Přejít k obsahu
349 Kč
Výrobní a logistické procesy v podnikání (
)
AUTOR: Marie Jurová a kolektiv
ISBN: 978-80-247-5717-9
Rok vydání: 2016
Vydání: 1.vyd.
Vydavatel: Grada
Kniha zkušených autorů se věnuje metodám plánování a řízení výrobních a logistických procesů, které zajišťují efektivní fungování výrobní firmy z hlediska plnění požadavků konečných zákazníků. Autoři se problematice věnují v kontextu celého podnikání a nabízejí možnosti pro další rozvoj podnikatelské činnosti v digitalizovaném prostředí, např. při vývoji nového nebo inovovaného výrobku. Seznamují nás s nástroji řízení procesů a projektů, výrobními a logistickými systémy v rámci automatizace výroby. Naučí vás myslet globálně, ale konat lokálně. Kniha je určena manažerům a podnikatelům malých a středních firem v průmyslových odvětvích a studentům vysokých škol.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
370 Kč
Základy konstruování (
)
AUTOR: Pavel Svoboda, Jan Brandejs, František Prokeš
ISBN: 978-80-7204-921-9
Rok vydání: 2016
Vydání: 6. vyd.
Vydavatel: CERM
Bez anotace
skripta
technika

Vyprodáno
Detail
373 Kč
"Panský dům" v Týnci nad Labem (
)
AUTOR: Michael Rykl
ISBN: 978-80-01-05675-2
Rok vydání: 2015
Vydání: 1.vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Bez anotace
ostatní
historie

Vyprodáno
Detail
339 Kč
Dějiny staveb 2015 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-44-1
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2015.
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
68 Kč
Hrad Pušperk na Chudenicku (
)
AUTOR: Petr Kastl
ISBN: 978-80-87170-40-3
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Zříceniny hradu Pušperka na Chudenicku, který byl založen v polovině 13. století, představují pozoruhodné místo, které dosavadnímu bádání zatím více skrývá, než ukazuje. Tato profesionálně archeologicky nedotčená lokalita s pestrou a zajímavou historií představuje v rámci hradní produkce specifický příklad šlechtického hradu, dobytého a zničeného v první polovině 15. století, který byl cíleně obnoven ve třetí čtvrtině téhož století pro vojenské účely, v rámci lokálního přeshraničního konfliktu a v souvislosti s protipoděbradskými postoji majitele a loupeží odtud páchaných opět dobyt a zničen. Velmi zajímavým faktem je využití některých dochovaných stavebních konstrukcí pro výstavbu kaple sv. Václava na počátku 17. století v hradním areálu. Na základě dochovaných reliktů zděných staveb, pozůstatků fortifikace a provedeném povrchovém průzkumu lze u tohoto hradu vysledovat tři vývojové fáze. Typologicky můžeme tento hrad zařadit mezi hrady donjonové. Pozůstatky mohutné obvodové hradby představují názornou ukázku středověkého stavitelství 13. století.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
51 Kč
Neznámé podbrdské hrady: Strašná skála a Liškův Hrad (
)
AUTOR: Milan Novobilský
ISBN: 978-80-87170-42-7
Rok vydání: 2015
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Krajina rozkládající se na západním úpatí rozsáhlého brdského hvozdu východně od malého městečka Blovic (okr. Plzeň jih) skrývá mnohá tajemství dávné středověké kolonizace. Poměrně husté zalesnění členitého území postupně odkrývá všechny dochované památky lidského působení. Jsou zde zaniklé vesnice, pozůstatky po kutacích pracích na železnou rudu, dodnes viditelná zlatonosná rýžoviště, staré zaniklé cesty, ale také pozůstatky po někdejších opevněných sídlech českého panstva - hrádky a tvrze. U některých z nich se nám nedochovalo jejich původní jméno, i historické prameny o nich mlčí, zůstalo po nich pouze dodnes dobře rozlišitelné opevněné místo obehnané příkopy s valy, jejichž existenci stvrzují četné nálezy dobové keramiky a jiných kulturních předmětů, vypovídajících o někdejším životě.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
50 Kč
Plzeňské mýtnice (
)
AUTOR: Jan Hajšman, Petr Mikota
ISBN: 978-80-87170-43-4
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Kniha se zabývá stavbami spojenými s výběrem poplatků na komunikacích. Vymezuje tématiku související s výběrem cla a mýta v minulosti. Dále se soustřeďuje speciálně na Plzeň. Rozebírá její zvláštní postavení, kdy od 15. století měla mimořádná privilegia v souvislosti se clem a mýtem a tvořila vlastně samostatné celní území. Po celním sjednocení v 18. století zůstává v městské pravomoci výběr soukromého mýta. Na státních silnicích se vybíralo tzv. erární mýto, používané k údržbě státních silnic. K jeho výběru sloužily v obvodu města mýtní domky. Ty svou polohou reagují na růst města koncem 19. století. Mýto na státních silnicích bylo zrušeno v roce 1903. Mýto na silničních mostech mimo města bylo rovněž zrušeno, ale v obvodu Plzně se vybíralo v režii města dále až do roku 1932. Poplatek se vybíral také na přívozech, z nichž nejdůležitější vedl přes řeku Radbuzu pod železničními mosty. Jedna kapitola se zabývá zvláštním poplatkem ? dlažebným, sloužícím k hrazení výdajů za dláždění ulic. Plzeň ho vybírala v letech 1898-1943. I s ním byly spojeny drobné stavby pro výběrčí. Publikaci uzavírá skupina tzv. vážních domků, které sloužily k vážení zboží a vozidel.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
249 Kč
Prediktivní trhy (
)
AUTOR: Mikuláš Gangur
ISBN: 978-80-7478-847-5
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Wolters Kluwer
Čtenár získá základní představu o principu a smyslu použití prediktivních trhů, může si vyzkoušet vybraný trh jako účastník, zajímat se o implementaci vlastního prediktvního trhu a s jeho pomocí objevit žádoucí a možná i zcela něčekané užitečné poznatky.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
340 Kč
Přehled středoškolské matematiky (
)
AUTOR: Josef Polák
ISBN: 978-80-7196-458-2
Rok vydání: 2015
Vydání: 10.
Vydavatel: Prometheus
Kniha obsahově i metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky, nesleduje však didaktický systém učiva s cyklickým řazením témat, ale podává ucelený přehled jednotlivých oborů středoškolské matematiky i jejich vztahů.
odborná publikace
přírodní vědy

Vyprodáno
Detail
550 Kč
Veřejné finance - teorie a praxe (
)
AUTOR: Pavlína Hejduková
ISBN: 978-80-7400-298-4
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Základní cíle učebnice lze formulovat následovně: - Objasnit základní pojmy spojené s veřejnými financemi, daněmi a daňovými soustavami a v tomto kontextu vysvětlit podstatu veřejných financí s důrazem na jejich dosavadní vývoj v ČR. - Vymezit vztah veřejných financí a soukromé sféry. - Vysvětlit principy daňové soustavy ČR a aktuální základní daňové náležitosti. - Objasnit problematiku veřejných výdajů se zaměřením na mandatorní výdaje, a to z hlediska teoretického i praktického. - Demonstrovat využití disciplíny veřejných financí, daní a sociálních transferů v praktické rovině. Kniha je určena zejména studentům ekonomických fakult vysokých škol a studentům MBA. Řadu zajímavých informací zde naleznou také manažeři, kteří se s problematikou veřejných financí setkávají v podnikové praxi. Oblast veřejných financí je zajímavá ale také z pohledu běžného občana ? daňového poplatníka a příjemce sociálních transferů.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
290 Kč
Veřejné finance. Sbírka příkladů a případových studií (
)
AUTOR: Pavlína Hejduková
ISBN: 978-80-7400-299-1
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Publikace je doplňkem k vysokoškolské učebnici Veřejné finance ? teorie a praxe. Lze ji ale využít také samostatně, případně jako doplněk k jiným knižním titulům, které se zabývají problematikou veřejných financí, daněmi, odvody pojistného a sociálními dávkami v České republice, popř. problematikou veřejného sektoru. Sbírka je vhodná pro základní vysokoškolské kurzy typu Veřejné finance, Daně, Daňový systém ČR, Financování veřejného sektoru, Ekonomika veřejného sektoru apod.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
399 Kč
Didaktika matematiky: jak učit matematiku zajímavě a užitečně (
)
AUTOR: Josef Polák
ISBN: 978-80-7238-449-5
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Fraus
Publikace je vhodná pro učitele matematiky, studenty učitelství a zájemce o matematiku a její historii. Jejím cílem je být zdrojem inspirace pro středoškolské učitele a pomoci vzdělávat schopné učitele matematiky.
ostatní
pedagogika

Vyprodáno
Detail
254 Kč
Dějiny staveb 2014 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-37-3
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Sborník příspěvků z konference Dějiny staveb 2014.
sborník
historie

Vyprodáno
Detail
1799 Kč
Fyzika (
)
AUTOR: David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker
ISBN: 978-80-214-4123-1
Rok vydání: 2014
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: VUTIUM
Kvalitní, osvědčená a moderně zpracovaná učebnice vhodná pro základní kurs fyziky na vysokých školách. Překlad z aktuálního 8. vydání Fundamentals of Physics, John Wiley and Sons, 2007. Text učebnice je dobře srozumitelný a umožňuje pochopení jevů a zákonitostí. Výklad motivuje ke studiu každé partie, je uvedena i řada praktických aplikací odrážejících současný stav poznání a technologií. Struktura všech 45 kapitol je stejná: Výklad ilustrovaný barevnými schématy, náčrtky i fotografiemi, je použit v podrobně řešených vzorových příkladech. Následuje krátká kontrolní úloha, jejíž vyřešení (výsledek je na konci knihy), ujistí čtenáře, že látku pochopil správně a že může pokračovat dalším článkem. Po heslovitém shrnutí obsahu kapitoly následují otázky ve formě příkladů z celé kapitoly a úkoly a problémy pro samotné řešení. Výsledky jsou uvedeny na konci knihy spolu s dodatky. Publikace je oproti předchozímu vydání nově rozdělena do dvou svazků. Základní rozdělení kapitol bylo zachováno: Mechanika, Mechanika ? Termodynamika, Elektřina a magnetismus, Elektromagnetické vlny - Optika - Relativita, Moderní fyzika.
ostatní
přírodní vědy

Vyprodáno
Detail
60 Kč
Hrad Chlum-Kozlov u Turnova (
)
AUTOR: Zdeněk Fišera
ISBN: 978-80-87170-35-2
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Hrad Chlum-Kozlov je jeden z našich nejrozsáhlejších hradů zbudovaných v prostředí pískovcových skal. Dávno zaniklé skalní sídlo se nachází v romantickém koutu na severu Čech v oblasti Českého ráje. Jeho často navštěvované pozůstatky leží na lesnatém ostrohu rozložitého kopce Chlumu (381 metrů nad mořem) nad osadou Podhájí, pouhé tři a půl kilometru jihozápadně od města Turnova. Administrativně leží na katastrálním území Olešnice u Turnova v Libereckém kraji. Hrad Chlum-Kozlov je volně přístupný po žlutě značené turistické cestě vedoucí z přilehlé vísky Podhájí na jihozápadním úbočí hory. Cesta dále pokračuje východním směrem přes zříceninu hradu Valdštejna do Hruboskalského skalního města a do Lázní Sedmihorky. Publikace přináší podrobný popis hradu včetně plánu a pokusu o rekonstrukci. Shrnuje nepočetné archeologické nálezy a řídké historické zmínky. Na základě nich potom rekonstruuje historii lokality.
ostatní
historie

Vyprodáno
Detail
319 Kč
Management. Organizování, rozhodování, ovlivňování (
)
AUTOR: Ladislav Blažek
ISBN: 978-80-247-4429-2
Rok vydání: 2014
Vydání: 2.,rozš.vyd.
Vydavatel: Grada
Praktická a čtivá publikace se zaměřuje na klíčové oblasti managementu. Je určena studentům vysokých škol a MBA studií, manažerům a podnikatelům. Nejprve se seznámíte s problematikou organizování. Manažer musí totiž dobře rozumět prostředí, ve kterém lidé pracují, a musí být schopen realizovat jeho změnu - reorganizaci. Dále se dozvíte, jak správně rozhodovat, tzn. určit cíl a zvolit správnou cestu pro jeho dosažení. Nakonec se naučíte efektivně motivovat a vést své spolupracovníky pro dosažení vytyčených cílů. Kniha obsahuje mnoho příkladů. Důraz je kladen na aplikaci poznatků v praxi.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
355 Kč
Mezinárodní obchodní operace (
)
AUTOR: Hana Machková a kol.
ISBN: 978-80-247-4874-0
Rok vydání: 2014
Vydání: 6. vyd.
Vydavatel: Grada
Kniha je nezbytnou příručkou pro všechny, kteří podnikají v mezinárodním měřítku. Zaměřuje se na základní postupy a rozhodovací procesy v mezinárodním podnikání ? od analýzy podmínek trhů přes výběr forem přeshraničního podnikání až po jejich smluvní zabezpečování a obvyklé podmínky.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
640 Kč
Světová ekonomika - nové jevy a perspektivy (
)
AUTOR: Hana Kunešová a kol.
ISBN: 978-80-7400-502-2
Rok vydání: 2014
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Třetí vydání úspěšné vysokoškolské učebnice zachycuje aktuální otázky a trendy ve vývoji světové ekonomiky. Cílem autorů bylo zprostředkovat čtenářům pokud možno ucelený pohled na tuto složitou a stále se měnící problematiku. Pozornost je mimo jiné zaměřena na tato aktuální témata: globalizace světové ekonomiky, mezinárodní měnový systém, mezinárodní obchod, mezinárodní pohyb kapitálu, mezinárodní migrace osob, regionalismus, ekonomický vývoj hlavních ekonomik světa, integrační procesy v Evropské unii, vztah USA a Japonska k regionální integraci, transformační proces ve střední a východní Evropě, ekonomická situace v rozvojovém světě včetně zemí skupiny BRICS.
ostatní
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
165 Kč
Technické kreslení (
)
AUTOR: Jaroslav Pospíchal
ISBN: 978-80-01-05595-3
Rok vydání: 2014
Vydání: 4. vyd.
Vydavatel: ČVUT
Skripta Technické kreslení jsou základní pomůckou pro výuku předmětu Strojírenské konstruování, seznamují studenty se zásadami vytváření strojnických výkresů a podávají systematický přehled pravidel technického kreslení ve strojnictví. Součástí skript je výklad podstaty a použití tolerování rozměrů a tvarových prvků.
skripta
technika

Vyprodáno
Detail
999 Kč
Zdravotnictví a integrovaný záchranný systém při hromadných neštěstích a katastrofách (
)
AUTOR: Jiří Štětina a kol.
ISBN: 978-80-247-4578-7
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Přepracované a doplněné vydání mimořádně čtenářsky úspěšné publikace, která vyšla v roce 2000 pod názvem ?Medicína katastrof a hromadných neštěstí?. Za uplynulých více než 13 let došlo k významnému vývoji jak v oblasti organizace a spolupráce jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, tak v oblasti technických zařízení. Jsou k dispozici i četné nové zkušenosti při likvidování katastrof a hromadných neštěstí nejen v zahraničí, ale i tuzemsku. Kniha je určena všem složkám integrovaného záchranného systému a v neposlední řadě i klinickým pracovníkům a dalším pracovníkům tohoto systému.
ostatní
lékařství

Vyprodáno
Detail

Reklama a propagace

Patička