Přejít k obsahu
60 Kč
Hauenštejn Horní hrad (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 80-86596-16-8
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Zámek Horní Hrad, původně středověký hrad Hauenstein, se nachází tři kilometry severozápadně od Stráže nad Ohří v katastru obce Krásný Les, nedaleko města Ostrov na Karlovarsku. Hrad vyrostl na skalnaté ostrožně nad soutokem dvou potoků v údolí, které se výrazně svažuje z masivu Klínovce k řece Ohři. Publikace mapuje jeho postupný vývoj a historii, a to od jeho vzniku až do současnosti.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
43 Kč
Hrad Lopata (
)
AUTOR: Milan Novobilský
ISBN: 80-86596-34-6
Rok vydání: 2003
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Zřícenina hradu Lopata se nachází asi 15 km JZ od Plzně. Strmý skalní suk osídlil již před 5000 lety lid chamské kultury. Později zde byl založen hrad. První zmínka je z roku 1377, ale stavba může být starší. Hrad se skládal z horní části, ležící na nepřístupné skalní plošině a z podhradí. V horní části přístupné po mostě, byl výstavný palác s náročnými kamenickými prvky a zdobenou dlažbou. V dolní části bylo hospodářské příslušenství. Hrad byl obýván jen jedno století. Koncem husitských válek se majitel hradu Habart stal nebezpečným lapkou. K jeho zneškodnění se spojili okolní šlechtici a města a na podzim 1432 hrad oblehli. Po čtyřměsíčním obléhání byl hrad dobyt a pobořen. Potom již nebyl obnoven. Dodnes se zachovaly jen zbytky zdiva. Koncem 19. století prozkoumal zříceninu amatérský archeolog F.X.Franc. Nalezl mimo jiné zbytky hradní brány a nechal ji na původním místě znovu postavit. Dnes je brána opět v troskách.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
51 Kč
Hrady na Vltavotýnsku Týn, Újezdec a Karlshaus (
)
AUTOR: Martina Sudová
ISBN: 80-86596-21-4
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Publikace mapuje vývoj a historii třech hradů na Vltavotýnsku. Konkrétně se jedná o lokality Týn, Újezdec a Karlhaus.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
221 Kč
LATEX pro začátečníky (
)
AUTOR: Jiří Rybička
ISBN: 80-7302-049-1
Rok vydání: 2003
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Konvoj
Třetí přepracované a doplněné vydání knihy LaTeX pro začátečníky. Je koncipováno jako učebnice, která má za úkol nejen seznámit začínající uživatele s typografickým systémem TeX a jeho velmi rozšířenou nadstavbou LaTeX, ale také se základy typografie a tvorby dokumentů na počítači.
ostatní
počítače a informatika

Vyprodáno
Detail
220 Kč
Logika pro humanistiku (
)
AUTOR: Jan Svatek, Ludmila Dostálová
ISBN: 80-86473-54-6
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Tato knížka vznikla především na zákaldě potřeb kursu Logika pro humanistiku. Jejím hlavním cílem proto je uvedení do základních témat logiky, jako je aristotelská sylogistika, úvod do výrokové i predikátové logiky, logiky tříd i logiky relací. Důraz je kladen především na syntaktické zvládnutí aparátu moderní matematické logiky (jako jsou např. transformace formulí);, otázky vyplývání a dokazování stejně jako sémantika jsou přenechány vyššímu kursu a tedy i jiné učebnici. Na závěr je vyložena teorie argumentace, doplněny jsou také stručné dějiny logiky a přehled logik neklasických.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
201 Kč
Makroekonomie - cvičebnice (
)
AUTOR: Romana Provazníková, Jolana Volejníková
ISBN: 80-86175-23-5
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Melandrium
Bez anotace
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
380 Kč
Marketing od A do Z (
)
AUTOR: Philip Kotler
ISBN: 80-7261-082-1
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Management Press
Cílem knihy, která vychází souběžně s americkým/anglickým vydáním, je poskytnout marketingovým manažerům přehledné shrnutí nejdůležitějších marketingových pojmů a koncepcí, aby byli dobře připraveni na hyperkonkurenci v dnešním rychle a převratně se měnícím tržním prostředí. Autor tyto marketingové koncepce podrobně vymezuje a ukazuje, jak se s ohledem na změny tržního prostředí musí v příštích letech změnit také marketing.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
169 Kč
Mikroekonomická teorie I. (
)
AUTOR: Pavel Sirůček, Marta Nečadová, Libuše Macáková
ISBN: 80-86175-37-5
Rok vydání: 2003
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Melandrium
Publikace je primárně směřována k posluchačům základního (resp. bakalářského) kursu mikroekonomie ekonomických fakult vysokých škol. Je organickým doplňkem učebnice Macáková, L. a kol.: Mikroekonomie. Základní kurs. Obsahuje řešené příklady, úkoly, otázky a dalších materiály potřebné ke zvládnutí základů mikroekonomické teorie a analýzy. Publikace má studentům usnadnit práci na seminářích (cvičeních), při řešení domácích úkolů i při samostudiu či při opakování látky před zkouškou. Cvičebnice je v neposlední řadě určena i posluchačům distanční formy studia. Obsahuje příklady, úkoly a otázky inspirované obdobnými zahraničními materiály, z větší části však ?vlastní? příklady autorů.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
451 Kč
Mýtus, jazyk a kulturní antropologie (
)
AUTOR: Ivo T. Budil
ISBN: 80-7254-321-0
Rok vydání: 2003
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: Triton
Kniha podává přehled hlavních témat, škol, terminologie a otázek antropologického myšlení a ukazuje jeho dlouhodobý vývoj a proměny od antiky přes středověk až po vyhraněné směry vzniklé ve dvacátém století ? mezi tyto moderní směry patří především funkcionalismus, konfiguracionismus, strukturalismus, neoevolucionismus, kognitivní antropologie a symbolická a interpretativní antropologie se svými postmoderními variantami. Samostatné kapitoly o lingvistické antropologii, historické antropologii a antropologii náboženství jsou dokladem plodných mezioborových přesahů a interdisciplinárních možností soudobých antropologických věd. Čtenář se seznámí s mnohými kontroverzními otázkami a polemikami, jež rozdělují dnešní vědeckou komunitu. Kniha je určena nejen studentům a odborníkům v oblasti společenských věd, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
429 Kč
Nauka o materiálu I. (
)
AUTOR: Luděk Ptáček a kolektiv
ISBN: 80-7204-283-1
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: CERM
První díl učebnice pro studenty strojního inženýrství. Obsahuje základní pojednání o materiálu, stavbě atomu, struktuře atomových komplexů a poruchách krystalické mřížky. Vysvětluje základy termodynamiky, difúze, krystalické stavby. Přes rovnováhu fází a fázové přeměny se dostává k deformaci a lomu, ke zkoumání a zkoušení materiálů. U jednotlivých kapitol je uveden přehled literatury, popř. příklady.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
285 Kč
Personální práce v malých podnicích (
)
AUTOR: Josef Koubek
ISBN: 80-247-0602-4
Rok vydání: 2003
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Grada
Publikace pomůže při běžné personální práci, při plánování pracovníků, jejich získávání a výběru. hodnocení a řízení pracovního výkonu, motivování, vzdělávání a odměňování.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
150 Kč
Regionální politika a management regionů, obcí a měst (
)
AUTOR: Stanislav Adamčík
ISBN: 80-7078-837-2
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Vysoká škola báňská
Regionální a city management je zde chápán chápán jako soubor přístupů, názorů, doporučení a metod, které vedoucé pracovníci regionů, obcí a měst měli užívat ke zvládnutí činností, jejichž prostřednictvím dochází ke dvěma zásadním cílům regionální politiky: ekonomického růstu a zlepšování prostorového rozdělení. Skripta jsou určena primárně studentům, budoucím regioálním manažerům, avšak využít je mohou i ti současní.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
188 Kč
Soukromé právo pro neprávníky (
)
AUTOR: Petr Bezouška, Václav Bednář, Michal Bernášek
ISBN: 80-86473-53-8
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Publikace si klade za cíl prvotně seznámit především se soukromým právem. V úvodu jsou zmíněny základní teoretické pojmy. Největší pozornost je věnována institucím práva občanského, jako obecného práva soukromého. Jelikož je učebnice určena primárně studentům neprávnických oborů, popř. i zájemcům z řad veřejnosti, není zde zmíněno právo obchodní.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
411 Kč
Struktura a vlastnosti materiálů (
)
AUTOR: Jaroslav Fiala, Václav Mentl, Pavol Šutta
ISBN: 80-200-1223-0
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Academia
Publikace pojednává o struktuře pevných látek a jejich vnitřní dynamice, o termodynamice, kinetice a fázových přeměnách, plastické deformaci a porušování. Podrobně pojednává o mechanických vlastnostech kovů a polovodiče: jejich elektrické a optické vlastnosti, výroba a použití. Kniha je určena primárně vysokoškolským studentům technických a přírodovědných oborů, ale může posloužit i dalším zájemcům o materiálové inženýrství a jeho aplikace ve strojírenství, metalurgii nebo elektronice.
ostatní
technika

>5
Koupit
Detail
540 Kč
Tech Talk Elementary Students Book (
)
AUTOR: Vicki Hollett
ISBN: 0-19-457453-9
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
255 Kč
Tepelné bariéry (
)
AUTOR: Josef Kuneš, Zdeněk Veselý, Milan Honner
ISBN: 80-200-1218-4
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Academia
Monografie je rozělena do tří částí odpovídající třem různým druhům tepelných bariér. Patří mezi ně nejvíce propracované a rozšířené povlakové tepelné bariéry, dále tepelné box-bariéry k tepelné ochraně měřících a jiných systémů a přirozené tepelné bariéry vztahující se k technickým aplikacím. Kniha seznamuje s výsledky výzkumu prováděného na ZČU v Plzni, převážně v rámci odboru Termomechanika technologických procesů výzkumného centra Nové technologie.
ostatní
technika

>5
Koupit
Detail
276 Kč
Terminální balistika (
)
AUTOR: Jaroslav Buchar, Josef Voldřich
ISBN: 80-200-1222-2
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Academia
Autor představuje základní oblasti výzkumu a pojmy oboru terminální balistika. Více do hloubky se poté věnuje vybraným modelům mechanického chování materiálů, empirickým rovnicím a analytickým modelům a v neposlední řadě modelům penetračních a perforačních účinků základních typů protitankových projektilů a hlavic. V závěru uvádí výsledky výzkumů vybraných aplikací, jichž bylo dosaženo jak experimentálními nebo naopak numerickými postupy.
ostatní
technika

>5
Koupit
Detail
34 Kč
Štěnovice hrad, tvrz a zámek (
)
AUTOR: Petr Rožmberský
ISBN: 80-86596-31-1
Rok vydání: 2003
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Osm kilometrů od středu Plzně, nad řekou Úhlavou se rozkládá velká obec Štěnovice. Publikace se věnuje historii a vývoji zdejšího hradu, tvrze a zámku.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
249 Kč
Bankovnictví I. (
)
AUTOR: Bohuslava Šenkýřová a kolektiv
ISBN: 80-238-9271-1
Rok vydání: 2002
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: VŠFS Praha
Dvoudílná učebnice nabízí komplexní pohled na bankovní teorii a praxi.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
289 Kč
Deutsch eins zwei 1 (
)
AUTOR: Drahomíra Kettnerová, Lea Tesařová
ISBN: 80-7238-139-3
Rok vydání: 2002
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Fraus
Dvoudílná učebnice němčiny pro začátečníky, je určená pro střední a jazykové školy. Každý díl učebnice obsahuje 15 lekcí rozdělených do částí A, B, C.
ostatní
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail

Reklama a propagace

Patička