Přejít k obsahu
450 Kč
Číslicové systémy a jazyk VHDL (
)
AUTOR: Jiří Pinker, Martin Poupa
ISBN: 80-7300-198-5
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Kniha je zaměřena na návrh číslicových systémů s využitím jazyka VHDL. Po zvládnutí této moderní metody může čtenář pracovat s programovatelnými logickými obvody. Informace o jednotlivých typických číslicových obvodech a systémech se prolínají s jejich popisem v jazyce VHDL, takže čtenář může porovnávat běžný popis schématem s popisem speciálním jazykem.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
85 Kč
Dějiny staveb 2005 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 80-86596-76-1
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2005.
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
801 Kč
Ekonomie (
)
AUTOR: Robert Holman
ISBN: 80-7179-891-6
Rok vydání: 2005
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Sbírka řešených otázek a příkladů ke 4. vydání učebnice Ekonomie profesora Roberta Holmana slouží studentům k lepšímu pochopení látky a k přípravě na zkoušku. Otázky a příklady jsou zaměřeny nejen na procvičení látky, ale také na aplikování ekonomické teorie na běžné ekonomické situace, s nimiž se studenti mohou setkat. Učebnice Ekonomie obsahuje základy ekonomie a je určena studentům bakalářského stupně. Tomu také odpovídá konstrukce otázek a příkladů této Sbírky ? jedná se o přístup verbální a grafický, nikoli matematický.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
124 Kč
Etika. Příspěvek k etice jednání (
)
AUTOR: Soňa Dorotíková
ISBN: 80-7290-238-5
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: UK Praha
Publikace se blíže věnuje problematice etiky a s ní spjatým jednáním člověka. Přestože text vychází z přednášek pro Pedagogickou fakultu Karlovy univerzity je určen i zájemcům z neučitelských řad. Při výběru témat se autorka ohlížela na všechny možné profese, které se pokoušejí pojmenovat morální principy svých aktivit.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
51 Kč
Hrad Skála u Přeštic (
)
AUTOR: Milan Novobilský, Petr Rožmberský
ISBN: 80-86596-64-8
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Publikace přináší srovnání dosavadních plánů hradu a současně jeho první přesné zaměření včetně předhradí a předsunutých opevnění. Rovněž je zde uveden rozbor nástěnné malby z kaple švihovského hradu, na které je hrad skála vyobrazen v podobě na konci 15. století. Na základě těchto údajů je zde provedena hmotová rekonstrukce podoby hradu. Dnes je hrad v romantickém prostředí na zalesněném hřebeni, přístupný po červené turistické značce.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
298 Kč
Inovativní marketing (
)
AUTOR: Philip Kotler
ISBN: 80-247-0921-X
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Spotřebitelský trh je přesycen a zákazníci odolní vůči reklamě. Už nestačí jen uvádět nové značky na tytéž trhy, byť jsou sebelépe analyzovány a segmentovány. Autoři dávají marketingovým profesionálům do rukou praktický návod a nástroje, jak překročit rámec existujících trhů. Doplňují klasický marketing o metody, jejichž využitím lze dospět k novým, často převratným a vítězným myšlenkám, iniciovat zrod nových produktů nebo radikálně nového užití stávajících produktů.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
283 Kč
Kooperace (
)
AUTOR: Marie Hesková a kolektiv
ISBN: 80-7259-048-0
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Profess Consulting
Mezinárodní kolektiv autorů se v publikaci zabývá teoretickými východisky mezipodnikové kooperace jako jednoho z určujících faktorů rozvoje regionů. Podrobněji jsou rozebrány i problémové aspekty kooperace a právní formy určující rámec vzniku kooperace v České republice. Vybrané příklady kooperací mají praktický charakter a jsou prezentovány jako metodika pro zájemce, kteří uvažují o vhodných formách spolupráce.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
345 Kč
Marketing - cesta k trhu (
)
AUTOR: Jaroslav Světlík
ISBN: 80-86898-48-2
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Marketing ? cesta k trhu se v devadesátých letech stal nejoblíbenější učebnicí základů marketingu u nás. V novém vydání, byl obsah ve značné míře aktualizován a doplněn o nové poznatky z oblasti marketingové teorie a praxe. Zájemcům o tuto knihu je předkládán kvalitní počáteční vstup do světa marketingu. Jedná se o vhodnou učebnici pro studenty, kteří chtějí marketing studovat na vyšší úrovni a pro odborníky, kteří potřebují pro svou práci kvalitní teoretické základy ve stále se měnícím ekonomickém prostředí. Publikace je přehledná, jasná a obsahuje řadu praktických řešení. Neocenitelná nejen pro výuku základů marketingu, ale i pro praxi a širokou odbornou veřejnost.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
127 Kč
Mechanika tekutin. Sbírka příkladů (
)
AUTOR: Milan Pěta
ISBN: 80-01-03145-4
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Skripta jsou souborem příkladů z oblasti mechaniky tekutin. Po nezbytném úvodu následujujcí kapitoly, věnující se např. výpočtu hydrostatického tlaku, jeho tlakové síly, rovnováhy tekutin, jednorozměrného proudění. Opomenuty nejsou ani způsoby výpočtu dynamických účinků proudu tekutiny, laminárního a turbulentního nebo rovinného potencionálního proudění. Součástí každé kapitoly je stručná teoretická část, vysvětlující vztahy nezbytné pro výpočet předkládaných příkladů.
skripta
přírodní vědy

<5
Koupit
Detail
236 Kč
Měření výkonnosti firem (
)
AUTOR: Milan Šulák, Emil Vacík
ISBN: 80-86754-33-2
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: VŠFS Praha
Skriptum je věnováno tématu výkonosti firem a možnostem a metodám jejího měření. Standardní metrika, dodnes používaná, je klasifikována jako zastaralá, neboť je založena na ekonomice perfektních informací, racionálních očekávání a hmotných aktiv. Měří pozemky, stroje, budovy a zařízení společností a jejich hodnotu v souladu s mechanickým modelem ekonomické výkonnosti. Tento model a tato měřítka neodrážejí však cesty nových podnikatelských přístupů a nové ekonomiky, která je postavena na znalostní společnosti. Autoři popisují a analyzují přehledně dosavadní metody měření a proti nim stavějí moderní přístupy, nové ukazatele EVA, MVA a CFROI. Vrcholem jsou komplexní přístupy metodami BSC a EFQM. Pozornost věnují způsobům řízení výkonnosti firem a měření nehmotných aktiv indexem VCI.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
320 Kč
Praktický průvodce finanční a pojistnou matematikou (
)
AUTOR: Tomáš Cipra
ISBN: 80-86119-91-2
Rok vydání: 2005
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ekopress
Publikace prezentuje většinu důležitých výpočetních postupů současných financí a pojišťovnictví využívaných v tuzemské praxi. Kromě vzorců, výpočetních postupů a příkladů monografie stručným způsobem vysvětluje důležité finanční a pojistné pojmy, takže ji lze rovněž využívat jako výkladový slovník. Součástí textu jsou finanční tabulky, pomocí nichž lze zvládnout většinu finančních úloh. Text lze úspěšně využívat jako učební materiál pro vysokoškolské přednášky, výuku na obchodních akademiích a vyšších odborných školách příslušného zaměření, školení v rámci kursů pořádaných různými finančními a pojistnými institucemi, ale i pro potřeby jednotlivců postavených před praktický finanční nebo pojistný problém.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
287 Kč
ProFile 3 workbook (
)
AUTOR: Jon Naunton
ISBN: 0-19-457586-1
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Bez anotace
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
562 Kč
Profile 2 (
)
AUTOR: Jon Naunton
ISBN: 978-0-19-457576-8
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Bez anotace
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
287 Kč
Profile 2. Workbook (
)
AUTOR: Jon Naunton
ISBN: 978-0-19-457585-3
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Bez anotace
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
347 Kč
Strategické řízení v podnicích a projektech (
)
AUTOR: Milan Šulák, Emil Vacík
ISBN: 80-86754-35-9
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: VŠFS Praha
Publikace se věnuje oblasti strategického managementu. Zabývá se otázkou tvorby strategického plánu, formulace a implementace strategie a její následným zhodnocením. Neopomíjí ani problematiku strategického řízení v procesu globalizace.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
621 Kč
Tech talk Pre-intermediate Student's Book (
)
AUTOR: Vicki Hollett, John Sydes
ISBN: 978-0-19-457458-7
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
322 Kč
Teorie elektromagnetického pole I. (
)
AUTOR: Karel Novotný
ISBN: 80-01-03226-4
Rok vydání: 2005
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Ve skriptech je kladen důraz na metody řešení elektrických a magnetických polí, včetně metod numerických, jejichž význam s rozvíjející se technikou stále roste. U vybraných příkladů je ukázán postup jejich řešení pomocí softwaru MATHCAD. Pro usnadnění studia je součástí kapitola se stručným přehledem nezbytného matematického aparátu, především vektorové analýzy.
ostatní
přírodní vědy

Vyprodáno
Detail
60 Kč
Dolní a Horní Lukavice (
)
AUTOR: Jan Hajšman, Petr Rožmberský, Veronika Machová
ISBN: 80-86596-40-0
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Vsi Dolní a horní Lukavice leží 15 km jižně od Plzně v údolí řeky Úhlavy a jejího levobřežního přítoku. Písemné zmínky o Lukavici jsou první poloviny 13. stol. První sídlo v Horní Lukavici vzniklo pravděpodobně až v 15. stol. za Lukavských z Hrádku. Později byla ves majetkově rozdělena a vzniklo zde další panské sídlo. V 17. stol. přestaly být statky v Horní Lukavici samostatné a staly se součástí jiných panství. Starší tvrz stála v místech, kde je dnes selský statek s hostincem ?Na zámečku?. Mladší tvrz se nacházela v prostoru dnešního hospodářského dvora. Po obou tvrzích nejsou v terénu již patrné žádné pozůstatky. Ves nemá ani další významnější architektonické památky.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
85 Kč
Dějiny staveb 2003 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 80-86596-41-9
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2003.
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
675 Kč
Fyzika a chemie kondenzovaných látek s aplikacemi 2 (
)
AUTOR: Lubomír Sodomka, Jaroslav Fiala
ISBN: 80-239-1417-0
Rok vydání: 2004
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ADHESIV
Druhý díl publikace je zaměřen na kapaliny, povrchové vlastnosti kondenzovaných látek, nejdeme v něm i Boseovy-Einsteinovy kondenzáty, adhezi v kondenzovaných látkách, vrchol kondenzovaných látek, kterými jsou biomateriály a následuje celá řada technických aplikací jako jsou krystalizace, slínování (sintrování), fázové přeměny v materiálech a základy materiálové fyziky a chemie. Je připojena i kapitola a méně známých materiálech , kterými jsou textilie, jejich struktura a postavení v kompozitech.Kniha by měla být srozumitelná pro všechny pracovníky v technologických materiálových oborech a měla by pro tyto obory tvořit teoretický základ.
ostatní
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička