Přejít k obsahu
34 Kč
Hrad Drštka u Skořic (
)
AUTOR: Milan Novobilský, Petr Rožmberský
ISBN: 80-86596-58-3
Rok vydání: 2004
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Nepatrné zbytky hradu Drštka se nacházejí 10 km jihovýchodně od Rokycan poblíž vsi Skořice na okraji vojenského prostoru. Dnes nalezneme v romantickém terénu na skalním hřebenu jen nepatrné zbytky zdiva. Hrad byl vystaven na dvou skalních blocích. Z obytné věže se zachovaly zbytky zdiva, které umožňují odhadnout její půdorys na 10 x 10 m. Na vedlejším skalním suku stálo opevnění o rozměrech asi 6 x 6 m. Pod kolmou skalní stěnou, na nádvoří mezi oběma skalami, se nacházela kovárna a v předpolí hradu hospodářský dvůr s rybníkem.
ostatní
historie

Vyprodáno
Detail
51 Kč
Hrad Krasíkov neboli Švamberk (
)
AUTOR: Milan Novobilský, Petr Rožmberský
ISBN: 80-86596-59-1
Rok vydání: 2004
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Hrad Krasíkov - Švamberk stojí na výrazné stolové hoře západně od Konstantinových Lázní. Po několik století byl sídlem mocného rodu majícího ve znaku stříbrnou labuť na červeném štítě. Hrad byl založen kolem poloviny 13. století v severní části vrcholové plošiny. Od zbytku předpolí byl oddělen příkopem. nejstarší stavbou je válcová věž - bergfrit. Po ní vznikaly další stavby - palác a hradby. Před rokem 1342 byla v předpolí vystavena kaple. Hrad se postupně rozšiřoval ale do husitských válek stále ještě neobsáhl celé temeno hory. To se mu stalo osudným při náhlém útoku husitských vojsk v lednu 1421 Husité během jediného dne ovládli neopevněnou část hory a hrad, bráněný Bohuslavem ze Švamberka - velitelem protihusitských vojsk v západních Čechách, se krátce nato vzdal. Teprve po těchto zkušenostech byl opevněn i jižní výběžek hory. Hrad byl dále rozšiřován a přestavován. Obýván byl až do konce 30 leté války. Počátkem 40 let 17. stol. však vyhořel a již nebyl obnoven. Zdivo bylo použito na stavbu hospodářského dvora, pivovaru a ovčína. Roku 1659 byl poslední příslušník slavného rodu Švamberků pochován v nové hrobce v kapli sv. Máří Magdalény. Kaple se zachovala do dnešních dnů a spolu s výraznými zbytky hradu dotváří siluetu hory. Hrad je v současné době v majetku obce Kokašice a ta ho hodlá opravovat a udržovat.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
43 Kč
Hrádek Lacembok a tvrz Hlohová u Staňkova (
)
AUTOR: Milan Novobilský, Petr Rožmberský
ISBN: 80-86596-63-X
Rok vydání: 2004
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Hrádek Lacembok se nachází na okraji lesního masivu Vytůň západně od města Staňkova v západních Čechách. Byl založen kolem poloviny 13. stol. jako dřevěné opevnění. Kolem poloviny 14. stol. vznikl kamenný hrádek. Zanikl pravděpodobně v 1. polovině 15. století násilným útokem. Z hradu se zachovaly výrazné valy a příkopy. Ve vlastním jádru hradu jsou patrné jen nepatrné zbytky zdiva. V letech 1999 - 2000 zde proběhl archeologický průzkum, který výrazně změnil názory na jeho podobu. Nové vydání přinášé proto zcela nové informace. Zároveň to je varování, že bez archeologického průzkumu je každý i sebepečlivější povrchový průzkum jen hypotézou.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
972 Kč
Marketing (
)
AUTOR: Philip Kotler, Gary Armstrong
ISBN: 80-247-0513-3
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Oblíbená učebnice marketingu z pera světově uznávaných autorů se komplexně věnuje všem důležitým marketingovým oblastem a činnostem. Srozumitelný výklad je doplněn řadou případových studií, příkladů a cvičení. V první části se seznámíte se základními pojmy a koncepcemi marketingu, marketingovým procesem a strategickým plánováním. Druhá část je věnována internetu, analýze marketingového prostředí, řízení marketingových informací a nákupnímu chování spotřebitelů a organizací. Třetí, nosná část knihy, je zaměřena na strategický marketing, vývoj nových produktů a jednotlivé nástroje marketingového mixu (výrobková, cenová, distribuční a komunikační politika). Závěrečná část zpracovává tematiku globálního marketingu a úlohy marketingu v moderní společnosti.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
260 Kč
Mechanika tekutin (
)
AUTOR: Jiří Nožička
ISBN: 80-01-02865-8
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Skripta seznamují s problematikou mechaniky tekutin. Po nezbytném úvodu se autor blíže věnuje tematickým oblastem jako je statika tekutin, jednorozměrové a vícerozměrové proudění tekutin. Součástí jsou přílohy, s jejichž pomocí čtenář lépe porozumí probrané látce.
ostatní
přírodní vědy

Vyprodáno
Detail
225 Kč
Mikroprocesory a mikropočítače (
)
AUTOR: Jiří Pinker
ISBN: 80-7300-110-1
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Cílem publikace je seznámení čtenáře s obecnou problematikou počítačů a mikrokontrolérů tak, aby byl schopen v krátké době začít používat kterýkoliv konkrétní typ procesoru, mikroprocesoru či mikrokontroléru. Výklad není zaměřen na jeden typ obvodu, ale jsou zobecněny základní vlastnosti. Vychází se přitom z průřezu produkce hlavních světových výrobců z posledních let. Hlavní důraz je kladen na mikrokontroléry, jejich vlastnosti, rozšíření o vnější obvody a zásady použití.
ostatní
počítače a informatika

<5
Koupit
Detail
173 Kč
Neuronové sítě a neuropočítače (
)
AUTOR: Miroslav Šnorek
ISBN: 80-01-02549-7
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Seznamují se základními pojmy z oblasti neuronových sítí. Podrobně se věnují jak jednovrstevným, tak i vícevrstevným sítím. Věnují se také mopresi dat, predikci pomocí neuronových sítí, jejich simulaci a hardwareové implementaci.
ostatní
počítače a informatika

Vyprodáno
Detail
150 Kč
Obchodní právo (
)
AUTOR: Zbyněk Švarc a kol.
ISBN: 80-245-0542-8
Rok vydání: 2004
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Oeconomica
Skripta uvádějí do problematiky obchodního práva. Definují jeho základními pojmy a oblasti, jako je např. živnostenské podnikání, subjekty podnikatelské činnosti, jednání podnikatelů, firma, sídlo, obchodní rejstřík, obchodní závazkové vztahy, smluvní typy ad.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
250 Kč
Pohledy do minulosti elektrotechniky (
)
AUTOR: Daniel Mayer
ISBN: 80-7232-219-2
Rok vydání: 2004
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Kopp
V knize je vylíčen vývoj vědeckých názorů a způsobů dosahování významných objevů v různých oblastech elektrotechniky. Je analyzován přínos význačných fyziků a elektrotechniků, přičemž není opominut pohled na společenské podmínky, z nichž jejich práce vyrůstala. Čtenář získá přehled o odhalování zákonů elektrodynamiky a o jejich aplikaci při vzniku a rozvoji elektrotechnického průmyslu. Dále je sledována oblast výroby, přenosu a použití elektrické energie, jakož i telekomunikační techniky. Závěr je věnován historii vývoje vysokých škol elektrotechnických.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
277 Kč
Porod s dulou. Rádce pro rodiče a doprovázející osoby při porodu (
)
AUTOR: Marshall H. Klaus, John H. Kennel, Phyllis H. Klaus
ISBN: 80-86356-34-5
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: One Woman Press
Vše důležité pro osoby doprovázející při porodu, včetně kapitoly o úloze otce u porodu. Dozvíte se, proč žena potřebuje podporu a doprovod u porodu, jak snížit nepohodlí během porodu, jak nacvičit relaxaci, vizualizaci a autohypnózu pro hladší průběh porodu, jak se školí duly, apod.
ostatní
lékařství

<5
Koupit
Detail
258 Kč
Programová učebnice podvojného účetnictví (
)
AUTOR: Jana Buchtová
ISBN: 80-86617-18-1
Rok vydání: 2004
Vydání: 10. vyd.
Vydavatel: Mirago
Předložený text je určen těm zájemcům o podvojné účetnictví, jež se s ním dosud nesetkali, a proto jsou jeho součástí i vybrané poznatky metodiky účetnictví. Dále obsahuje účtování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, drobného majetku, zásob, nákladů, výnosů, výsledku hospodaření a účtování o zúčtovacích vztazích, na finančních a kapitálových účtech. Na konci jednotlivých tematických bloků jsou zařazeny testy samokontroly.
odborná publikace
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
149 Kč
Přehledná anglická gramatika (
)
AUTOR: Martina Hovorková
ISBN: 80-7238-310-8
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Fraus
Ucelený přehled mluvnice angličtiny Pro začátečníky až středně pokročilé - pro nejširší okruh zájemců, zejména studenty středních škol, studenty na jazykových školách, ve firemních kurzech atd. Jasné, výstižné a přehledné vysvětlení všech důležitých oblastí gramatiky, důraz na jevy obtížné pro české studenty.
ostatní
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
326 Kč
Repetitorium pro zdravotní sestry (
)
AUTOR: Ann Richards, Sharon Edwards
ISBN: 80-247-0932-5
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Publikace obsahuje vše, co sestra potřebuje znát. Obecná část zahrnuje mimo jiné komunikaci s pacientem, identifikaci potřeb a poruchy rovnováhy tekutin a elektrolytů a příjmu potravy. Speciální část se zabývá poruchami všech systémů organizmu, i specifikou péče o onkologické a chirurgické pacienty. Kniha vyšla s podporou ČAS a doporučuje ji časopis Sestra.
ostatní
lékařství

Vyprodáno
Detail
271 Kč
Slzy po porodu (
)
AUTOR: Elisabeth Geise
ISBN: 80-86356-32-9
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: One Woman Press
Zamyšlení nad příčinami poporodní deprese, která ohrožuje stále větší počet matek. Nečekané souvislosti mezi způsobem porodu a vývojem vztahu k dítěti. O úloze hormonů při porodu a po něm. O osamělosti moderních matek a nesplněných očekáváních. Autorka povzbuzuje a ukazuje, jak se vyrovnat s přehnanými nároky na sebe sama i s nejrůznějšími očekáváními ze strany okolí; díky tomu ženy mohou depresím předcházet, nebo se je naučí zvládat.
ostatní
lékařství

<5
Koupit
Detail
416 Kč
Umění zážitku, zážitek umění 2 (
)
AUTOR: Jan Slavík
ISBN: 80-7290-130-3
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: UK Praha
Druhý díl monografie zabývající se teorií a praxí artefiletiky.
ostatní
umění

<5
Koupit
Detail
450 Kč
Základy strojnictví (
)
AUTOR: Ulrich Fischer a kol.
ISBN: 80-86706-09-5
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Europa Sobotáles
Kniha přináší základní informace z oblasti zpracování kovů se zaměřením na měření, výrobní technologie, materiály, stroje a přístroje, řízení a regulaci a základy elektrotechniky a informatiky potřebné pro všechny strojírenské obory. Přehledně zpracovaný text vhodně doplňuje množství barevných obrázků, schémat a tabulek. Příručka je určena hlavně studujícím odborných škol, použitelná však bude i techniky, mistry a dalšími pracovníky z praxe.
ostatní
průmysl a zemědělství

Vyprodáno
Detail
105 Kč
Územní plánování (
)
AUTOR: Karel Maier
ISBN: 80-01-02240-4
Rok vydání: 2004
Vydavatel: ČVUT
Bez anotace
ostatní
průmysl a zemědělství

<5
Koupit
Detail
889 Kč
Automatické řízení (
)
AUTOR: Jaroslav Balátě
ISBN: 80-7300-020-2
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Kniha poskytuje čtenářům, v návaznosti na systémový úvod pro teorii automatického řízení, přehled o analýze a syntéze lineárních regulačních obvodů, nelineárních regulačních obvodů, o diskrétním řízení, o metodách řešení regulačních obvodů ve stavovém prostoru.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
540 Kč
BEC Vantage Masterclass: upper intermediate (
)
AUTOR: Nina O?Driscoll, Fiona Scott-Barrett
ISBN: 0-19-453197-X
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
520 Kč
Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi 1 (
)
AUTOR: Lubomír Sodomka, Jaroslav Fiala
ISBN: 80-239-1416-2
Rok vydání: 2003
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ADHESIV
Kniha vznikla na základě dlouholetých zkušeností s přednáškami v oboru materiálového inženýrství, fyziky pevných látek a textilních aplikací. V prvním díle publikace jsou uvedeny základy fyziky pevných látek s dosud známými jevy a vlastnostmi a jejich aplikacemi. Čtenář v ní najde v ní zpracovány difúzi, skla, polymery a kompozity, fyziku a chemii uhlíku, kapalné krystaly, základy elektronové a pásové teorie, supravodivost, luminiscenci, se zvláštním důrazem na méně známé mechanoluminiscenci, krystaloluminiscenci a mechanoemisi, dielektrické, magnetické a optické vlastnosti kondenzovaných látek a lasery v kondenzovaných látkách.
ostatní
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička