Přejít k obsahu
99 Kč
Daňové zákony 2018 (
)
AUTOR: Hana Marková
ISBN: 978-80-271-0766-7
Rok vydání: 2018
Vydání: 28. vyd.
Vydavatel: Grada
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů k 1. 1. 2018 včetně všech čísel. Nejprodávanější daňová publikace v ČR!
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
299 Kč
Podniková ekonomika - klíčové oblasti (
)
AUTOR: Petra Taušl Procházková, Eva Jelínková
ISBN: 978-80-271-0689-9
Rok vydání: 2018
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Grada
Rádi byste rozuměli základům finanční a investiční činnosti podniku? Pronikli do řízení nákladů, výnosů a cash flow? Uměli provést základní finanční analýzu a pochopili problematiku řízení nákupu, který je jedním z hlavních zdrojů tvorby nákladů podniku? Seznámili se s podstatou controllingu a interního auditu, inovační činnosti, projektového řízení a problematiky kooperace? Pak je tato kniha určena právě vám.
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
87 Kč
ÚZ č.1174 Účetnictví podnikatelů (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7488-206-7
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Sagit
Publikace obsahuje zejména úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017 a zásadně změněný zákon o auditorech s novelou z podzimu minulého roku. Dále je zde účetní vyhláška pro podnikatele a dále 23 účetních standardů, z nichž tři byly proti minulému vydání rovněž změněny. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
69 Kč
ÚZ č.1175 Účetnictví nevýdělečných organizací (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7488-207-4
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Sagit
Publikace obsahuje úplné znění zákona o účetnictví novelizovaného k 1. 1. 2017, účetní vyhlášku a účetní standardy pro na účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. Vedle zákona o účetnictví byla také drobně změněna prováděcí vyhláška pro nevýdělečné účetní jednotky a dále tři české účetní standardy.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
179 Kč
ÚZ č.1176 Účetnictví obcí, krajů, Kontrola (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7488-208-1
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Sagit
Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví ÚSC, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších účetních jednotek. Od minulého vydání došlo k 1. 1. 2017 rozsáhlé novele zákona o účetnictví a technické vyhlášky o účetních záznamech. Již dříve byl změněn ČÚS Fondy účetní jednotky. V publikaci je také aktuální kontrolní řád, zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a zákon o finanční kontrole s prováděcí vyhláškou.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
99 Kč
ÚZ č.1177 České účetní standardy 2017 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-7488-209-8
Rok vydání: 2017
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Sagit
Publikace obsahuje 47 aktuálních Českých účetních standardů (ČÚS) rozdělených do tří kapitol: ČÚS pro podnikatele, ČÚS pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., tzn. pro územní samosprávné celky, organizační složky státu, svazky obcí, příspěvkové organizace, fondy, regionální rady. Od ledna 2017 se změnily standardy pro všechny typy účetních jednotek.
ostatní
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
199 Kč
Účetnictví 1. Aplikace principů a technik (
)
AUTOR: Jana Hinke, Dana Bártová
ISBN: 978-80-271-0331-7
Rok vydání: 2017
Vydání: 3. vyd.
Vydavatel: Grada
Již třetí vydání praktické publikace je kompletně aktualizováno v souladu s úpravou právních předpisů. Zabývá se vedením finančního účetnictví podnikatelů, jehož problematiku objasňuje na příkladech a případových studiích. Procvičíte si sestavování výkazů finančního účetnictví, účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, nákladech, výnosech, vlastním kapitálu, penězích a zúčtovacích vztazích. Na konci publikace je uveden závěrečný souhrnný příklad na sestavení účetní závěrky, který prověří komplexnost získaných znalostí, a dále komparace účetního systému vedeného dle právních norem ČR s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví pro malé a střední podniky (IFRS for SME). Publikace se díky své struktuře hodí pro studenty škol s ekonomickým zaměřením, začínající účetní a menší podnikatele.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
269 Kč
Účetnictví 2 - Pokročilé aplikace (
)
AUTOR: Jana Hinke, Dana Bárková, Zdeněk Hruška
ISBN: 978-80-247-4281-6
Rok vydání: 2016
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Grada
Nové vydání praktické publikace se zabývá problematikou finančního účetnictví podnikatelů. Kniha je aktualizována zejména s ohledem na změny právních předpisů platné od 1. 1. 2016 a dále s ohledem na zákon o obchodních společnostech a družstvech. Je doplněna o nové informace k otázkám, které účetní pracovníky nejčastěji pálí. Hlavní témata jsou vždy nejprve krátce teoreticky představena a posléze aplikována na dílčích příkladech. Správnost svého řešení si můžete zkontrolovat na konci každé kapitoly.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
888 Kč
Strojnické tabulky (
)
AUTOR: Jiří Leinveber, Pavel Vávra
ISBN: 978-80-7361-111-8
Rok vydání: 2016
Vydání: 6. vyd.
Vydavatel: Albra
Pomocná učebnice pro školy technického zaměření je určena jak studentům technických škol, tak konstruktérům a technologům. Publikace obsahuje aktuální české technické normy. Uvedené strojnické tabulky jsou vydány ve spolupráci s ČNI, zachycují tedy současný stav přechodu ČSN na soustavu mezinárodních norem ISO a EN. Normy obsahují výběr z platných ČSN, norem ISO a EN i dalších závazných předpisů, bez nichž se technik v každodenní práci neobejde a bez nichž není možná plnohodnotná výuka na školách. Spolupráce s ČNI je zárukou toho, že při každém dalším vydání jsou tabulky doplněny o změny, které vznikají při aktualizaci norem
ostatní
technika

<5
Koupit
Detail
370 Kč
Základy konstruování (
)
AUTOR: Pavel Svoboda, Jan Brandejs, František Prokeš
ISBN: 978-80-7204-921-9
Rok vydání: 2016
Vydání: 6. vyd.
Vydavatel: CERM
Bez anotace
skripta
technika

<5
Koupit
Detail
373 Kč
"Panský dům" v Týnci nad Labem (
)
AUTOR: Michael Rykl
ISBN: 978-80-01-05675-2
Rok vydání: 2015
Vydání: 1.vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Bez anotace
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
339 Kč
Dějiny staveb 2015 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-44-1
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Bez anotace
sborník
historie

<5
Koupit
Detail
68 Kč
Hrad Pušperk na Chudenicku (
)
AUTOR: Petr Kastl
ISBN: 978-80-87170-40-3
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Bez anotace
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
51 Kč
Neznámé podbrdské hrady: Strašná skála a Liškův Hrad (
)
AUTOR: Milan Novobilský
ISBN: 978-80-87170-42-7
Rok vydání: 2015
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Krajina rozkládající se na západním úpatí rozsáhlého brdského hvozdu východně od malého městečka Blovic (okr. Plzeň jih) skrývá mnohá tajemství dávné středověké kolonizace. Poměrně husté zalesnění členitého území postupně odkrývá všechny dochované památky lidského působení. Jsou zde zaniklé vesnice, pozůstatky po kutacích pracích na železnou rudu, dodnes viditelná zlatonosná rýžoviště, staré zaniklé cesty, ale také pozůstatky po někdejších opevněných sídlech českého panstva - hrádky a tvrze. U některých z nich se nám nedochovalo jejich původní jméno, i historické prameny o nich mlčí, zůstalo po nich pouze dodnes dobře rozlišitelné opevněné místo obehnané příkopy s valy, jejichž existenci stvrzují četné nálezy dobové keramiky a jiných kulturních předmětů, vypovídajících o někdejším životě.
ostatní
historie

<5
Koupit
Detail
249 Kč
Prediktivní trhy (
)
AUTOR: Mikuláš Gangur
ISBN: 978-80-7478-847-5
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Wolters Kluwer
Čtenár získá základní představu o principu a smyslu použití prediktivních trhů, může si vyzkoušet vybraný trh jako účastník, zajímat se o implementaci vlastního prediktvního trhu a s jeho pomocí objevit žádoucí a možná i zcela něčekané užitečné poznatky.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
340 Kč
Přehled středoškolské matematiky (
)
AUTOR: Josef Polák
ISBN: 978-80-7196-458-2
Rok vydání: 2015
Vydání: 10.
Vydavatel: Prometheus
Kniha obsahově i metodicky navazuje na středoškolské učebnice matematiky, nesleduje však didaktický systém učiva s cyklickým řazením témat, ale podává ucelený přehled jednotlivých oborů středoškolské matematiky i jejich vztahů.
odborná publikace
přírodní vědy

<5
Koupit
Detail
550 Kč
Veřejné finance - teorie a praxe (
)
AUTOR: Pavlína Hejduková
ISBN: 978-80-7400-298-4
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Základní cíle učebnice lze formulovat následovně: - Objasnit základní pojmy spojené s veřejnými financemi, daněmi a daňovými soustavami a v tomto kontextu vysvětlit podstatu veřejných financí s důrazem na jejich dosavadní vývoj v ČR. - Vymezit vztah veřejných financí a soukromé sféry. - Vysvětlit principy daňové soustavy ČR a aktuální základní daňové náležitosti. - Objasnit problematiku veřejných výdajů se zaměřením na mandatorní výdaje, a to z hlediska teoretického i praktického. - Demonstrovat využití disciplíny veřejných financí, daní a sociálních transferů v praktické rovině. Kniha je určena zejména studentům ekonomických fakult vysokých škol a studentům MBA. Řadu zajímavých informací zde naleznou také manažeři, kteří se s problematikou veřejných financí setkávají v podnikové praxi. Oblast veřejných financí je zajímavá ale také z pohledu běžného občana – daňového poplatníka a příjemce sociálních transferů.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
290 Kč
Veřejné finance. Sbírka příkladů a případových studií (
)
AUTOR: Pavlína Hejduková
ISBN: 978-80-7400-299-1
Rok vydání: 2015
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: C.H. Beck
Publikace je doplňkem k vysokoškolské učebnici Veřejné finance – teorie a praxe. Lze ji ale využít také samostatně, případně jako doplněk k jiným knižním titulům, které se zabývají problematikou veřejných financí, daněmi, odvody pojistného a sociálními dávkami v České republice, popř. problematikou veřejného sektoru. Sbírka je vhodná pro základní vysokoškolské kurzy typu Veřejné finance, Daně, Daňový systém ČR, Financování veřejného sektoru, Ekonomika veřejného sektoru apod.
ostatní
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
399 Kč
Didaktika matematiky: jak učit matematiku zajímavě a užitečně (
)
AUTOR: Josef Polák
ISBN: 978-80-7238-449-5
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Fraus
Publikace je vhodná pro učitele matematiky, studenty učitelství a zájemce o matematiku a její historii. Jejím cílem je být zdrojem inspirace pro středoškolské učitele a pomoci vzdělávat schopné učitele matematiky.
ostatní
pedagogika

Vyprodáno
Detail
254 Kč
Dějiny staveb 2014 (
)
AUTOR: Kolektiv autorů
ISBN: 978-80-87170-37-3
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: Ing. Petr Mikota
Bez anotace
sborník
historie

<5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička