Přejít k obsahu
1228 Kč
Manažerské finance (
)
AUTOR: Eva Kislingerová a kolektiv
ISBN: 978-80-7179-903-0
Rok vydání: 2007
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Publikace se zabývá například podstatou manažerských financí, strategickým dlouhodobým investičním rozhodováním, taktickým financováním, managementem pohledávek, zvláštními případy financování, mezinárodním finančním managementem apod.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
146 Kč
Mikroekonomie - repetitorium - středně pokročilý kurz (
)
AUTOR: Libuše Macáková a kolektiv
ISBN: 978-80-86175-57-7
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Melandrium
Publikace se zabývá jednou u částí obecné ekonomie a sice mikroekonomií. Autoři se zaměřují na např. následující oblasti: základní východiska teorie spotřebitele, optimum spotřebitele , vliv důchodu spotřebitele na poptávku , vliv ceny statku na poptávané množství apod.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
794 Kč
Mikroekonomie - středně pokročilý kurz (
)
AUTOR: Robert Holman
ISBN: 978-80-7179-862-0
Rok vydání: 2007
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Nové aktualizované vydání již tradičně využívá standardní grafické modely, ale nepoužívá matematickou formu výkladu. Obecný výklad je doplněn řadou příkladů, aplikacemi a případovými studiemi, které ukazují, jak jsou závěry ekonomické teorie potvrzovány reálným vývojem. Většina případových studií je z českého prostředí. Ve srovnání s jinými učebnicemi obsahuje tato kniha extenzivnější a hlubší výklad mezinárodního obchodu, který je začleněn do obecného rámce teorie směny. Věnuje rovněž více prostoru tématům, která mají bezprostřední vztah k podnikání a k hospodářské politice. Výklad neustrnul jen na ekonomických modelech, ale nabízí odpovědi na aktuální otázky.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
225 Kč
Modelování mechatronických systémů v Matlab SimMechanics (
)
AUTOR: Robert Grepl
ISBN: 978-80-7300-226-8
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd
Vydavatel: BEN
Kniha se zabývá počítačovým modelováním v prostředí Matlab/SimMechanics. Toto rozšíření Simulinku bylo vytvořeno pro řešení kinematiky a dynamiky soustav tuhých těles (MBS - multi body system). Obsah knihy vychází z několikaletých zkušeností s výukou modelování v Simulinku a SimMechanics. Zaměřuje se na teoretické základy, které jsou pro úspěšné zvládnutí SimMechanics podstatné, a následně na konkrétní problémy formou řešených úloh. Kniha je určena studentům, akademickým pracovníkům a inženýrům, kteří se zabývají modelováním v Matlab/Simulink. Zájemcům o modelování mechanických systémů poskytne informaci o možnostech SimMechanics a případně usnadní počáteční úsilí nutné k jeho zvládnutí.
ostatní
počítače a informatika

<5
Koupit
Detail
764 Kč
Moderní strojírenství pro školu a praxi (
)
AUTOR: Josef Dillinger a kolektiv
ISBN: 978-80-86706-19-1
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Europa Sobotáles
Překlad 55. aktualizovaného německého vydání obsahuje základní odborné znalosti pro široké spektrum strojírenských učebních a studijních oborů počínaje zámečníky, nástrojáři a obráběči kovů, přes různé druhy mechaniků až po strojně-montážní práce a údržbu. Příručka je odpovídajícím způsobem vzhledem k učebním okruhům rozdělena do sedmi oblastí: prodlužování, zkušební technika, dokončovací technika, nástrojová technika, strojní a přístrojová technika, automatizační technika, informační technika a elektrotechnika.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
546 Kč
New ENGLISH FILE. Elementary Student´s Book s angl.-českým slovníčkem (
)
AUTOR: Clive Oxenden, Christina Latham-Koenig
ISBN: 978-0-19-451908-3
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Učebnice angličtiny
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
236 Kč
New English File Pre-intermediate Workbook (
)
AUTOR: Oxenden C., Latham-Koenig Ch.
ISBN: 978-0-19-438436-0
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Bez anotace
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
77 Kč
Panský dvůr a kostel Sv. Jiří v Plzni- Doubravce (
)
AUTOR: Jan Hajšman
ISBN: 978-80-86596-94-5
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Území kolem soutoku Úslavy a Mže je osídleno téměř nepřetržitě od eneolitu až po současnost. Osu osídlení tvořila ve středověku cesta, která směřovala ze západní Evropy do nitra Čech. Lidé žijící ve vsích v okolí brodu přes Úslavu si nejpozději kolem přelomu tisíciletí zvolili návrší nad soutokem dvou řek za pohřebiště svých předků. Snad ještě v 11., nebo možná až v následujícím století, vyrostl na starém pohřebišti kamenný kostel. Nechal ho zřejmě postavit některý z opatů benediktýnského kláštera v Břevnově. Pro zajištění bezpečnosti obyvatel z okolních vsí v případě ohrožení byl meandr řeky s kostelem oddělen od okolního terénu příkopem, napouštěným vodou z řeky Úslavy. Místu se začalo říkat Kostelec, tedy opevněný kostel, a tento název se přenesl i na ves stojící v sousedství. Kostel byl přestavěn v gotickém i v barokním slohu a naposledy v letech 1912 ? 1914. Při této poslední historizující úpravě byly části zdiva osekány a nahrazeny novodobou přizdívkou, která však byla badateli ve druhé polovině 20. století pokládána za součást původního zdiva. V kostele byla proto spatřována klášterní stavba či opevněný velmožský dvorec s kaplí. Publikace přináší historické fotografie, na jejichž základě je možné zažité názory korigovat.
ostatní
umění

<5
Koupit
Detail
362 Kč
Psychologie pro právníky (
)
AUTOR: Václav Holeček, Jana Miňhová, Pavel Prunner
ISBN: 978-80-7380-065-9
Rok vydání: 2007
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Aleš Čeněk
Publikace obsahuje základní poznatky ze současné obecné psychologie vč. psychologie osobnosti (rozebrána je problematika psychologických metod, determinace psychiky, psychických procesů, stavů a vlastností); a sociální psychologie (pozornost je věnována otázkám socializace osobnosti, sociální perceptce a komunikace, hodnotové orientace, sociálních skupin, zásadám vedení lidí apod.). V jednotlivých kapitolách se můžete setkat s řadou aplikací orientovaných do oblasti právnické, pedagogické či sociálně poradenské.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
449 Kč
Statistika pro ekonomy (
)
AUTOR: Richard Hindls a kol.
ISBN: 978-80-86946-43-6
Rok vydání: 2007
Vydání: 8. vyd.
Vydavatel: Professional Publishing
Již osmé vydání prakticky orientované knihy, která přivádí čtenáře do prostředí nejrůznějších hospodářských údajů a podává přehled metod a možností, jak efektivně zvládnout orientaci v těchto datech ku prospěchu firmy i k pochopení širších ekonomických souvislostí. Seznamuje s vyhodnocováním dat z marketingových výzkumů, s měřením inflace, s využíváním statistických metod v auditingu a účetnictví i s analýzou vývoje hospodářských ukazatelů.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
268 Kč
Tech Talk Elementary - Workbook (
)
AUTOR: John Sydes, Brian Cross
ISBN: 0-19-457455-5
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Oxford
Učebnice angličtiny.
ostatní
jazykověda a literatura

<5
Koupit
Detail
162 Kč
Těhotenství a šestinedělí v kondici (
)
AUTOR: Radka Vitíková
ISBN: 978-80-7262-461-4
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Galén
Autorka knihy vybrala celou řadu speciálních cviků, které budou ženu provázet od počátku těhotenství, přes porod až k šestinedělí. S touto příručkou se budoucí maminka naučí správnému držení těla, dýchání, posilování břišních svalů, cvičení a uvolňování na gymnastickém míči, dozví se, jak předcházet různým možným obtížím, jež s těhotenstvím souvisejí, a získá cenné rady, jak postupovat, aby byla po porodu opět co nejdříve v kondici. Správnému provedení jednotlivých cviků napomáhá bohatá obrazová dokumentace - kniha obsahuje na sto fotografií a kreseb.
ostatní
lékařství

<5
Koupit
Detail
174 Kč
Vedení personálních agend (
)
AUTOR: Hana d?Ambrosová
ISBN: 978-80-7310-029-2
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Pragoeduca
Publikace seznamuje s každodenní praxí zaměstnavatelů popisuje jejich povinnosti spojené se zaměstnáváním občanů od vzniku pracovněprávního vztahu až po jeho skončení. Chronologicky seznamuje s personálními útvary, jejich povinnostmi ve vztahu k zaměstnancům, odborovým orgánům, úřadům práce, orgánům sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a finančním úřadům. Obsahuje množství praktických příkladů z praxe.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
693 Kč
Za obzor západu (
)
AUTOR: Ivo T. Budil
ISBN: 978-80-7254-998-6
Rok vydání: 2007
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Triton
Kniha se zabývá vznikem a vývojem antropologického myšlení na pozadí expanze západní civilizace, od vrcholného středověku po soumrak viktoriánské éry, s přihlédnutím k širším historickým, sociálním a kulturním souvislostem. Autor se pokusil vyjádřit osobitost povahy západní společnosti, jež se utvářela již od dob prehistorických, a porozumět klíčovým událostem, při kterých došlo k setkání a střetu s mimoevropskými civilizacemi a kulturami. Ve druhé části své studie podrobně líčí Utváření antropologie jakožto vědné disciplíny o lidské rozmanitosti, a to v období od raného novověku po počátek dvacátého století.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
68 Kč
Zaniklá ves s tvrzí Týnec a Pecihrádek v Plzni (
)
AUTOR: Jan Hajšman
ISBN: 978-80-86596-93-8
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Tato publikace popisuje historií osídlení v okolí soutoku řek Mže a Úslavy v Plzni, zachycenou v písemných pramenech i podzemním archivu. Jeho osu tvořila po dlouhou dobu dálková obchodní cesta, která překonávala řeku Úslavu těsně před jejím ústím. Popisované území zůstávalo stále jedním z regionálních center plzeňské kotliny.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
200 Kč
Účetnictví podle IAS/IFRS: příklady a případové studie (
)
AUTOR: Jana Hinke
ISBN: 978-80-903962-1-0
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Alfa
Kniha je určena všem, kteří si chtějí získat, příp. rozšířit vědomosti o problematice IAS/IFRS a potřebují přehlednou pomůcku s aplikací jednotlivých standardů na praktické příklady.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
299 Kč
Účetní systém IAS/IFRS (
)
AUTOR: Jana Hinke
ISBN: 978-80-903962-2-7
Rok vydání: 2007
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Alfa
Publikace se zabývá otázkou vykazování podle IAS/IFRS, které je správné, pokud přihlíží ke všem okolnostem, jež souvisejí s vykazovanou informací, aniž je porušeno věrné a poctivé zobrazení skutečností.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
375 Kč
Dialog Beruf 1, Arbeitsbuch (
)
AUTOR: Norbert Becker, Jörg Braunert, Heinz Eisfeld
ISBN: 978-3-19-011590-7
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Hueber
Učebnice němčiny.
ostatní
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
233 Kč
Dielektrické prvky a systémy (
)
AUTOR: Václav Mentlík
ISBN: 80-7300-189-6
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: BEN
Publikace je určena všem, kteří ve své práci či studiu přicházejí s problematikou dielektrických prvků a systémů do kontaktu a chtějí proniknout do jejich světa.
ostatní
technika

Vyprodáno
Detail
155 Kč
Ekonomická statistika (
)
AUTOR: Jan Macek a kol.
ISBN: 80-248-0032-2
Rok vydání: 2006
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Vysoká škola báňská
Autoři obrací svou pozornost na různé aspekty ekonomické statistiky. Věnují se např. statistice demografické, sociální, cenové, dále statistice příjmů a spotřeby obyvatelstva, statistice v podnicích, hrubému domácímu produktu a dalším makroekonomickým agregátním ukazatelům, bankovní a burzovní statistice,statistice výkonů odvětví průmyslu, obchodu a služeb a v závěru také konjunkturálnímu průzkumu a analýze.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail

Reklama a propagace

Patička