Přejít k obsahu
259 Kč
Dějiny Plzně a Plzeňského kraje. Učebnice regionálních dějin pro školy i zvídavé domácnosti (
)
AUTOR: Eva Mušková
ISBN: 978-80-261-0907-5
Rok vydání: 2020
Vydání: 2.
Vydavatel: FPE ZČU
Učebnice regionální historie je primárně určena pro 2. stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií. Zaujmout by však mohla všechny, kteří se o historii Plzně a Plzeňského kraje zajímají. Jejím posláním je seznámit atraktivní formou žáky, studenty, ale i dospělé s dějinami tohoto regionu od pravěku do konce 20. století.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
190 Kč
Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů (
)
AUTOR: Lukáš Dirga
ISBN: 978-80-261-0848-1
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FF ZČU
Humanizace je jedním z ústředních motivů českého porevolučního vězeňství. Jak o humanizaci vypovídají zaměstnanci věznic a vězněné osoby? Jak se humanizační tendence projevují v každodenní vězeňské praxi? Kniha Humanizace českého vězeňství očima jeho aktérů přináší popis různorodosti definic a přístupů aktérů světa za mřížemi českých věznic k procesu humanizace českého vězeňství na základě vlastního autorova dlouhodobého terénního výzkumu.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
226 Kč
Identifikace systémů a filtrace (
)
AUTOR: Jindřich Duník
ISBN: 978-80-261-0940-2
Rok vydání: 2020
Vydání: 2. přeprac. a rozš. vyd.
Vydavatel: FAV ZČU
Cílem těchto skript je seznámit čtenáře se základními myšlenkami, koncepty a metodami identifikace a estimace.
skripta
počítače a informatika

>5
Koupit
Detail
389 Kč
Modelování kurikula (
)
AUTOR: Lenka Hajerová Műllerová, Jan Slavík
ISBN: 978-80-261-0903-7
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FPE ZČU
Modelování kurikula, o němž pojednává tato kniha, je systémový nástroj pro udržování nebo zvyšování kvality kurikula. Je zapotřebí rozumět modelování kurikula do takové míry, která umožní získávat z praxe věrohodné informace o realizaci kurikula, promýšlet, diskutovat a zdůvodňovat rozhodnutí o zásazích do kurikula a pomáhat učitelům ve školách úspěšně se s kurikulem vyrovnávat.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
363 Kč
Reflexe a hodnocení kvality výuky I. (
)
AUTOR: Jan Slavík, Lenka Hajerová Mullerová, Pavla Soukupová et al.
ISBN: 978-80-261-0920-4
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FPE ZČU
Reflexe a hodnocení kvality výuky I. je prvním dílem učebního textu, který vede své čtenáře ? budoucí učitele, k soustavnému promýšlení a zlepšování kvality didaktické práce se žáky ve výuce. Kniha je pojatá jako zdroj základních poznatků nabízejících odpovědi na nejdůležitější teoretické otázky a praktické problémy tzv. reflektivní praxe.
skripta
pedagogika

>5
Koupit
Detail
350 Kč
Své brány Libanovne otevři - tvé cedry oheň pohltí! Vznik a ústavní vývoj Libanonské republiky (
)
AUTOR: Karolína Hanzlová
ISBN: 978-80-261-0948-8
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FPR ZČU
Libanonská republika zemí regionu Blízkého východu, která byla podobně jako jiné státy v této oblasti původně jednou z provincií Osmanské říše a po jejím rozpadu na konci první světové války prošla náročným ústavním vývojem včetně francouzské mandátní správy. Na vývoji nového právního řádu se podepsalo jak toto působení evropské velmoci, tak i specifické společenské uspořádání a ekonomický rozvoj. Publikace v historických a politologických souvislostech představuje právní předpisy, které v současnosti tvoří ústavní právo a objasňuje, co vedlo k jejich přijetí a dále které státy přispěly k jejich přijetí, a rovněž v čem tkví nedostatky právní úpravy a k jakým komplikacím by mohlo dojít v budoucnosti.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
299 Kč
Československý churban (
)
AUTOR: Zbyněk Tarant
ISBN: 978-80-261-0935-8
Rok vydání: 2020
Vydání: 1.
Vydavatel: FF ZČU
Kniha nabízí pohled na mnichovskou dohodu, druhou československou republiku a počátek nacistické okupace českých zemí očima hebrejskojazyčného sionistického tisku v britském mandátu Palestina.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
399 Kč
Didaktika biologie ve vztahu mezi obecnou a oborovou didaktikou (
)
AUTOR: Zdeňka Chocholoušková, Lenka Hajerová Műllerová
ISBN: 978-80-261-0846-7
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Vysokoškolská učebnice didaktiky biologie, která má studenty učitelství vybavit profesními znalostmi a kompetencemi natolik, aby věděli ?čemu a jak vyučovat?. Klade důraz na nezbytnost těsné spolupráce ve vertikálním směru, tj. mezi obecnou didaktikou a oborovými didaktikami, které pevně stojí na oborových základech.
skripta
přírodní vědy

>5
Koupit
Detail
349 Kč
Formální logika a sémantický web (
)
AUTOR: Alena Lukasová, Martin Žáček, Marek Vajgl, Zdeňka Telnarová
ISBN: 978-80-261-0611-1
Rok vydání: 2019
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
V rámci této knihy je čtenář seznámen s originálními výsledky autorů na poli formální logiky a sémantického webu. Začíná s pojmem sémantického webu, reprezentací znalostí formální logikou a postupně se dostává ke specifičtějším tématům. Autoři knihy definují základní formální jazyk jako rozšířenou verzi jazyka odpovídajícího RDF modelu o kvantifikaci proměnných pomocí převodu do klauzulární logiky (ve formě CFL). Na bázi rozšířeného RDF modelu pak zavádějí nové deduktivní formální systémy, a to formální systém GRDF s pravidlem Modus Ponens a formální systém RDF CFL disponující stejně jako klauzulární logika CFL rezolučním odvozovacím pravidlem. Závěr knihy je věnován dotazovacímu jazyku SPARQL.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
150 Kč
Karl Popper a vědecká (i)racionalita (
)
AUTOR: Ondřej Bíba
ISBN: 978-80-261-0893-1
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Kniha se zabývá Popperovou filosofií, jejím užším zaměřením je pak řešení problému indukce v rámci kriticko-racionalistické myšlenkové tradice.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
249 Kč
Kolejová vozidla II (
)
AUTOR: Petr Heller
ISBN: 978-80-261-0773-6
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
V knize jsou popsány stavební struktury železničních kolejových vozidel: podvozky, pohony dvojkolí, skříně kolejových vozidel, ventilace a chlazení, brzdy. Popsán je i proces volby optimálního kolejového vozidla.
odborná publikace
technika

>5
Koupit
Detail
249 Kč
Kosmologie Hebrejské bible a starověké židovské tradice (
)
AUTOR: Věra Tydlitátová
ISBN: 978-80-261-0868-9
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Monografie se zabývá židovskou starověkou koncepcí světa, kosmu a místem člověka ve světě.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
190 Kč
Metternich a německá otázka v letech 1840?1848 (
)
AUTOR: Barbora Pásztorová
ISBN: 978-80-261-0831-3
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace komplexně analyzuje problematiku Metternichova postoje k německé otázce v letech 1840?1848.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
229 Kč
Náhrada škody způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi (
)
AUTOR: Tomáš Veselý
ISBN: 978-80-261-0820-7
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FPR ZČU
Publikace je věnována jedné ze zvláštních skutkových podstat dle stávajícího občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.). Konkrétně se jedná o skutkovou podstatu ?Náhrada škody způsobená osobou nebezpečných vlastností? (§ 2923 o. z.). Cílem publikace je nastínit možnosti výkladu § 2923 o. z. a řešení různých praktických problémů, které v souvislosti s jeho aplikací mohou v budoucnu vzniknout.
odborná publikace
společenské vědy

Vyprodáno
Detail
250 Kč
Příkazní smlouva a jednatelství bez příkazu (
)
AUTOR: Petr Dostalík
ISBN: 978-80-261-0923-5
Rok vydání: 2019
Vydání: 1.
Vydavatel: FPR ZČU
Publikace představuje dva instituty soukromého práva ? příkazní smlouvu a jednatelství bez příkazu v historických souvislostech.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
190 Kč
S nadějí za oceán (
)
AUTOR: Martin Boček
ISBN: 978-80-261-0843-6
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Publikace analyzuje fungování lodních společností v habsburské monarchii a současně mapuje fenoménu vystěhovalectví z Rakousko-Uherska v období masové migrace do USA na přelomu 19. a 20. století. Kniha se také věnuje soupeření vybraných společností o zákazníky, kteří se rozhodli emigrovat z předlitavské části monarchie do Severní Ameriky.
odborná publikace
historie

>5
Koupit
Detail
137 Kč
Silniční vozidla: Vybrané statě z konstrukce a dynamiky vozidel (
)
AUTOR: Vladislav Kemka, Jan Kovanda, Jan Krejčí
ISBN: 978-80-261-0803-0
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FST ZČU
Publikace je zaměřena především na problematiku automobilů z pohledu vlastní konstrukce vozidla, sestavy jeho hlavních částí a na výpočty základních parametrů vozidla. Součástí publikace jsou základní principy počítačových simulací dynamiky prostorových vázaných mechanických systémů vozidel se zaměřením na metodiku sestavení pohybových rovnic systému s cílem vysvětlení principů naprogramovaných v používaných simulačních programech.
odborná publikace
technika

>5
Koupit
Detail
199 Kč
Statistické zpracování dat (
)
AUTOR: Milan Svoboda, Mikuláš Gangur, Kateřina Mičudová
ISBN: 978-80-261-0883-2
Rok vydání: 2019
Vydání: 1. vyd.
Vydavatel: FEK ZČU
Učební text o statistickém zpracování dat, doplněný o řešené příklady a úlohy na procvičení. Text navazuje na skripta Základy statistiky a pravděpodobnosti (2016).
skripta
společenské vědy

>5
Koupit
Detail
186 Kč
Stručné dějiny populární hudby a jazzu pro studenty a učitele hudební výchovy (
)
AUTOR: Tomáš Kuhn
ISBN: 978-80-261-0906-8
Rok vydání: 2019
Vydání: 2., přeprac. vyd.
Vydavatel: FPE ZČU
Publikace podává přehled o základních stylech a žánrech jazzové a populární hudby. Kniha je primárně zaměřena na vývoj světové hudby, okrajově ale zmiňuje i českou hudební scénu.
skripta
umění

<5
Koupit
Detail
499 Kč
Tachovská kuchařka receptů, příběhů a vzpomínek (
)
AUTOR: Gabriela Fatková, Andrea Königsmarková, Tereza Šlehoferová
ISBN: 978-80-261-0864-1
Rok vydání: 2019
Vydání: 2. vyd.
Vydavatel: FF ZČU
Vydejte se na cestu Tachovskem ? svéráznou krajinou západních Čech na hranici s Bavorskem. Poznejte tachovský region prostřednictvím chutí, vůní a vzpomínek jeho současných i minulých obyvatel. Tato kniha pojednává nejen o jídle, ale i o lidech, jejich životě a příbězích spojených s místními událostmi i velkými dějinami; je koláží vytvořenou z receptů, výpovědí pamětníků a střípků z historie, která poskytuje jedinečný pohled na každodennost zasazenou do kontextu klíčových momentů 20 století.
odborná publikace
společenské vědy

>5
Koupit
Detail

Reklama a propagace

Patička