Přejít k obsahu
99 Kč
Vybrané kapitoly z mykologie (
)
AUTOR: Jiří Kout
ISBN: 978-80-261-0349-3
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: UCV ZČU
Kniha se zabývá základními mykologickými tématy s ohledem na méně známé skutečnosti. Sedm kapitol rozebírá některé základní informace týkající se říše hub a přidává nové poznatky. Čtenář je nejprve uveden do základní problematiky biologických znalostí o houbách v podobě kapitol Úvod do mykologie a Biologie hub. Umístění hub v přírodě představuje kapitola Ekologie hub. Druhá polovina publikace zabírají taxonomická témata z aktuálního pohledu moderní mykologie z posledních let.
odborná publikace
přírodní vědy

<5
Koupit
Detail
98 Kč
Vůle k víře: studie k filosofii náboženství (
)
AUTOR: Eduard Neupauer
ISBN: 978-80-261-0269-4
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Klíčovým bodem předkládané studie je teorie explanace a explanačních znalostí, vzhledem k pojmu ?víry? v současném filozofickém diskursu. Náboženské skutečnosti chápeme v rámci našich explanačních znalostí , v rámci kterých postupně docházíme k radikální skepsi, skrze kterou očekáváme naději na vůli k víře.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
115 Kč
Člověk očima přírodních věd a křesťanské teologie (
)
AUTOR: Jana Vacíková
ISBN: 978-80-261-0343-1
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Člověk jako předmět výzkumu se jevil stále složitějším a komplexnějším, dílčí pravdy byly rychle střídány pochybnostmi a z nich vyplývajícími otázkami. Odpovědi na ně nacházejí přírodní vědy s pomocí věd společenských, a to především teologie, která v posledním století začala postupně adekvátně reagovat na výzvy současnosti a oprosti la se tak od církevní strnulosti z let minulých.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
176 Kč
Čínské tradiční vědění z pohledu Západu (
)
AUTOR: Jitka Bílková
ISBN: 978-80-261-0261-8
Rok vydání: 2014
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace se soustřeďuje na některé aspekty čínské tradiční vědy do poloviny 19. století a jejich reflexi v dílech vybraných britských a amerických vědců. Nabízí kritickou analýzu, která s využitím zejména Sivinova rozboru zprostředkovává osobitost a specifiku rozsáhlé oblasti čínského vědění v souvislostech jeho myšlenkového a společensko-historického prostředí.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
264 Kč
Archeologie a letecké laserové skenování krajiny (
)
AUTOR: Martin Gojda, Jan John a kol.
ISBN: 978-80-261-0194-9
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace představuje první ucelenou zprávou o začlenění leteckého lidarového průzkumu do naší archeologie. Autoři jejím prostřednictvím chtějí rozproudit zájem o výzkum a ochranu pravěké a historické krajiny prostřednictvím nejmodernější metody dálkového průzkumu.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
209 Kč
Rušení klášterů na Plzeňsku. Kladruby, Plasy a Chotěšov (
)
AUTOR: Jakub Krček
ISBN: 978-80-261-0250-2
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Publikace nabízí nový pohled na problematiku josefínské redukce řeholního života, která je často v katolicky orientované historiografii vykládána značně emotivně a v případě zpracování dějin klášterů navíc dosti jednostranně.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
264 Kč
Shepherds of the Black-headed People (
)
AUTOR: Kateřina Šašková, Lukáš Pecha, Petr Charvát (eds.)
ISBN: 978-80-261-0237-3
Rok vydání: 2013
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
2. nezměněné vydání monografie v anglickém jazyce je věnováno vývoji vztahu mezi náboženstvím a královským úřadem ve starověké Mezopotámii. Pokrývá celé období od počátku 3. tisíciletí př. n. l. po 7. století př. n. l., a v příspěvku archeologickém končí až obdobím novověkým. Za zvláště cennou lze považovat publikaci výsledků workshopu o archaických textech a pečetích ze sumerského města Uru na počátku 3. tisíciletí př. n. l. Jde o vůbec první příležitost, kdy se ke zkoumání těchto mimořádně významných památek ze samých počátků mezopotamské civilizace sdružili badatelů domácí i zahraniční a shrnuli současný stav bádání v této oblasti. Velmi obsáhlého osvětlení se dočkala problematika královského úřadu asyrského včetně jeho propojení s institucemi a doktrínami náboženskými.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
330 Kč
Tenkrát na západě (Čech): kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje (
)
AUTOR: Jiří Stočes, Eva Mušková a kol.
ISBN: 978-80-261-0328-8
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Tato kolektivní monografie dějin kultury a každodennosti je jedním z výstupů projektu Didaktická aplikace regionálních dějin Plzně a Plzeňského kraje. Záměrně se orientuje na různé lokality, témata (vnímání smrti , lidová tradice, vývoj sňatečnosti apod.), různým časovým horizontům (od středověku až 20. století ). Neoficiálním cílem autorů je podnítit další podobné studie mapující území Západních Čech, které má nejen z historické perspektivy rozhodně stále co nabídnout.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
190 Kč
Universal logic through the looking-glass: reflections on logical pluralism in the light of culture (
)
AUTOR: Tzu-Keng Fu
ISBN: 978-80-261-0279-3
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: ZČU
Publikace přináší analýzu interdisciplinárního studia tzv. univerzální logiky. Kniha popisuje nové přístupy k projektu univerzální logiky z interdisciplinárního úhlu pohledu a sestává ze čtyř částí. První část se zaměřuje na abstraktní logická zkoumání. Druhá část pojednává o výzkumu logického překladu, který úzce sleduje techniky převzaté v abstraktní logice. Třetí část prezentuje logický pluralismus. Čtvrtá část se týká logiky napříč kulturami, tématem, které je zřídkakdy diskutováno při studiu formální logiky.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
238 Kč
Velká Británie a konference v Locarnu (
)
AUTOR: Roman Kodet, Lukáš Novotný
ISBN: 978-80-261-0265-6
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Když v roce 1918 skončila první světová válka, toužila většina lidí po pocitu bezpečí a věřila, že se něco podobného už nebude opakovat. Otázkou však zůstávalo, jak kýženého pocitu bezpečí dosáhnout. Cílem monografie je analýza vnímání a přístupu Velké Británie k problému evropské kolektivní bezpečnosti a k pokusům o její vytvoření v první polovině dvacátých let 20. století.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
182 Kč
Zrod německého nacionalismu (
)
AUTOR: Miroslav Šedivý
ISBN: 978-80-261-0320-2
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Německý nacionalismus se zrodil na počátku 19. století a do 40. let se rozrostl do velikosti masového hnutí. Text se věnuje především tomuto období. Ačkoli mnoho historiků tvrdí, že není nutné zmiňovat negativní aspekty nacionalismu, autor se jim nevyhýbá a naopak zastává stanovisko, že bez nich by bylo vnímání daného fenoménu i období neúplné.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
190 Kč
Řešme bolesti zad pohybem (
)
AUTOR: Věra Knappová
ISBN: 978-80-261-0245-8
Rok vydání: 2013
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Stěžejním bodem publikace je problematika diagnostiky a terapie poruch funkce pohybové soustavy, které vedou ke vzniku bolestivých stavů pohybového aparátu. Pohybové projevy současné populace jsou oproti minulým generacím zredukovány převážně na chůzi, sed a stoj. I pracovní režim spočívá často v jednoduchých repetetivních pohybech, stále se také zvyšuje podíl statické svalové práce. Algické stavy pohybového aparátu jsou dle statistik druhou až třetí příčinou pracovní neschopnosti
odborná publikace
lékařství

<5
Koupit
Detail
172 Kč
E-LEARNING. Jako možný nástroj vzdělávání a rozvoje pracovníků (
)
AUTOR: Dana Egerová
ISBN: 978-80-261-0139-0
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Odborná publikace se věnuje problematice e-learningu, a to především v kontextu podnikového vzdělávání a požadavků znalostní společnosti .
odborná publikace
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
110 Kč
Hrady západních a jižních Čech (
)
AUTOR: Josef Hložek
ISBN: 978-80-261-0077-5
Rok vydání: 2012
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: UCV ZČU
Publikace popisuje archeologické výzkumy devíti hradním lokalit v Západních a Jižních Čechách, konkrétně se jedná o lokality Bochov, Komberk, Kozí hrádek, Liti ce, Příběnice, Příběničky, Řebřík, Věžka a Vrtba.
odborná publikace
historie

Vyprodáno
Detail
141 Kč
Arabská lidová přísloví v minulosti a dnes (
)
AUTOR: Issam Ramadan, Ivan Ramadan
ISBN: 978-80-7043-940-1
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace představuje výběr a přehled nejznámějších arabských přísloví, členěných do jednotlivých témat. Autoři publikace provedli sběr, výběr a překlad přísloví z arabského originálu do českého jazyka a publikaci doplnili odborným etnografickým komentářem. Výsledkem je bilinguální text, obsahující přísloví v českém jazyce, tak v arabském originále a jako takový je vhodný jak pro studenty arabského jazyka, tak pro zájemce o arabskou kulturu a lidovou slovesnost.
odborná publikace
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
209 Kč
Kultická reforma v politických službách judského vazalského státu v 8. a 7. st. (
)
AUTOR: Alena Hanzová
ISBN: 978-80-7043-979-1
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace představuje současnou diskusi v oboru dějin starého Izraele a přehled dosavadních proudů historiografie a archeologie. Obsahem knihy je vznik judského vazalství z textů Hebrejské bible a mimobilických dokumentů. Vývoj vazalské politiky Asýrie a její dopad na region Syropalestiny, konkrétně na politiku Judska. Kniha sleduje politickou a náboženskou proměnu v průběhu 8.-7. st. př. Kr. a její dopad na babylónský exil.
odborná publikace
historie

Vyprodáno
Detail
350 Kč
Projektový management a potřebné kompetence (
)
AUTOR: Jiří Skalický, Milan Jermář, Jaroslav Svoboda
ISBN: 978-80-7043-975-3
Rok vydání: 2011
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Kniha je určena všem pracovníkům, kteří se zabývají řízením projektů, pro studenty podnikového managementu, zvláště z oboru systémů projektového řízení a pro všechny, kteří potřebují získat znalosti a způsobilosti pro řízení projektů nebo si chtějí základní kompetence rozšířit a získat vědomosti nutné pro mezinárodní certifikaci IPMA pracovníků v řízení projektů (IPMA - International Project Management Association). Projektový management se zde netýká jen samostatných projektů, ale i projektů v programech a portfoliích. Cílem této publikace je, aby se čtenář stal kompetentní osobou pro řízení projektů.
odborná publikace
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
191 Kč
První krok na sociologické stezce (
)
AUTOR: Jaroslava Hasmanová -Marhánková, Ema Hrešanová
ISBN: 978-80-7043-950-0
Rok vydání: 2010
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace prezentuje různé strategie, jež si studijící sociálních věd mohou při zpracování své bakalářské práce či diplomové práce zvolit. Jednotlivé přístupy jsou v knize kriticky diskutovány s ohledem na jejich silné a slabé stráky. Publikace se jako celek dotýká především otázek kritérií kvality empirického výzkumu a vědeckého textu v sociálních a humenitních vědách.
odborná publikace
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
195 Kč
Problémy slovanské recepce díla R. M. Rilka (
)
AUTOR: Petr Kučera
ISBN: 978-80-7043-744-5
Rok vydání: 2009
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Tato monografická studie je pokusem o reflexi některých komparatistických , zejména germanoslavistických problémů, které souvisejí s dílem pražského (nejen) německy píšícího básníka, prozaika, esejisty a překladatele R.M. Jilka.
odborná publikace
jazykověda a literatura

Vyprodáno
Detail
338 Kč
Cesty ke vzdělání (
)
AUTOR: Martin Kreidl
ISBN: 978-80-7043-678-3
Rok vydání: 2008
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
V této práci se autor věnuje otázce socioekonomických nerovností v přístupu ke vzdělání v bývalých socialistických společnostech. Chce ukázat, zda (a jak) se tyto nerovnosti v bývalých socialistických zemích proměnily. Zejména ho zajímá, zda socialistické rovnostářství dosáhlo vyrovnání vzdělávacích příležitostí mezi různými vrstvami společnosti a jaké okolnosti bránily a napomáhaly jejich úspěchu. Ukazuje, jakým způsobem na tyto politiky reagovali samotní aktéři ? zejména rodiče a jejich děti, jejichž vzdělávacích plánů se socialistické rovnostářství přímo dotýkalo.
odborná publikace
pedagogika

Vyprodáno
Detail

Reklama a propagace

Patička