradu, umocněné až 15 metrů vysokou skálou, poskytovalo velmi dobrý rozhled do širokého okolí. Nevýhodná rovinatá okolní konfiguraci terénu byla kom-penzována obtočením hradu systémem zemních opevnění, příkopů a valů.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
550 Kč
Přehled užité matematiky I (
)
AUTOR: Rektorys Karel
ISBN: 978-80-7196-180-2
Rok vydání: 2000
Vydání: 7. vyd.
Vydavatel: Prometheus
Dvoudílná publikace podává v třiceti sedmi kapitolách přehled pojmů, výsledků, metod, ale i vzorců ze všech matematických disciplín, používaných v technických a přírodovědných oborech. Kniha je určena velmi širokému okruhu čtenářů, od středoškolských studentů až po vysokoškolské profesory.
ostatní
přírodní vědy

Vyprodáno
Detail
980 Kč
Zásady ekonomie (
)
AUTOR: N. Gregory Mankiw
ISBN: 80-7169-891-1
Rok vydání: 2000
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Uznávaná učebnice ekonomie obsahuje všechna témata nezbytná pro kompletní kurz ekonomie. Výklad zahrnuje jak vysvětlení výchozích pojmů a metodologie, tak otázky mikro- i makroekonomie, fungování finanční soustavy, úlohu státu v ekonomice. Kniha je určena studentům všech vysokých ekonomických škol. Svým praktickým pohledem na ekonomickou realitu je také odpovědí na mnohé otázky vyššího i středního managementu.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
201 Kč
Logické systémy (
)
AUTOR: Josef Bokr, Vlastimil Jáneš
ISBN: 80-01-01992-6
Rok vydání: 1999
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Kniha nově zavádí logický objekt, který se vyšetřuje na třech rozlišovacích úrovních. Obsahuje nezbytné partie z diskrétní matematiky, blíže se věnuje regulárním událostem rozpoznávanými objektem a minimalizací počtu jeho stavů. Zvýšená pozornost je v knize věnována divizi, kompozici a dekompozici logického objektu. Těžištěm publikace je návrh strukturních modelů binárních (včetně nutného aparátu nad soustavami boolovských funkcí), jejich diagnostikování a robustnost kódování stavů a ošetřování všech typů hazardů, a to jak v objektech kombinačních tak sekvenčních. Součástí textu všech kapitol je množství názorných příkladů.
ostatní
lékařství

<5
Koupit
Detail
400 Kč
Management bank a bankovních obchodů (
)
AUTOR: Vojtěch Polidar
ISBN: 80-86119-11-4
Rok vydání: 1999
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ekopress
Druhé přepracované vydání se snaží srozumitelnou formou poskytnout základní praktické znalosti o bankovním odvětví jako součásti národního hospodářství, jeho jednotlivých činnostech a zejména přispět k znalostem bankovních produktů jako jsou např.: úvěry a vklady, zprostředkování plateb a inkas, devizové obchody, obchody s cennými papíry ad. Autor se věnuje také problematice sjednocování norem bankovního podnikání a přechod na jednotnou euroměnu, což je v současnosti otázka více než aktuální.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
289 Kč
Středoškolská matematika v úlohách II (
)
AUTOR: Josef Polák
ISBN: 80-7196-166-3
Rok vydání: 1999
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Prometheus
Sbírka úloh je určena pro procvičování a opakování celého středoškolského učiva matematiky. Obsahuje řadu řešených příkladů i úlohy k procvičování s uvedenými výsledky. Vhodně doplňuje Přehled středoškolské matematiky od téhož autora. Sbírku doporučujeme pro přípravu k maturitní zkoušce z matematiky a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Mohou ji využít i studenti prvních ročníků vysokých škol, zejména s matematicko-fyzikálním a technickým zaměřením.
ostatní
přírodní vědy

<5
Koupit
Detail
251 Kč
Bankovnictví II. (
)
AUTOR: Bohuslava Šenkýřová a kolektiv
ISBN: 80-238-9685-7
Rok vydání: 1998
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: VŠFS Praha
Dvoudílná učebnice nabízí komplexní pohled na bankovní teorii a praxi.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
557 Kč
Elektronika - obvody, součástky, děje (
)
AUTOR: Robert Láníček
ISBN: 80-86056-25-2
Rok vydání: 1998
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Přestože se tato kniha zabývá pouze klasickou analogovou technikou, není a asi ani nemůže být tato omezená část elektroniky zpracována vyčerpávajícím způsobem. Nicméně základní elektrické obvody a jejich principy jsou v publikaci vysvětleny a dále procvičeny v řadě řešených příkladů. Předpokládá se znalost středoškolské matematiky. Kniha může sloužit jako studijní pomůcka pro posluchače průmyslových i vysokých škol. Některé pasáže mohou být užitečné i vývojovým pracovníkům v oblasti elektroniky.
ostatní
průmysl a zemědělství

Vyprodáno
Detail
26 Kč
Hrad Všeruby (
)
AUTOR: Petr Rožmberský, Milan Novobilský
ISBN: null
Rok vydání: 1998
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Jen deset kilometrů vzdušnou čarou na severozápad od okraje dnešní Plzně leží v údolí Všerubského potoka, převážně na jeho levém břehu, městečko Všeruby. Hlavní silnice na Karlovy Vary jej nyní míjí. Na vysokém ostrohu nad potokem na západním okraji městečka upoutá pozornost z dálky viditelný bílý kostelík. Je to prastarý kostel zasvěcený svatému Martinovi, stojící v místech, kde kdysi býval všerubský hrad. Z hradu se dochovaly jen některé valy a příkopy a ani púvodní písemné prameny se o něm téměř nezmiňují. Dějiny Všerub a zdejšího hradu, shrnuté v této publikaci, jakož i pokus o postižení vývoje a načrtnutí podob všerubského šlechtického sídla, snad čtenáři pomohou přestavit si život ve Všerubech a jejich vzhled v dávných staletích.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
26 Kč
Hrádek ve Skočicích u Přeštic (
)
AUTOR: Jiří Světlík, Milan Novobilský, Petr Rožmberský
ISBN: null
Rok vydání: 1998
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Tři kilometry jihozápadně od Přeštic (Plzeň jih) se rozkládá ves Skočice. Na východním okraji dnešní vsi se nad silnicí zvedá návrší s nepatrnými zbytky někdejšího hrádku. První pásemná zmínka k roku 1239. V držení se vystřídalo několik šlechtických rodů. Za Příchovských byl na poč. 16. stol starý hrádek přestavěn na modernější tvrz. V 17. století přestala tvrz sloužit jako sídlo vrchnosti a Skočice se staly součástí statku Lužany. Věž tvrze byla nějaký čas užívána k hospodářským účelům a počátkem 19. stol zřejmě zbořena. Dnes jsou na místě bývalé tvrze patrné jen zbytky valů a příkopů porušených novou výstavbou a zemními pracemi.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
134 Kč
Malé vodní turbíny. Konstrukce a provoz (
)
AUTOR: Jan Melichar, Jan Vojtek, Jaroslav Bláha
ISBN: 80-01-01808-0
Rok vydání: 1998
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Kniha podává průřez celým oborem vodních motorů a nastiňuje základy teoretických a praktických přístupů k řešení konvenčních typů turbín, vhodných pro použití v malých vodních elektrárnách. Uvádí základní vlastnosti, specifika konstrukčního provedení a vybrané aspekty provozu malých vodních turbín. Obsahuje zásady a výchozí směrnice pro hydraulické a konstrukční návrhy těchto strojů v návaznosti na úzce specializovanou literaturu.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
99 Kč
Píšeme a telefonujeme německy (
)
AUTOR: Drahomíra Kettnerová
ISBN: 80-7238-030-3
Rok vydání: 1998
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Fraus
Publikace je zaměřena na zvládnutí německé odborné terminologie potřebné pro písemný a ústní styk s obchodním partnerem. Je vhodná pro výuku na obchodních akademiích a podobně zaměřených školách.
ostatní
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail

Reklama a propagace

Patička