Přejít k obsahu
230 Kč
Homelessness: Probes to Excluded Environments (
)
AUTOR: Jan Váně, František Kalvas
ISBN: 978-80-261-0849-8
Rok vydání: 2021
Vydání: 1.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace Homelessness: Probes to Excluded Environments se věnuje fenoménu bezdomovectví, který se stále plošněji dotýká většího a většího počtu obcí v České republice. Kniha v sobě slučuje části výzkumných analýz zaměřených na bezdomovectví v městě Plzeň.
odborná publikace
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
399 Kč
Innovation and Injury Prevention in Teaching Professional Self-Defensefor IRS Specialized Professions (
)
AUTOR: Václav Beránek
ISBN: 978-80-261-1013-2
Rok vydání: 2021
Vydání: 1.
Vydavatel: FZS ZČU
Hlavním cílem publikace je seznámit čtenáře s možnostmi prevence rizika úrazu při výuce profesní sebeobrany pro studenty středních a vysokých škol se zaměřením na kurzy sebeobrany pro zdravotnický personál.
odborná publikace
lékařství

>5
Koupit
Detail
250 Kč
Letecké nehody: Metodika postupu při zásahu na místě letecké nehody a při ohledání (
)
AUTOR: Jan Chmelík a kol.
ISBN: 978-80-261-1008-8
Rok vydání: 2021
Vydání: 1.
Vydavatel: FPR ZČU
Publikace by měla být vodítkem pro práci na místě letecké nehody, zejména při ohledání místa události (činu). Navazuje na předchozí příručku z roku 1995 vydanou pro potřeby policejních orgánů. Ta se stala uznávanou a významnou pomůckou i pro ostatní odborné orgány, které mají svůj významný podíl při objasňování příčin a následků leteckých nehod.
odborná publikace
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
220 Kč
Německá říše zasahuje: úřady, spolky, instituce a čeští Němci 1918-1938 (
)
AUTOR: Miroslav Breitfelder
ISBN: 978-80-261-1005-7
Rok vydání: 2021
Vydání: 1.
Vydavatel: U3V ZČU
Publikace líčí méně nápadné a možná i méně známé obrazy z dějin československých Němců v "předhitlerovském" období. Mapuje aktivity německých úřadů, zejména Ministerstva zahraničí, při podpoře československých Němců. Kniha dále popisuje vznik a činnost "Štábu vůdcova zástupce", který byl zřízen po "převzetí moci" a přebíral patronát nad německou národnostní menšinou u nás.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
240 Kč
Od kritiky postsocialistické privatizace po nástup protikorupčních hnutí: téma korupce v komunikaci aktérů polistopadové české politiky (
)
AUTOR: Vladimír Naxera
ISBN: 978-80-261-1004-0
Rok vydání: 2021
Vydání: 1.
Vydavatel: FF ZČU
Korupce patří mezi klíčová témata politické diskuze. Protikorupční rétorika pomáhá politikům nejen zvyšovat vlastní symbolický kapitál, ale v mnoha případech též útočit na politické oponenty. Podobné jevy je možné pozorovat i v české politice. Cílem knihy je analyzovat vzorce využívání korupce jako tématu v rámci komunikace vybraných českých politických aktérů v období posledních třiceti let. Publikace ukazuje například to, jakým způsobem se (z kvalitativního i kvantitativního hlediska) proměnila protikorupční rétorika českých politiků, jakým způsobem téma korupce využívají populisté nebo to, nakolik je protikorupční rétorika řady politických aktérů obsahově vyprázdněná.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
259 Kč
Dějiny Plzně a Plzeňského kraje. Učebnice regionálních dějin pro školy i zvídavé domácnosti (
)
AUTOR: Eva Mušková
ISBN: 978-80-261-0907-5
Rok vydání: 2020
Vydání: 2.
Vydavatel: FPE ZČU
Učebnice regionální historie je primárně určena pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií. Zaujmout by však mohla všechny, kteří se o historii Plzně a Plzeňského kraje zajímají. Jejím posláním je seznámit atraktivní formou žáky, studenty, ale i dospělé s dějinami tohoto regionu od pravěku do konce 20. století.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
250 Kč
Elektronizace výuky práva (
)
AUTOR: František Cvrček a kolektiv
ISBN: 978-80-261-0981-5
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FPR ZČU
Monografie Elektronizace výuky práva shrnuje dosavadní poznatky s využíváním digitálních technologii na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Ústavu státu a práva AV ČR. Ačkoliv všichni autoři podporují digitalizací výuky, jejich názory na její provedení se různí, což považujeme za pozitivní. Podobně je tomu i u studentů, jak ukazují výsledky průzkumu prováděného kolegy z pražské právnické fakulty. Digitalizace je sice nezvratný a v zásadě pozitivní proces, který ovšem současně přináší do výuky tak zásadní změny, že zatím se s nimi obtížně vyrovnávají jak studenti, tak učitelé. Autoři upozorňují i na negativní trendy, které zejména s povrchní digitalizací souvisí. Společné mínění autorů vychází z teze, že digitalizovat má smysl tam, kde digitalizace skutečně zvýší kvalitu výuky práva.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
190 Kč
Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů (
)
AUTOR: Lukáš Dirga
ISBN: 978-80-261-0848-1
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FF ZČU
Humanizace je jedním z ústředních motivů českého porevolučního vězeňství. Jak o humanizaci vypovídají zaměstnanci věznic a vězněné osoby? Jak se humanizační tendence projevují v každodenní vězeňské praxi? Kniha Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů přináší popis různorodosti definic a přístupů aktérů světa za mřížemi českých věznic k procesu humanizace českého vězeňství na základě vlastního autorova dlouhodobého terénního výzkumu.
odborná publikace
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
389 Kč
Modelování kurikula (
)
AUTOR: Lenka Hajerová Műllerová, Jan Slavík
ISBN: 978-80-261-0903-7
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FPE ZČU
Modelování kurikula, o němž pojednává tato kniha, je systémový nástroj pro udržování nebo zvyšování kvality kurikula. Je zapotřebí rozumět modelování kurikula do takové míry, která umožní získávat z praxe věrohodné informace o realizaci kurikula, promýšlet, diskutovat a zdůvodňovat rozhodnutí o zásazích do kurikula a pomáhat učitelům ve školách úspěšně se s kurikulem vyrovnávat.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
350 Kč
Své brány Libanovne otevři - tvé cedry oheň pohltí! Vznik a ústavní vývoj Libanonské republiky (
)
AUTOR: Karolína Hanzlová
ISBN: 978-80-261-0948-8
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FPR ZČU
Libanonská republika zemí regionu Blízkého východu, která byla podobně jako jiné státy v této oblasti původně jednou z provincií Osmanské říše a po jejím rozpadu na konci první světové války prošla náročným ústavním vývojem včetně francouzské mandátní správy. Na vývoji nového právního řádu se podepsalo jak toto působení evropské velmoci, tak i specifické společenské uspořádání a ekonomický rozvoj. Publikace v historických a politologických souvislostech představuje právní předpisy, které v současnosti tvoří ústavní právo a objasňuje, co vedlo k jejich přijetí a dále které státy přispěly k jejich přijetí, a rovněž v čem tkví nedostatky právní úpravy a k jakým komplikacím by mohlo dojít v budoucnosti.
odborná publikace
společenské vědy

<5
Koupit
Detail
249 Kč
Umělecký styl ve výuce češtiny pro dospělé jinojazyčné mluvčí (
)
AUTOR: Kateřina Sachrová
ISBN: 978-80-261-0960-0
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: UJP ZČU
Hlavním tématem publikace je využití uměleckého funkčního stylu ve výuce českého jazyka, ať už jde o výuku češtiny jako jazyka mateřského, či o výuku češtiny jako cizího, popř. druhého jazyka v českých a zahraničních institucích. Autorka se zaměřila na to, co všechno může v současné době vedle své estetické funkce umělecký styl ve výuce nabídnout.
odborná publikace
jazykověda a literatura

>5
Koupit
Detail
187 Kč
Vykazování nefinančních informací ve světle corporate governance (
)
AUTOR: Autorský kolektiv
ISBN: 978-80-261-0987-7
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FPR ZČU
Publikace se zabývá obecnou charakteristikou "corporate governance" na všech třech úrovních - tj. organizačně-právní, ekonomicko-finanční a etické. Věnuje se také vykazování finančních i nefinančních informací o obchodních korporacích (z nefinančních informací např. informacím o ochraně životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých otázkách, respektování lidských práv, boji proti korupci a úplatkářství aj.).
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
299 Kč
Československý churban (
)
AUTOR: Zbyněk Tarant
ISBN: 978-80-261-0935-8
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FF ZČU
Kniha nabízí pohled na mnichovskou dohodu, druhou československou republiku a počátek nacistické okupace českých zemí očima hebrejskojazyčného sionistického tisku v britském mandátu Palestina.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
349 Kč
Formální logika a sémantický web (
)
AUTOR: Alena Lukasová, Martin Žáček, Marek Vajgl, Zdeňka Telnarová
ISBN: 978-80-261-0611-1
Rok vydání: 2019
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
V rámci této knihy je čtenář seznámen s originálními výsledky autorů na poli formální logiky a sémantického webu. Začíná s pojmem sémantického webu, reprezentací znalostí formální logikou a postupně se dostává ke specifičtějším tématům. Autoři knihy definují základní formální jazyk jako rozšířenou verzi jazyka odpovídajícího RDF modelu o kvantifikaci proměnných pomocí převodu do klauzulární logiky (ve formě CFL). Na bázi rozšířeného RDF modelu pak zavádějí nové deduktivní formální systémy, a to formální systém GRDF s pravidlem Modus Ponens a formální systém RDF CFL disponující stejně jako klauzulární logika CFL rezolučním odvozovacím pravidlem. Závěr knihy je věnován dotazovacímu jazyku SPARQL.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
150 Kč
Karl Popper a vědecká (i)racionalita (
)
AUTOR: Ondřej Bíba
ISBN: 978-80-261-0893-1
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Kniha se zabývá Popperovou filosofií, jejím užším zaměřením je pak řešení problému indukce v rámci kriticko-racionalistické myšlenkové tradice.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
249 Kč
Kolejová vozidla II (
)
AUTOR: Petr Heller
ISBN: 978-80-261-0773-6
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
V knize jsou popsány stavební struktury železničních kolejových vozidel: podvozky, pohony dvojkolí, skříně kolejových vozidel, ventilace a chlazení, brzdy. Popsán je i proces volby optimálního kolejového vozidla.
odborná publikace
technika

>5
Koupit
Detail
249 Kč
Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice (
)
AUTOR: Věra Tydlitátová
ISBN: 978-80-261-0868-9
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
190 Kč
Metternich a německá otázka v letech 1840?1848 (
)
AUTOR: Barbora Pásztorová
ISBN: 978-80-261-0831-3
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace komplexně analyzuje problematiku Metternichova postoje k německé otázce v letech 1840?1848.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
229 Kč
Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi (
)
AUTOR: Tomáš Veselý
ISBN: 978-80-261-0820-7
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPR ZČU
Publikace je věnována jedné ze zvláštních skutkových podstat dle stávajícího občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Konkrétně se jedná o skutkovou podstatu ?Náhrada škody způsobená osobou nebezpečných vlastností? (§ 2923 o. z.). Cílem publikace je nastínit možnosti výkladu § 2923 o. z. a řešení různých praktických problémů, které v souvislosti s jeho aplikací mohou v budoucnu vzniknout.
odborná publikace
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
250 Kč
Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu (
)
AUTOR: Petr Dostalík
ISBN: 978-80-261-0923-5
Rok vydání: 2019
Vydání: 1.
Vydavatel: FPR ZČU
Publikace představuje dva instituty soukromého práva ? příkazní smlouvu a jednatelství bez příkazu v historických souvislostech.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička